Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do tlumočnického modulu (ACN100129)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100129 - Úvod do tlumočnického modulu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámení studentů s profesí tlumočníka, postavením tlumočníků v komunitě neslyšících a většinové společnosti. Studenti získají povědomí o problémech v procesu tlumočení, budou motivováni k hlubšímu přemýšlení a tlumočnické profesi. Tlumočnická profese bude nahlížena z různých pohledů a různých perspektiv.

Sylabus

Seminář je zaměřen na seznámení studentů s profesí tlumočníka a na zýšení zájmu o tlumočnickou profesi. Studenti budou seznámeni s požadavky, které jsou na tlumočníka znakového jazyka kladeny. Seznámí se s psychickými, jazykovými, tlumočnickýcmi i osobnostními předpoklady, které se u tlumočníka znakového jazyka očekávají. Důraz bude kladen na uvědomévání si potřeb neslyšících i slyšících klientů v rámci tlumočnických situací. V praktické části kurzu se studenti postupně seznámí s procesem tlumočení a jeho aplikací v praxi. Studenti se budou seznamovat s postupy práce se sdělením, budou se učit se identifikovat obsah, deverbalizovat jej a znovu převést do jazyka, aniž by došlo k významnému posunu sdělení. Sdělení nepřevádějí studenti do jiného jazyka, pracují především s materiálem jednojazyčným, slyšící studenti s materiálem českým, neslyšící studenti s materiálem v českém znakovém jazyce. Praktický rozvoj dovedností a schopností zahrnuje i oblast krátkodobé paměti, aktivní pozornosti a pohotovosti při náslechu. Studenti budou racovat s autentickými i vlastními (připravenými studentskými) mluvenými texty různých žánrově-stylistických útvarů; důraz je kladen na porozumění, interpretaci smyslu, funkčně stylistickou identifikaci a následnou interpretaci sémantických, stylistických a pragmatických složek projevu.Témata:1. Proces tlumočení, simultánní a konsekutivní tlumočení, různé modely procesu simultánního tlumočení, tlumočení vs. překlad, tlumočník vs. překladatel, tlumočník vs. osoba, která v určité situaci tlumočí.2. Pracovní jazyky tlumočníka. Další znalosti, dovednosti a kompetence tlumočníka, osobnost tlumočníka a nutné předpoklady pro profesi.3. Terminologie v oblasti tlumočení. Dostupná odborná literatura. Typy tlumočení podle nejrůznějších hledisek a podmínky jejich uplatňování v praxi.4. Tlumočnické postupy: transformace/modulace, prostředky řečové komprese a dekomprese, redundance jazyka a textu, problematika interferencí v tlumočení. Psycholingvistické aspekty simultánního tlumočení (souběžnost řečových činností v procesu ST - mluvení a poslech). Mechanismy zajištující souběžnost při simultánním tlumočení: časový posuv, pravděpodobnostní prognózování, rozdělená pozornost, zpětná korektura, princip ekonomie atd.5. Historie tlumočení a překladu mluvených i znakových jazyků a situace dnes. Profesní organizace tlumočníků, vzdělávání tlumočníků. Kontext profese v ČR - komunita neslyšících, tlumočníci mluvených jazyků apod., právní nárok na tlumočníka znakového jazyka v ČR. Základní vhled do situace v zahraničí.6. Specifika tlumočení pro neslyšící: související legislativa, názorové střety při volbě komunikačních prostředků, formy zpřístupnění českého jazyka pro sluchově postižené, přístupy k tlumočení pro neslyšící.7. Situace tlumočené pro neslyšící a jejich specifika v kontrastu s tlumočením jazyků mluvených. Nároky na tlumočníka pro neslyšící. Etický kodex. Typy tlumočení podle nejrůznějších hledisek: komunitní tlumočení, tlumočení ve vzdělávání (ve speciálních školách, na vysokých školách, ve školách hlavního vzdělávacího proudu), veřejná tlumočení, tlumočení v kulturní/umělecké oblasti, tlumočení u soudu, specifika překladu.

Literatura

ČEŇKOVÁ, I. Úvod do teorie tlumočení. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.101 s. ISBN 978-80-87153-74-1.ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 1 sv., 1 DVD-ROM. 61 s. ISBN 978-80-87153-59-82. DINGOVÁ, N. Paměťová a jazyková cvičení pro tlumočníky. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 85 s. ISBN 978-80-87218-07-5.FRISHBERG, N.: Interpreting: An Introdution. Washington: RID, 1990. 249 s. ISBN 0916883078.HUMPREY, J., ALCORN, B.: So You Want to Be an Interpreter: An Introduction to Sign Language Interpreting. Washington : H & H Pub Co, 2001. 423 s. ISBN 978-0964036772.HUMPREYS, L.: The Professional Sign Language Interpreter's Handbook. 3. opr. vyd. Washington : Sign Language Interpreting Media, 2007. 328 s. ISBN-13: 978-0972416122KOSINOVÁ, B. Rady pro tlumočníky znakového jazyka. Seriózní a zábavný průvodce tlumočníka do kapsy. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 91 s. ISBN 978-80-87218-36-5.RICHTEROVÁ, K. Představy neslyšících o tlumočnických službách. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 103 s. ISBN 978-80-87153-41-3.SOLOW, S. N.: Sign language interpreting: a basic resource book. Washington: NAD, 1981. 107 s. ISBN 978-0913072448.ŠEBKOVÁ, H. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. 1. vyd.  Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 109 s. ISBN 978-80-87153-75-8.

Požadavky

Aktivní účast na semináři (povolené jsou max. 2 absence), průběžné plnění zadávaných úkolů, účast nasemestrálním projektu, ústní prezentace a esej na zadaná témata. 

Garant

Mgr. Naďa Hynková Dingová

Vyučující

Mgr. Naďa Hynková Dingová