Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Doplňková čeština 2 (ACN100114)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100114 - Doplňková čeština 2, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Upevnění a prohloubení kompetencí v psané a čtené češtině - s akcentem na oblast lexikologie a slovotvorby.

Sylabus

Seminář pokračuje v upevňování a rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí neslyšících studentů v češtině; nadále je praktické procvičování zaměřeno na ukotvení hlavních morfologických principů (valence sloves i jiných slovních druhů, předložkové vazby) v češtině; sloveso jako základ české věty; základy syntaxe (základová větná struktura, větné vzorce).Zvláštní pozornost je věnována schopnosti tvořit a náležitě užívat lexikální jednotky češtiny v dorozumívací praxi. S akcentem na produktivnost jazyka jsou vyloženy základní slovotvorné principy a postupy češtiny, forma pojmenovacích jednotek i význam jednotlivých slovotvorných prostředků. Studenti se seznámí také se složením a  rozvrstvením české slovní zásoby a s problémy významu pojmenovávacích jednotek (jednovýznamová vs. mnohovýznamová slova, způsoby přenášení významu, homonyma, synonyma, antonyma).Stylistika: Studenti si zopakují rozdělení funkčních stylů, pravidelnou součástí výuky je četba s porozuměním a vlastní produkce stylisticky různorodých textů (včetně následných korektur a reflexe vlastních chyb).Studenti pokračují v aktivní práci se slovníky, gramatickými tabulkami, také v tvorbě a používání vlastních studijních/učebních materiálů (tabulky, přehledy, slovníček aj.). Jazykovědná terminologie je dále procvičována.Seminární práce: struktura a hlavní rysy tohoto typu textu; citace a bibliografické údaje.V průběhu výuky se studenti seznamují s rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou češtinou; náležitá pozornost je věnována také frazeologii a nepřímým/obrazným pojmenováním - vždy v souvislosti s aktuálně probíraným tématem. 

Literatura

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 322 s. ISBN 978-80-246-1793-0.BISCHOFOVÁ, J. - HRDLIČKA, M. a kol. Čeština pro cizince a azylanty B1. 1. vyd. Brno: SOZE, 2008, 199 s.ČERMÁK, F. a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1.-4 . díl. 1. vyd. Praha: Leda, 2009, 3584 s. ISBN 978-80-7335-215-8.HERCIKOVÁ, B. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 124 s. ISBN 978-802-4615-707.KRAUS, J. Písemnosti v našem životě. 2. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 159 s. ISBN 80-716-8920-3.Lexikologie pro základní školy [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2003.MACUROVÁ, A. - HOMOLÁČ, J. - SCHWABIKOVÁ, A. - VAŇKOVÁ, I. Umíme číst a psát česky: učebnice češtiny pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Divus, 1998, 141 s. ISBN 80-902379-8-3.MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003, 168 s. ISBN 80-867-9214-5.MALIŠ, O. - MACHOVÁ, S. - SUK, J. Současný český jazyk: Lexikologie : (nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). 2. dopl. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997, 87 s. ISBN 80-7184-222-2.NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život 2: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, 357 s. ISBN 978-80-87481-52-3.NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006, 255 s. ISBN 80-869-0323-0.OUŘEDNÍK, P. Aniž jest co nového pod sluncem: slova, rčení a úsloví biblického původu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994, 261 s. ISBN 80-204-0469-4.ZAORÁLEK, J. Lidová rčení. 4. vyd. Praha: Academia, 2000, 744 s. ISBN 80-200-0824-1. Běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky.Pracovní listy vytvořené učitelem podle aktuální jazykové úrovně a studijních potřeb frekventantů předmětu.

Požadavky

Aktivní účast v semináři i domácí přípravě, plnění průběžně zadávaných úkolů, vedení sešitu/portfolia se studijními materiály. Znalost doporučené studijní literatury. Úspěch u průběžných a závěrečných testů (min. 75 %), seminární práce.

Garant

Mgr. Radka Zbořilová