Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do komunikačního modulu (ACN100127)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100127 - Úvod do komunikačního modulu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je pochopení principů, východisek a cílů monolingválních a monokulturních vs. bilingválních a bilikulturních přístupů ke vdělávání dětí se sluchovým postižením a tzv. totální komunikace.

Sylabus

Kurz navazuje na většinu oborových kurzů vyučovaných v prvním ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (zejm. na předmět Výchova a vzdělávání neslyšících), jiné oborové kurzy uvozuje (zejm. Modul komunikační 1, 2, 3 a Praxe komunikační). V kurzu jsou prezentovány různé komunikační přístupy užívané ve vzdělávání Neslyšících (a obecně ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením). Na základě kritické práce s texty si studenti ujasňují vztahy a souvislosti mezi celkovým (filozofickým) nahlížením na N/neslyšící, volbou a kombinací komunikačních kódů (mluvená čeština, psaná čeština, znakovaná čeština, český znakový jazyk, vizualizovaná čeština...) a jejich vzdělávacími (a v přímé návaznosti na to i společenskými) možnosti a perspektivami. Cílem kurzu je pochopení východisek, principů a cílů vybraných komunikačních přístupů, a to jak současných, tak historických, u nás i v zahraničí. Součástí kurzu je exkurze do Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Štefánikova 549, Hradec Králové. Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)- Monolingvální a monokulturní přístupy- Bilingvální a bikulturní přístupy- Totální komunikace: filozofie a metoda- Oralismus/oralismy 

