Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul tlumočnický 3 (ACN100135)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100135 - Modul tlumočnický 3, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Získání komplexních teoretických tlumočnických znalostí a základních praktických tlumočnických dovedností.

Sylabus

Studenti dále rozvíjejí své tlumočnické dovednosti a techniky, znalosti a návyky potřebné pro simultánní a konsekutivní tlumočení a učí se, kdy konsekutivní tlumočení (které je v poměru k tlumočení simultánnímu méně časté) využít. Část semináře je věnována i procvičování technik překladových, tlumočení z listu a tlumočení textů připravených (překlad a následná interpretace). Cílem praktické části, která tvoří 50 % semináře, je zlepšit komunikační strategie v obou jazycích a nácvik tlumočení a překladu obtížnějších textů. Texty mají zvyšující se náročnost a jsou tematicky i terminologicky více vymezené. Studenti trénují postupy simultánního tlumočení: transformace/modulace výpovědi, časový posuv, pravděpodobnostní prognózování, rozdělená pozornost, zpětná korektura, princip ekonomie, prostředky řečové komprese a dekomprese atd. Procvičují rozpoznávání redundance v konkrétním textu, interference atd. a učí se analyzovat tlumočené texty a pojmenovávat užité postupy a jejich důvody.  Témata teoretické části semináře:1. Pojmenování jednotlivých oblastí nutných tlumočnických kompetencí, ideální tlumočnický model, revize vlastních dosavadních získaných tlumočnických dovedností.2. Práce v týmu a týmové tlumočení, možnosti efektivní spolupráce v týmu. Spolupráce s kolegou tlumočníkem: spolupráce při týmovém tlumočení, kolega-supervizor, kolega-mentor, kolega-důvěrník.3. Analýza tlumočené situace, efektivní zpětná vazba od kolegů a kolegům, diskuse s kolegy nad tlumočnickými dilematy. Vlastní rozbor nahrávek, uvědomování si svých chyb, jak pracovat s chybou, dávání zpětné vazby, jaké chyby hledat.4. Příprava na tlumočení. Aktivní práce s tlumočnickým deníkem, glosářem a dalšími tlumočnickými pomůckami.5. Specifika situací komunitního tlumočení - terénního, ambulantního (například on-line) - a tlumočení ve vzdělávání.6. Typy klientů, specifika klientů, respektování klientů jako příslušníků jazykové a kulturní menšiny i jako osob se zdravotním postižením.7. Psychohygiena, syndrom vyhoření, hranice, aktivní odpočinek.8. Mezinárodní znakový systém: prostředek kontaktu na mezinárodní úrovni, nebo další pracovní jazyk slyšícího tlumočníka? Slyšící vs. neslyšící tlumočníci mezinárodního znakového systému.9. Tlumočení v ČR a v zahraničí: historie tlumočení, možnosti vzdělání, možnosti dalšího vzdělávání, aktuální stav tlumočnické profese, možnosti uplatnění, finanční ohodnocení, profesní organizace, informace o tlumočení, webové stránky, publikace další studijní materiály.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, max. 25 % absence a průběžné plnění zadávaných úkolů.

Garant

Mgr. Naďa Hynková Dingová