Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul tlumočnický 2 (ACN100134)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100134 - Modul tlumočnický 2, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Prohloubení poznatků o tlumočnických strategiích, tlumočnických postupech, typech tlumočení a fungování tlumočníka v tlumočnických týmech. Student dostane příležitost uvědomit si v rámci tohoto modulu specifické postavení klientů - slyšících i neslyšících - v různých tlumočnických situacích. Dále se seznámí s doporučeními, jak se na jednotlivé druhy tlumočení připravit, aby průběh tlumočení byl v souladu s očekáváním, záměrem a cílem klientů, kteří se tlumočené situace účastní. 

Sylabus

Studenti si v semináři prohloubí poznatky o základních druzích a typech tlumočení, strategiích tlumočení, tlumočnických postupech a o pracovních jazycích tlumočníků. V praktické části semináře studenti dostanou příležitost rozíjet jazykový cit a odhalovat pravidla pro používání různých jazykových rejstříků v různých komunikačních situacích. Cvičení budou probíhat na nejrůznějších typech materiálu jednojazyčných i dvoujazyčných. Podrobně se předmět soustředí především na vybrané tematické okruhy:  1. Definice jazyků A, B, C podle mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků. Komunikační strategie v rámci výkonu profese; názorové střety při volbě komunikačních prostředků. Formy zpřístupnění ČJ pro SP (Škála ČJ/přepis - znakovaná čeština-ČZJ) 2. Různé modely procesu simultánního tlumočení. 3. Psycholingvistické aspekty simultánního tlumočení (souběžnost řečových činností v procesu ST - mluvení a poslech). 4. Tlumočnické postupy: transformace/modulace, prostředky řečové komprese a dekomprese, redundance jazyka a textu, problematika interferencí v tlumočení. 5. Mechanismy zajištující souběžnost při ST: (časový posuv, pravděpodobnostní prognózování, rozdělená pozornost, zpětná korektura, princip ekonomie atd.). 6. Nejčastější typy tlumočených situací pro neslyšícího klienta 7. Komunitní tlumočení - požadavky klienta, nároky na tlumočníka, odborná způsobilost, možnosti fungování 8. Komunitní tlumočení - požadavky klienta, nároky na tlumočníka, odborná způsobilost, možnosti fungování 9. Tlumočení ve vzdělávání- požadavky klienta, nároky na tlumočníka, odborná způsobilost, možnosti fungování 10. Tlumočení ve vzdělávání- požadavky klienta, nároky na tlumočníka, odborná způsobilost, možnosti fungování 11. Další možnosti fungování tlumočníka v ČR (konferenční tlumočení, soudní tlumočení, tlumočení v umělecké oblasti, tlumočení v komerční sféře) 12. Specifické typy tlumočení13. Tlumočené situace a klienti v nich. Očekávání klientů, potřeby klientů. Etický kodex z pohledu klientů neslyšících i slyšících.14. Specifičtí klienti, obecně platné pravidla jak v těchto situacích tlumočit.- Specifika tlumočení pro děti.- Specifika tlumočení pro žáky a studenty se sluchovým postižením v integraci.- Specifika tlumočení pro neslyšící seniory.- Specifika tlumočení pro klienta se specifickými jazykovými a komunikačními nároky.- Specifika tlumočení pro klienty se sníženou rozumovou schopností.- Specifika tlumočení pro hluchoslepé klienty.15. Možnosti přípravy na tlumočení a získávání podkladů pro tlumočení od klientů. Podoba přípravy od klienta slyšícího / neslyšícího s ohledem na tlumočenou situaci.16. Stylová rozrůzněnost projevu, přizpůsobení projevu v konkrétní situaci s ohledem na klienty (bikulturní tlumočení), způsoby získávání a aktivizování znakové zásoby pro nejrůznější typy klientů.

Literatura

 CARTWRIGHT, B. E. Encounters with Reality.1,001 Interpreter Scenarios. Silver Spring: RID Publ., 1999. 206 s. ISBN 978-0916883287.ČEŇKOVÁ, I.: Teoretické aspekty simultánního tlumočení. AUC Philologica monographia XCIX. Praha : Carolinum, 1988. 209 s.ČEŇKOVÁ, I. a kol.: Teorie a didaktika tlumočení I. Praha : FF UK Desktop Publishing, 2001. 176 sČEŇKOVÁ, I., HRDLIČKA M.: Bibliografie českých a slovenských prací o překladu a tlumočení. Praha : JTP, 1995. 120 s.FRISHBERG, N.: Interpreting: An Introdution. Washington: RID, 1990. 249 s. ISBN 0916883078.GENTZLER, E. Contemporary translation theories. 2. vyd. Clevedon : Multilingual Matters, 2001.HUMPREY, J., ALCORN, B.: So You Want to Be an Interpreter: An Introduction to Sign Language Interpreting. Washington : H & H Pub Co, 2001. 423 s. ISBN 978-0964036772.HUMPREYS, L.: The Professional Sign Language Interpreter's Handbook. 3. opr. vyd. Washington : Sign Language Interpreting Media, 2007. 328 s. ISBN-13: 978-0972416122NOVÁKOVÁ, R.; PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. [DVD]. 1. vyd., Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-23-9.PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. 1. vyd., Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-22-2.SOLOW, S. N.: Sign language interpreting: a basic resource book. Washington: NAD, 1981. 107 s. ISBN 978-0913072448.STEWART, D., CARTWRIGHT, B., SCHEIN, J.: Sign Language Interpreting: Exploring Its Art and Science. 2. Vyd. Boston: Allyn & Bacon, 1998. 268 s. ISBN 0-205-40794-3. Vybrané články a statě z časopisů a sborníků: The Interpreters Newsletter, META, Babel, ToP, Target, Language International, Interpreting, Fremdsprachen, Language and Speech, Tetradi perevodčika, Folia Translatologica, Ad Notam, Cizí jazyky ve škole, Paralleles, Multilingua, IRN, ELA, Linterprete, Hermes, etc. 

Požadavky

Aktivní účast na semináři (povolené max. 2 absence), průběžné plnění zadávaných úkolů, účast na semestrálním projektu, seminární práce na zadané téma s využitím dostupné literatury.  

Garant

Mgr. Naďa Hynková Dingová

Vyučující

Mgr. Naďa Hynková Dingová