Literatura

BERKE, J. Communication - Total Communication. [on-line; cit. 2014-07-10]. Poslední aktualizace 29. 4. 2014. Dostupné z www: <http://deafness.about.com/cs/communication/a/totalcomm.htm>.EVANS, L. Totální komunikace. Struktura a strategie. Hradec Králové: Pedagogické centrum, 2001.FREEMAN, R. D., CARBIN, C. F., BOESE, R. J. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1991.GREGORY, S. a kol. (eds) Problémy vzdělávání sluchově postižených. Praha: UK, 2001.GUNTER, K. B. Bilingvální vyučování neslyšících žáků základní školy. Praha: MŠMT, 2000.HEVIER D. a kol. Päť prštekov na ruke. Obrázková kniha posunkovej reči pre najmenšie deti s poruchami sluchu. Bratislava: Buvik, 1994.HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha, Septima, 2005.HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Neslyšící pedagogové. 1. pololetí školního roku 2011/2012. Přehled. Praha: FF UK, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, 2012. [text, na kterém se podílelo 12 studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících, připraven k publikaci ve formě digitálního dokumentu na webu http://ujkn.ff.cuni.cz]HUDÁKOVÁ, A. Bilingvismus z pohledu rodičů. InfoZpravodaj, 2001, roč. 9, č. 4, s. 7-9.HUDÁKOVÁ, A. Milánský kongres: podrobnosti, souvislosti. InfoZpravodaj - Magazín informačního centra o hluchotě, 2012, roč. 20, č. 3, s. 7-10.HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. [Disertační práce] Praha: UK, 2008. [obhájeno 19. 3. 2009; připraveno k tisku]HUEBNER, T., DAVIS, K. (eds) Sociopolitical Perspectives on Language Policy and Planning in the USA. San Jose: San Chose State University, 1999.CHVÁTALOVÁ, P. Několik poznámek k uplatnění neslyšících pedagogů v procesu bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících žáků. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 234-236.JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání se zaměřením na čtení a psaní. Z konference učitelů ve švédském Örebro. InfoZpravodaj, 1999, roč. 7, č. 4, s. 10-14.JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání ve Finsku. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 4, s. 4-7.JABŮREK, J. Průběžná zpráva o hamburském bilingválním školním experimentu. InfoZpravodaj, 1999, roč. 7, č. 4, s. 10-14.JABŮREK, J. Průvodce bilingvismem pro rodiče a učitele. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 2. s, 16-17.JABŮREK, J. První zkušenosti s bilingválním vyučováním v Rakousku. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 4, s. 17-19.JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima, 1998.JANEBOVÁ, E. a kol. Interkulturní komunikace ve škole. Praha: Fortuna, 2010.KASTNEROVÁ, E. Pohled slyšících vedoucích pracovníků na zaměstnávání neslyšících pedagogů na školách pro sluchově postižené. [Bakalářská práce] Olomouc: UPOL, 2015.KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: UK, 2001.KŘUPALOVÁ, M. Je znakový jazyk pro neslyšící nenahraditelný? Děti a my, 2001, roč. 31, č. 1, s. 39. [reakce na rozhovor s A. Hudákovou Dvořáková, A. Znakový jazyk je pro neslyšící nenahraditelný. Děti a my. 2000, roč. 30, č. 4, s. 37].KVASNIČKOVÁ, J. Vysokoškolské vzdělávání budoucích pedagogů dětí a žáků s vadou sluchu v ČR - popis aktuálního stavu. [Bakalářská práce] Praha: UK, 2013.LANE, H. Pod maskou benevolence. Praha: Karolinum, 2013.LANE, H. When the Mind Hears: A History of the Deaf. Suffolk: Richard Clay Ltd., 1984.LEONHARDT, A. Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislav: Sapientia, 2001.MACUROVÁ, A. Baker, C. Základ bilingválního vzdělávání a bilingvismus. [recenze] Speciální pedagogika, 1998a, roč. 8, č. 2, s. 52-54.MACUROVÁ, A. Bilingvální vzdělávání neslyšících: pro a proti. Speciální pedagogika, 1994a, roč. 4, č. 5, s. 12-19.MÁZEROVÁ, R. Kultura komunity neslyšících v České republice (Nástin historie komunity neslyšících do roku 1938). Budapešť: Open Society Institute, 1999. Dostupné z www: <http://deafness.about.com/cs/communication/a/totalcomm.htm>.http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001035/01/36.pdf>.NAJMANOVÁ, M. Variabilita komunikačních strategií učitelů v ZŠ pro SP, které se hlásí k filozofii totální komunikace. [Bakalářská práce] Praha: ÚČJTK FF UK, 2004.NOVÁKOVÁ, M. Bilingvální vzdělávání neslyšících u nás - popis současné situace. [Bakalářská práce] Praha: UK, 2013.O totální komunikaci I. [Příloha časopisu Gong, svazek 5] 1987.O totální komunikaci II. [Příloha časopisu Gong, svazek 7] 1988.O totální komunikaci III. [Příloha časopisu Gong, svazek 8] 1988.PÁNEK, P. Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR. [Diplomová práce] Praha: UK, 2014.POTMĚŠIL, M., HRONOVÁ, A. Pohledy na způsoby komunikace ve vzdělávání sluchově postižených. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 2, s. 76-90.POUL, J. A. van Uden o vyučování čtení ve škole pro neslyšící. Otázky defektologie, 1972-73, roč. 15, č. 2, s. 64-67.POUL, J. Výchova a vzdělávání na školách pro neslyšících. In Sovák, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. Praha: SPN, 1987, s. 94-141.POUL, J. Vývoj metod výchovy a vzdělávání neslyšících. In Sovák, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. Praha: SPN, 1987, s. 60-90.PULDA, M. Totální komunikace. Gong, 1981, roč. 15, č. 10, s. 146-147.SALZMANN, Z. Jazyk, kultura a společnost. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1997.SCHMIDTOVÁ, M. Orálne a auditívno-verbálne prístupy vo vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím. Bratislava, Mabag, 2009.SKUTNABB-KANGAS, T. Linguistic Genocide. In Shelton, Dinah (ed.). Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, 3 vols. New York: Macmillan Reference USA, 2003, p. 653-654. Dostupné z www: <http://www.enotes.com/genocide-encyclopedia/linguistic-genocide>.SKUTNABB-KANGAS, T. Bilingual education and Sign language as the mother tongue of Deaf children. In Japan Deaf Children and Parents Association (ed.) Deaf Children Grow Bilingually. Tokyo: Seikatsu-shoin, 2008, p. 35-77.SKUTNABB-KANGAS, T. Bilingualism or Not: The Education of Minorities. Clevedon, 1984.SKUTNABB-KANGAS, T. Linguistic Human Rights: a Prerequisite for Bilingualism. In Ahlgren, Inger & Hyltenstam, Kenneth (eds). Bilingualism in Deaf Education, International Studies on Sign Language and Communication of the Deaf, vol. 27, Hamburg: Signum, 1994, p. 139-159.SKUTNABB-KANGAS, T., AIKIO-PUOSKARI, U. Exclusion or inclusion - linguistic human rights for a linguistic minority, the Deaf Sign language users, and an indigenous people, the Saami. In Lee, Philip (ed.) Many voices, one vision: The Right to Communicate in Practice. Penang, Malaysia: Southbound & London, 2003, p. 59-88. Dostupné z www: <http://www.deafzone.ch/article/action/view/content_id/11868/>.SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1986.STOKOE, W.C. Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf. [on-line; cit. 2014-07-10]. Dostupné z www: <http://jdsde.oxfordjournals.org/content/10/1/3.full.pdf>.ŠTEJGERLE, L. Orálna a posunková reč z hľadiska sociálnej komunikácie a integrácie. In MIKLA, A. Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich. Bratislava: SPN, 1989, s. 190-195.UDEN, van A. Diferenciačný a sociálno-integračný prístup v starostlivosti o nepočujúce deti. In Mikla, A. a kol. Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich. Bratislava: SPN, 1989, s. 202-209.TARCSIOVÁ, D. Komunikačný systém sluchovo postihnutých a spôsoby prekonávania ich komunikačnej bariéry. Bratislava: Sapientia, 2005.TOLLEFSON, J. Planning Language, Planning Inequality. New York: Longman, 1991.UDEN, van A. Diferenciačný a sociálno-integračný prístup v starostlivosti o nepočujúce deti. In Mikla, A. a kol. Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich. Bratislava: SPN, 1989, s. 202-209.ZVONEK, A. Sluchově postižený pedagog. [Diplomová práce] Brno: PedF MU, 2001.  Další zdroje informací: Webové stránky škol pro sluchově postižené, články, studentské práce (zejm. bakalářské, diplomové a disertační), legislativní normy související s probíranými tématy, časopisy (zejm. Gong, Infozpravodaj, Speciální pedagogika, Sign Language Studies, Sign Language & Linguistics nebo American Annals of the Deaf, Journal of Deaf Studies and Education) aj. Literatura zde uvedená je literaturou doporučenou. Ke kurzu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v kurzu.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, 75% přítomnost na exkurzích a seminářích, průběžné plnění zadávaných úkolů, diskuse nad seznamem přečtené literatury, úspěch u zápočtového testu.

Garant

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.