Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul komunikační 1 (ACN100140)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100140 - Modul komunikační 1, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je praktické osvojení různých způsobů komunikace osob se sluchovým postižením, zvl. v rámci vzdělávání, a zasazení těchto způsobů do teoretických poznatků o komunikaci a vzdělávání lidí se sluchovým postižením. Dalším cílem je seznámení s problematikou tzv. narušené komunikační schopnosti a problematikou komunikace osob s dalšími typy postižení.

Sylabus

1.  Efektivní komunikace a jejích předpoklady (sdílení kódu, normy různého typu, pragmatické aspekty komunikace) a současné problémy komunikace neslyšících, zvláště komunikace učební.  Usouvztažnění obecných poznatků se současnými názory na komunikaci osob se sluchovým postižením (u nás i v zahraničí). 2. Výchozí body různých způsobů komunikace, tj. poslech, mluvení, odezírání, pomocné artikulační znaky, prstová abeceda, ZJ, znakovaná čeština, cued speech aj., zvl. se zřetelem k individuálním rysům adresátů komunikace (zvl. s typem sluchové vady). 3. Narušená komunikační schopnost. Komunikace osob se zrakovým postižením, s mentálním postižením, s autismem, s tělesným postižením a osob se sluchovým postižením v kombinaci s dalším postižením (tj. osob hluchoslepých atd.). 4. Facilitovaná, augmentativní a alternativní komunikace. Součástí semináře jsou exkurze (Centrum AAK, Integrační centrum Zahrada a ZŠ Zahrádka, Dětský domov a Mateřská škola speciální v Berouně, školy pro sluchově postižené na Moravě a/nebo na Slovensku - podle možností konkrétních škol).

