Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul tlumočnický 1 (ACN100133)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100133 - Modul tlumočnický 1, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Prohlubování teoretických informací z oblasti tlumočení znakových jazyků a praktický vhled do tlumočení mezi českým a českým znakovým jazykem. 

Sylabus

Studenti se blíže seznámí s jednotlivými situacemi tlumočení pro neslyšící a s nároky, které jsou na tlumočníka v konkrétní situaci kladené. Uvědomí si škálu znalostí, které musí tlumočník mít, a kompetencí, které musí ovládat, a dozvědí se, jakým způsobem potřebné znalosti získávat a dovednosti rozvíjet.V praktické části, která tvoří 50 % semináře, se studenti budou seznamovat s procesem tlumočení: na připravených i autentických jednojazyčných textech si studenti procvičí základní tlumočnické dovednosti - analýzu textu, parafrázování, dekódování obsahu a cíle sdělení. Tyto a další teoretické znalosti tlumočnických postupů a psycholingvistických aspektů simultánního tlumočení (transformace/modulace výpovědi, časový posuv, pravděpodobnostní prognózování, rozdělená pozornost, zpětná korektura, princip ekonomie, prostředky řečové komprese a dekomprese atd.) se pokusí  aplikovat na tlumočení mezi českým a českým znakovým jazykem na textech upravených, krátkých a zjednodušených.Studenti si dále procvičí nejrůznější strategie, jak se efektivně na tlumočení připravovat. Tlumočenými modelovými situacemi se budou prolínat otázky etické a nejrůznější tlumočnická dilemata, která se ke konkrétním typům tlumočení váží. Studenti se je budou učit identifikovat, pojmenovat a navrhovat jejich řešení. Důraz bude kladen na uvědomění si, že do situace vstupuje řada faktorů, které ovlivňují rozhodování tlumočníka. Témata teoretické části kurzu:1. Tlumočení, překlad a tlumočení z listu: základní principy procesu převodu informace mezi výchozím a cílovým jazykem. Osobnost tlumočníka/překladatele, nutné předpoklady pro profesi tlumočníka/překladatele, nároky na tlumočníka/překladatele. Literatura česká a zahraniční.2. Situace tlumočení pro neslyšící v ČR, obecně platná legislativa související s tlumočením pro neslyšící, právní nárok na tlumočníka znakového jazyka, povinné a následné vzdělávání tlumočníků.  Pracovní podmínky, pracovní možnosti, ohodnocení tlumočníka za odvedenou práci. Srovnání situace v ČR a v zahraničí.3. Specifika tlumočení pro neslyšící v kontrastu s tlumočením jazyků mluvených. Tlumočení jazyků znakových a jazyků menšinových mluvených/tlumočení pro neslyšící Čechy a migranty žijící na našem území. Uvědomění si postavení menšinových komunit ve většinové společnosti.4. Komunitní tlumočníci pro neslyšící a sociální pracovníci v kontrastu s komunitními tlumočníky mluvených jazyků a interkulturními pracovníky pro migranty.5. Etický kodex, etika a etiketa tlumočníka: hlubší seznámení se s jednotlivými body etického kodexu, příklady tlumočnických dilemat v nejrůznějších tlumočených situacích. Etické kodexy tlumočníků znakových jazyů v ČR a v zahraniční, přístupy, pohledy, etické kodexy tlumočníků jazyků mluvených.6. Základní principy přípravy na tlumočení, průběh tlumočení, zhodnocení tlumočení.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, max. 25 % absence a průběžné plnění zadávaných úkolů.

Garant

Mgr. Naďa Hynková Dingová