Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Psaná čeština českých neslyšících (ACN100131)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100131 - Psaná čeština českých neslyšících, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty se základními aspekty problematiky psané češtiny neslyšících.

Sylabus

Kurz se zaměřuje na specifické rysy jednoho typu komunikace českých neslyšících, na produkci a recepci česky psaných textů. Východiskem je jazyková situace neslyšící populace (znakový jazyk, resp. čeština jako první jazyk vs. rané bezjazyčí), vztahy českého znakového jazyka, češtiny a tzv. znakované češtiny a pozice češtiny jako druhého jazyka (problematika interjazyka, jazyková chyba a jazyková správnost, typy transferů, zvl. interference). Na základě analýzy produkce a recepce konkrétních textů je budována představa o komunikační kompetenci neslyšících v psané češtině (gramatická kompetence, sociologická kompetence, strategická kompetence). Specifika komunikace českých neslyšících v psané češtině jsou usouvztažněna s širšími specifiky kulturními (slyšící většina vs. neslyšící menšina) a vztažena k rámci etnografie komunikace.

Literatura

Povinná literatura:MACUROVÁ, A. ... protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících). Slovo a slovesnost, 1995, vol. 56, no. 1, s. 23-33. ISSN 0037-7031. MACUROVÁ, A. Naše řeč? Naše řeč, 1998, vol. 81, no. 4, 179-188. ISSN 0027-8203.MACUROVÁ, A. Lingvistika a cesty ke gramotnosti neslyšících. Speciální pedagogika, 2007, vol. 17, no. 1-2, s. 49-61. ISSN 1211-2720.MACUROVÁ, A.; HÁNKOVÁ, D.: Chyby v psané češtině českých neslyšících. Speciální pedagogika, 2011, vol 21, no. 3, s. 178-190.  ISSN 1211-2720. POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. Speciální pedagogika, 2001, vol. 11, no. 4, s. 207-219. ISSN 1211-2720. ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum, 1999, s. 59-112. ISBN 80-7184-711-9. ZÝKOVÁ, M. Sloveso v psané češtině neslyšící mládeže. Speciální pedagogika 1997, vol. 7, no. 3, s. 16-25. ISSN 1211-2720.Další doporučená literatura:ANDERSON, J. Deaf Student Mis-Writing, Teacher Mis-Reading English Education and the Deaf College Student.Burtonsville, MD : Linstok Press, 1993.CORDER, S. P. The significance of learner’s errors. International Review of Applied Linguistics. Harmondsworth : Penguin, 1967, s. 161-170.GROSJEAN, F. Bilingualism, biculturalism, and deafness. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 13, 2010, n. 2, 133-145.HRUBÝ, J.; NOUZOVÁ, M. Testování vědomostí sluchově postižených žáků v USA. Speciální pedagogika, roč. 7, 1997, č. 4, s. 36-43.POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním? (Čeští neslyšící a české texty). [Diplomová práce] Praha : FF UK, 2000.QUIGLEY, S. P.; PAUL, P. V. Language and Deafness. San Diego, CA : College-Hill Press : 1984.RACKOVÁ, M. České sloveso v psaných projevech českých neslyšících. DP. Praha : FF UK, 1996.SALZMANN, Z. Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha : ÚEF AV ČR 1997, s. 125-139, 173-185.ŠEBESTA, K.; ŠKODOVÁ, S. a kol.: Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec : TU, 2012. YULE, G. The Study of Language. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1996 (2. vyd.).+ další literatura bude doporučena v průběhu kurzu

Požadavky

Aktivní práce v semináři, průběžná četba zadávané literatury, plnění zadávaných úkolů, sběr materiálu psané češtiny neslyšících, jeho přepis a analýza, závěrečný písemný test (úspěšnost min. 70%).

Garant

PhDr. Klára Richterová