Literatura

BONDY, A., FROSTL, L. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha: Grada, 2007. BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007.HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání (Teorie a praxe). Praha: Grada, 2010. HORÁKOVÁ, M. Techniky vizualizace - logopedická část. Praha: ČKTZJ, 2008.HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012.HORÁKOVÁ, R., SOURALOVÁ, E. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. Praha: UK v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace. HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.JANEBOVÁ, E. a kol: Interkulturní komunikace ve škole. Praha: Fortuna, 2010.JANN, P. K nutnosti nového pragmatismu: Výstavba řeči u neslyšících podle heidelberského spolkového kongresu 1997. Hörgeschädigten Pädagogik, duben 1998. [zpráva o Spolkovém kongresu svazu německých učitelů sluchově postižených, 8. - 10. 5. 1997; bibliografické údaje o německém originálu jsou neúplné; v knihovně Informačního centra o hluchotě FRPSP pod signaturou 3985 L 32. 82]JANOTOVÁ, N. K historii reedukace sluchu. In Sovák, M. a kol. Stati o reedukaci sluchu. Praha : SPN, 1978, s. 15-33.JANOTOVÁ, N. Odezírání u sluchově postižených. Praha: Septima, 1999.JANOTOVÁ, N. Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.JANOTOVÁ, N. Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí. Praha: Septima, 1996.JANOTOVÁ, N. Výuka výslovnosti u sluchově postižených. In Janotová, N., Řeháková, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených I. Praha: SPN, 1990, s. 3-71.KOLTUNENKOVÁ, I. Výučba reči nepočujúcich detí v systéme národného vzdelávania v ZSSR. In MIKLA, A. Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich. Bratislava: SPN, 1989, s. 123-127.KNAPCOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006.KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se SP v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.KOMORNÁ, M., KOTVOVÁ, M. Praktický kurz znakované češtiny. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.KOSÍKOVÁ, V. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada, 2009.KOWALIK, S. - BAŃKA, A. Perspektivy rehabilitace hluchospelých. Praha: Wagner Press, 2000.KRACÍKOVÁ, D., POTMĚŠIL, M. Vztah schopnosti odezírat k intelektu. Výzkumná zpráva č. Z-043/A. Praha: Laboratoř elektronických smyslových náhrad, 1990.KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002.KRAHULCOVÁ-ŽAŤKOVÁ, B. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha: Karolinum, 1996.KUBOVÁ, L. Piktogramy - učebnice. Praha: Tech-market, 1997.KUBOVÁ, L. - PAVELKOVÁ, Y. - RÁDKOVÁ, I. Znak do řeči. Praha: Tech-Market, 1999. LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 20003.KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008.LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.  MALÝ, K. Hluchoněmost. Praha: Fr. Urbánek, 1907.MALÝ, K. Odezírání, most mezi ohluchlými a slyšícími. Praha: Spolek o péči o slabomyslné, 1940.MOTEJZÍKOVÁ, J. Vývoj mluveného jazyka u neslyšících a nedoslýchavých dětí - přístupy a metody. InfoZpravodaj, 2006, roč. 14, č. 1, s. 16-18.PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. POTMĚŠIL, M. Návrh metodiky testování schopnosti neslyšících odezírat. Výzkumná zpráva č. Z - 006/A. Praha: ČSAV, 1986.POTMĚŠIL, M. Prstová abeceda. Praha: FRPSP, 1992.POTMĚŠIL, M. Testování schopnosti neslyšících odezírat. Výzkumná zpráva č. Z - 020/I. Praha: ČSAV, 1988. POUL, J. Nástin vývoje vyučování neslyšících. Brno: MU v Brně, 1996.PULDA, M. Sluchová výchova u sluchově postižených dětí. Brno: PedF MU, 1999.PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: MU, 1992.RENOTIÉROVÁ, M. - LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.  RUPERT, J. Cued Speech. Practice Manual A. West Coast Program, 1989. [publikováno jako součást William-Scot, B., Kipila, E. L. Cued Speech. Booster Booklet (for Cued Speech instructors and/or Cued Speech workshop leaders). Washington, D. C. : Gallaudet University, nedatováno]SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. SOVÁK, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. Praha: SPN, 1987.SOVÁK, M. Reedukace sluchu ve světle učení I. P. Pavlova. In Sovák, M. a kol. Stati o reedukaci sluchu. Praha: SPN, 1978, s. 5-13.SVAČINA, S. Základy řečové výuky na školách pro neslyšící děti. Praha: ČSSI, Český svaz sluchově postižených, 1973.STRANADOVÁ, V. Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 1998. STRNADOVÁ, V. Odezírání jako schopnost. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.SVOBODOVÁ, K. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Praha: Septima, 2005.SZEPANKOESKI, B. Chirografia - systém znakov napomáhajúci odzeranie z úst. In BALÁŽ, J. a kol. Interpersonálna komunikácia a jej poruchy. Bratislava : SPN, 1988, s. 208-212.ŠKODOVÁ, E. - JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. 2. vyd. Portál: 2007. ŠUPÁČEK, I. Srozumitelnost řeči neslyšících a těžce nedoslýchavých. In SLANINKA, G. Zborník prác zo surdopedagogiky. Bratislava : Krajský pedagogický ústav, 1972, s. 120-137.ŠUPÁČEK, I. Zrovnateľnosť reči nepočujúcich. Porovnávacia štúdia po dvadsiatich rokoch. In MIKLA, A. Orálna reč a  vzdelávanie nepočujúcich. Bratislava : SPN, 1989, s. 196-201.ŠVAŘÍČEK, R. - ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.UHERÍK, A. Hluchota. Reč. Poznanie. Martin: Osveta, 1990.VALIŠOVÁ, A. - KASÍKOVÁ, H. (eds): Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. VANĚČKOVÁ, V. Výchova řeči sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.VEXIAUOVÁ, A. M. Dej mi ruku, ať mohu mluvit. Vrátit slovo těm, kteří jsou odříznuti od světa. Praha: Nakladatelství ISV, 2003. VOSMIK, M. - Bělohlávková, L. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál, 2010.    Další články (i elektronické), bakalářské a diplomové práce, publikace a legislativní normy související s probíranými tématy.Časopisy Speciální pedagogika, Gong, Unie, InfoZpravodaj.Internetové články.Další literatura bude zadávána v průběhu semestru.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, min. 75% přítomnost na seminářích a na exkurzích, průběžné plnění zadávaných úkolů, referáty, seminární práce, test. Rozhovor o probrané látce nad seznamem přečtené literatury.

Garant

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.Mgr. Radka Zbořilová