Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Fonetika a fonologie znakového jazyka (ACN100126)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100126 - Fonetika a fonologie znakového jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenty se základními pojmy a problémy fonetiky a fonologie znakových jazyků a nahlížet na dané jevy v kontextu fonetiky a fonologie jazyků mluvených.

Sylabus

V návaznosti na Úvod do studia znakového jazyka podává kurz rámcové výklady o situaci českého znakového jazyka (menšinovost, kontakty s jazykem většinovým) a soustřeďuje se na informace o fonetice a fonologii obecně a na informace o specifice fonetiky a fonologie znakových jazyků. Vyloženy jsou rozdíly mezi fonetikou a fonologií jazyků mluvených a jazyků existujících ve vizuálně-motorickém způsobu. Na pozadí informací o fonologii cizích znakových jazyků je podán popis inventáře fonémů českého znakového jazyka (v rámci parametrů: tvar ruky, místo artikulace, pohyb, orientace dlaně / prstů) a základní informace o jejich kombinacích i o faktorech, které možnosti kombinace omezují.  Poučení o fonologii českého znakového jazyka je ústrojně propojeno s problémem ikoničnosti vs. arbitrárnosti znakových jazyků.Probírané okruhy: předmět fonetického výzkumu, místo fonologie v systému jazyka a její postavení v lingvistice znakových jazyků, základní pojmový aparát, jednotky nesémantického plánu jazyka a jejich obraz v notačních a transkripčních systémech, foném, distinktivní rysy fonémů, modely znaku znakového jazyka (simultánní, sekvenční: Hold-Movement m., Hand-Tier m., závislostní m., prozodický m.), typologie znaků znakových jazyků, omezení formy znaků znakových jazyků, změny v proudu řeči/fonologické procesy s důrazem na weak drop, změnu ve výšce znaku, anticipaci a perseveraci nedominantní ruky, změny formy znaků v diachronní perspektivě, koartikulace, přechodová fáze (epentetický pohyb), slabika, přízvukový takt, promluvový úsek, vizuální prozódie

Literatura

Povinná literatura:BATTTISON, R. Lexical Borrowing in American Sign Language. Silver Spring, MD: Linstok Press, 1978, s. 19-58. (Chapter 1 - Analyzing Signs)FRISHBERG, N. Historical Change: From Iconicity to Arbitary. In E. S. KLIMA; U. BELLUGI The Signs of Language. Cambridge, London: Harvard University Press, 1979, s. 67-83.KYLE, J. G. - WOLL, B. Sign Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, s. 117-123.VALLI, C. - LUCAS, C. The Movement-Hold Model. In C. VALLI; C. LUCAS Linguistics of American Sign Language. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2000, s. 37-41. Další doporučená literatura:BATTISON, R. Phonological deletion in American Sign Language. Sign Language Studies 3, 5, 1974, s. 1-19.BRENNAN, M. - COLVILLE, M. D. - LAWSON L. K. Words in hand (A structural analysis of the signs of British Sign Language). Trowbridge, Wiltshire : Cromwell, 1990 (reprint 1984).BRENTARI, D. A prosodic model of sign language phonology. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,1998.                                                                                                                            KLIMA, E. S. - BELLUGI, U. The Signs of Language. Cambridge, London : Harvard University Press, 1979, s. 85-194.KYLE, J. G. - WOLL, B. Sign Language. Cambridge : Cambridge University Press, 1994, s. 82-112, 113-130.MACUROVÁ, A. Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost 62, 2001, s. 92-104.MACUROVÁ, A. Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Speciální pedagogika, roč. 6, 1996, č.1, s. 5-19.MEIER, R. Why different, why the same? Explaining effects and non-effects of modality upon linguistic structure in sign and speech. In R.P. MEIER - K. CORMIER - D.Q. QUINTO-POZOS (Eds.), Modality and Structure in Signed and Spoken Languages, Cambridge : Cambridge University Press, 2002, s. 1-25.OKROUHLÍKOVÁ, L. Notace - zápis českého znakového jazyka. Praha : ČKTZJ, 2008.ORMEL, E. - CRASBORN, O. - VAN DER KOOIJ, E. Coarticulation of hand height in Sign Language of the Netherlands is affected by contact type. Journal of Phonetics 41, 2/3, 2013, s. 156-71.PADDEN, C. - PERLMUTTER, D. American Sign Language and the architecture of phonological theory. Natural Language & Linguistic Theory 5, 1987, s. 335-375.PALKOVÁ, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha : Karolinum, 1994.PERLMUTTER, D. M. Sonority and syllable structure in American Sign Language. Linguistic Inquiry 23, 1992, s. 407-42.PFAU, R. - STEINBACH, M. - WOLL, B. (eds.) Sign Language: an International Handbook. Mouton de Grutyer: Berlin, 2012, s. 4-76.RADUTZKY, E. The Changing Handshape in Italian Sign Language. In EDMONDSON W. H. - KARLSSON, F. (Eds.) Sign Language Reserch '87. Hamburg : Signum Press, 1990, s. 94-113.            SANDLER, W. Phonological representation of the sign: linearity and non-linearity in ASL phonology. Dordrecht : Foris Publications, 1989.SCHEMBRI, A. - McKEE, D. - McKEE, R. - PIVAC, S. - JOHNSTON, T. - GOSWELL, D. Phonological variation and change in Australian and New Zealand Sign Languages: the location variable. Language Variation and Change 21, 02, 2009, s. 193-231.SIPLE, P. Visual Constraints for Sign Language Communication. Sign Language Studies, 19, 1978, s. 95-110.STOKOE, W. Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf. Buffalo : Dept. of Anthropology and Linguistics, University of Buffalo, 1960.ŠVACHULA, Z. - BERNAS, M. - ZATLOUKAL, P. - KLABANOVÁ, L. Investigation of Regions of Interest for Deaf in Czech Sign Language Content. International Journal of Software and Web Sciences (IJSWS), 3, 2013, s. 44-49.VALLI, C. - LUCAS, C. - MULROONEY, K. J. Linguistics of American Sign Language: An Introduction. Washington, D.C. : Clerk Books, Gallaudet University Press, 2005 (4. vyd.), s. 1-45.VAN DER KOOIJ, E. Weak Drop in Sign Language of the Netherlands. In V. Dively et al. (Eds.), Signed languages : discoveries from international research. Washington, D.C. :  Gallaudet University Press, 2001, s. 27-42.

Požadavky

zápočet: plnění průběžně zadávaných úkolů, zkouška: důkladná znalost odpřednášené látky a zadané četby (zkouška je písemná, úspěšnost minimálně 75%).pozn: Zk mohou studenti skládat až po získání zápočtu.

Garant

PhDr. Klára Richterová

Vyučující

PhDr. Klára Richterová