Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul komunikační 2 (ACN100141)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100141 - Modul komunikační 2, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenty se základními obecně pedagogickými a obecně didaktickými principy a přimět je k zamyšlení o propojení těchto obecných zásad se specifickou situací při vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením. 

Sylabus

Kurz navazuje na většinu oborových kurzů vyučovaných v prvním a druhém ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (zejm. na předměty Výchova a vzdělávání neslyšících a Úvod do komunikačního modulu a Modul komunikační 1) a zároveň je druhým ze třech kurzů z ucelené koncepce Modulu komunikačního.  V kurzu jsou studenti - na základě poznatků obecně pedagogických - konfrontováni s praktickými problémy didaktiky výchovy a vzdělávání Neslyšících (a obecněji dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením). V tomto procesu je činných mnoho proměnných (u dětí a žáků se sluchovým postižením obecně více než u žáků bez sluchového postižení). Proto jsou studenti v rámci seminárních diskusí vedeni ke kritické práci s texty a materiály; cílem přitom je směřování k efektivnímu a pro neslyšící dítě, žáka či studenta přínosnému výchovně vzdělávacímu procesu.Součástí kurzu jsou exkurze do škol pro sluchově postižené v České republice, které studenti v rámci svého dosavadního studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících ještě nenavštívili (tj. do škol v Českých Budějovicích, Liberci, Plzni - dle organizačních možností CNES a oslovených škol), a jejich následná reflexe. Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)- základní obecně pedagogické a obecně didaktické poznatky, principy a zásady a jejich aplikace do vzdělávání Neslyšících (obecněji dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením)- základní vzdělávací dokumenty- moderní vs. tradiční pedagogické přístupy- transmisivní vs. konstruktivní vyučování- učební styly a strategie- osobnost učitele- vyučovací styly učitele- obecné a speciální didaktické zásady- výukové cíle- organizační formy výuky- příprava a struktura vyučovací hodiny- pedagogické hodnocení- učebnice a učební pomůcky- spolupráce učitele s tlumočníkem, asistentem pedagoga nebo osobním asistentem- spolupráce školy a rodičů- inkluze a integrace

Literatura

ANDERLOVÁ, J. Multikulturní vzdělávání: informace o lidech s vadou sluchu a o lidech se zdravotním postižením obecně v učebních dokumentech a ve vybraných učebnicích pro první stupeň základní školy. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2009.ANDREJSEK, J. Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2010.CARLGREN, F. Výchova ke svobodě: Pedagogika Rudolfa Steinera. Praha: Baltazar, 1991.CERNEY, J. Deaf education in America: voices of children from inclusion settings. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2009.Cestou necestou s Transitním programem. Metodika transtiního programu Asistence, o. p. s. Praha: Asistence, 2014.ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993.ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007.FABER, A., MAZLISH, E. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. Brno: CPres, 2013. [nebo jiné publikace těchto autorek]FENSTERMACHER, G.D., SOLTIS, J.F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008.FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997.GARDOŠOVÁ, J., DUJKOVÁ, L. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003.HAVLÍNOVÁ, M. Zdravá mateřská škola. Praha: Portál, 1995.HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Neslyšící pedagogové. 1. pololetí školního roku 2011/2012. Přehled. Praha: FF UK, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, 2012. [text, na kterém se podílelo 12 studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících, připraven k publikaci ve formě digitálního dokumentu na webu http://ujkn.ff.cuni.cz]CHVÁTALOVÁ, P. Několik poznámek k uplatnění neslyšících pedagogů v procesu bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících žáků. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 234-236.JANOTOVÁ, N., SVOBODOVÁ, K. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 1996.JUNGOVÁ, V. Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu - vývoj situace v ČR v posledních 30 letech. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2014.KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.KASTNEROVÁ, E. Pohled slyšících vedoucích pracovníků na zaměstnávání neslyšících pedagogů na školách pro sluchově postižené. [Bakalářská práce] Olomouc: UPOL, 2015.KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha: Grada Publishing, 2009.KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J. NEVOLOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2008.KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. Školní hodnocení žáků se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál, 2012.LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010.LIŠKOVÁ, V. (ed.) Jaká je škola u mě doma. Praha: META, 2015.MAKOVSKÁ, L. Rozumí neslyšící žáci učebním textům? [Diplomová práce] Praha: FF UK, 2013.MAŇÁK, J., KNECHT, P. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. MAŇÁK, J., KNECHT, P. Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 2006.MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.MONTESSORI, M. Absorbující mysl. Vývoj a výchova dítěte od narození do šesti let. Praha: SPS - nakladatelství světových pedagogických směrů, 2003.MOORES, D. F., MEADOOW-ORLANS, K. P. Educational and Developmental Aspects of Deafness. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 1990.MUKNŠNÁBLOVÁ, M. Péče o dítě s postižením sluchu. Praha: Grada, 2014. Obsahová analýza učebnic pro základní školy: Závěrečná zpráva. Praha: Člověk v tísni, 2002. PÁNEK, P. Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR. [Diplomová práce] Praha: UK, 2014.POL, M. Waldorfské školy: izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Brno: Masarykova univerzita, 1995.PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002.PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2004.PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno : Paido, 1998. PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ, S. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Praha: Portál, 2013.TITĚROVÁ, K. a kol. Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení. Praha: META, 2014.TITĚROVÁ, K. (ed.) Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem. Praha: META, 2014. Učím s radostí. Praha: Kritické myšlení, o. s., a Step by Step v Agentuře Strom, 2003 .VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012.VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2010.VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004.VÁVROVÁ, P. a kol. Přístup k začleňovíní žáků s odlišným mateřským jazykem. Komparace národních politik. Praha: META, 2015.VOJTOVÁ, M. Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2011.VYBÍRALOVÁ, M. Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, kompetence. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2014.WAUTERS, L., KNOORS, H. Social Integration of Deaf Children in Inclusive Settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, roč. 13, 2008, č. 1, s. 21-36.WENKE, H., RÖHER, R. Ať žije škola. Daltonská výuka v praxi. Brno: Paido, 2000.ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001.ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: Portál, 1997.ZVONEK, A. Sluchově postižený pedagog. [Diplomová práce] Brno: PedF MU, 2001. Další zdroje informací: webové stránky škol pro sluchově postižené, články, studentské práce (zejm. bakalářské, diplomové a disertační), legislativní normy související s probíranými tématy, časopisy (zejm. Gong, Infozpravodaj, Speciální pedagogika, Sign Language Studies, Sign Language & Linguistics nebo American Annals of the Deaf, Journal of Deaf Studies and Education), vzdělávací programy, učebnice a učební pomůcky, počítačové programy, webové stránky (www.rvp.cz, www.inkluzivniskola.cz, www.eduin.cz, inkluze.upol.cz atd.) aj. Literatura zde uvedená je literaturou doporučenou. Ke kurzu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v kurzu.

Požadavky

Aktivní účast v semináři (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, úspěch u zápočtového testu, diskuse nad seznamem přečtené literatury, seminární práce.

Garant

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.