Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul komunikační 3 (ACN100142)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100142 - Modul komunikační 3, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je na pozadí naší současné jazykové a školské a se vzděláváním související legislativy a školské praxe zopakovat, prohloubit, rozšířit a utřídit stávající poznatky z Modulu komunikačního 1 a 2. To vše též v opoře o příklady jazykové politiky uplatňované ve světě na různé jazyky.

Sylabus

Kurz integruje a usouvztažňuje poznatky z části oborových kurzů vyučovaných v prvním, druhém a třetím ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (zejm. v předmětech Výchova a vzdělávání neslyšících, Úvod do komunikačního modulu a Psaná čeština českých neslyšících) a zároveň je závěrečným ze třech kurzů z ucelené Modulu komunikačního. Na kurz dále volně navazují některé předměty magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (zejm. Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk). V kurzu jsou studenti konfrontováni s různými pojetími jazykové výuky ve vzdělávání Neslyšících (a obecněji ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením). V úvahu jsou přitom brány proměnné jako aktuální jazykové kompetence dítěte/žáka a kompetence očekávané, metody jazykové výuky a metody výuky prvpopočátečního čtení a psaní (a vztahy mezi těmito dvěma faktory), uplatňované komunikační přístupy (monolingvální a monokulturní vs. bilingvální a bikulturní), užívané komunikační systémy, relace mezi jazykovou výukou a logopedickým tréninkem, celkový pedagogický přístup (transmitivní vs. konstruktivní) atd. Součástí kurzu jsou exkurze do škol pro sluchově postižené v České republice, které studenti v rámci svého dosavadního studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících ještě nenavštívili, většinou na Moravě a/nebo na Slovensku, popř. v jiných evropských státech (v rámci několikadenní souvislé exkurze) a jejich následná reflexe. Součástí kurzu je taktéž zapojení do praktických pedagogických cvičení realizovaných formou tzv. dětské univerzity apod. Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)-    Prvpopočáteční čtení a psaní, různé metody výuky obecně a metody užívané u Neslyšících (obecněji u žáků se sluchovým postižením)-    Gramotnost, funkční gramotnost, textová gramotnost, čtenářská gramotnost, předčtěnářská gramotnost, rozvíjení funkční gramotnosti-    Počáteční výuka českého jazyka (ve vztahu k dalším jazykům, které dítě ovládá a které se bude učit)-    Učebnice: komplexní rozbor (obsahový, jazykový, metodický, didaktický…)-    Práce s textem v učebnicích pro Neslyšící (a obecněji pro žáky se sluchovým postižením), prezentace českého znakového jazyka a textů v českém znakovém jazyce vs. českého jazyka a textů v českém znakovém jazyce-    Tzv. upravené texty: filozofie a metodika úprav, jejich užívání-    Konsekvence mezi realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a ostatními částmi rámcových a školních vzdělávacích programů-    Testy, testování, didaktické testování, jazykové testování, testování funkční textové gramotnosti

Literatura

Vybraná doporučená literatura ANDREJSEK, J. Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2010.ANDREJSEK, J. Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka. [Diplomová práce] Praha: FF UK, 2015.BEDŘICHOVÁ, Z. Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Praha: FF UK v Praze, 2013.BENEDIKTOVÁ, D. Pracovní návody z hlediska porozumění textu. [Diplomová práce] Praha: FF UK, 2013.CARTER, R., LONG, M. N. Teaching Literature. New York. Longmann Publishing, 1991.ČERVINKOVÁ, I. Některé možnosti úprav textů pro neslyšící čtenáře. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 187-190.ČERVINKOVÁ, I. Stavba slova v učebnicích českého jazyka pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 146-153.ČERVINKOVÁ, I. Předjetí hluchoty v úpravách českého učebního textu. [Diplomová práce] Praha: FF UK, 2001. DAŇOVÁ, M. Metodika úpravy textů. Praha: Grada, 2008. FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido, 1999.FALTÍNOVÁ, R. Upravený Čapek. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 196-200.FENCLOVÁ, J., PRAJBIŠOVÁ, M. Medvídek Čumáček číslo 1. Místo vydání a vydavatel neuvedeny, nedatováno.FUKOVÁ, V. Výuka českého jazyka v 1.-3. ročníku základních škol pro sluchově postižené - popis současného stavu a možnosti inovace. [Diplomová práce] Praha: FF UK, 2013.GARDNER, P. S. New Directions. Reading, Writing, and Critical Thinking. Cmbridge: Cambridge University Press, 2005.GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel´stvo, 1992. GAVORA, P., KRČMÁRIKOVÁ, M. Detské predstavy o gramotnosti. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, č. 1, s. 24-29.HUDÁKOVÁ, A. Čtení s porozuměním vyžaduje znalost jazyka. In Červenková, A. (ed). Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha: FRPSP, 1999, s. 25-27.HUDÁKOVÁ, A. Moderní trendy ve vzdělávání studentů s vadami sluchu - čtení (praktické náměty). In Zikl, P. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciálního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 16-22.HUDÁKOVÁ, A. Obrázkové příběhy & čtení a psaní. In Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce. Opera linguae bohemicae studentium, 1. Praha: UK FF, 1999, s. 45-53.HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. [Disertační práce] Praha: UK, 2008. [obhájeno 19. 3. 2009; připraveno k tisku]CHMÁTALOVÁ, Z. Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2011.CHMÁTALOVÁ, Z. Plošné testování jazykových dovedností žáků se sluchovým postižením. [Diplomová práce] Praha: FF UK, 2015.CHRÁSKA, M. Didaktické testy ve školní praxi. Brno: Paido, 2002.KAROLOVÁ, S. Současné pojetí vyučovacího předmětu Znakový jazyk na ZŠ pro SP. [Bakalářská práce]. Praha: FF UK, 2011.KERN, R. Literacy and Language Teaching. New York: Oxford University Press, 2000.KŘIVÁNEK, Z. Mimotřídní práce v počátečním čtení. Metodická příručka. Praha: PedF UK, 1997.KŘIVÁNEK, Z., WILDOVÁ R. a kol. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: PedF UK, 1998.KŘUPALOVÁ, M. Systém výuky čtení ve speciálních školách pro sluchově postižené v Ivančicích. Speciální pedagogika, 2000, roč. 10, č. 1, s. 20-24.KUCHLER, K., VELEHRADSKÁ, O. Průzkum čtenářských dovedností na školách pro děti s vadami sluchu. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 1, s. 22-23.KYLOUŠKOVÁ, H. Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007.MACUROVÁ, A. Předpoklady čtení. In Šmídová, M. (ed.) Četba sluchově postižených. Praha: FRPSP, 2000, s. 35-42.MAKOVSKÁ, L. Rozumí neslyšící žáci učebním textům? [Diplomová práce] Praha: FF UK, 2013.MAŠÍN, J. Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. Praha: FF UK v Praze, 2015.MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada, 2009.PÁNEK, P. Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR. [Diplomová práce] Praha: UK, 2014.PAVLOVÁ, H. České učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky - od 19. do 21. století. [Diplomová práce] Praha: FF UK, 2014.PLUSKAL, M. Zdokonalení metody pro měření obtížnosti didaktických textů. Pedagogika, č. 1, 1996, s. 62-70. POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 4, s. 207-219.POLÁKOVÁ, M. Specifické strategie využívané neslyšícími respondenty v testech čtenářských dovedností. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 168-173.POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním? (Čeští neslyšící a české texty). [Diplomová práce] Praha: FF UK, 2000.PTÁČKOVÁ, K. Čtenářství u nelyšících dětí a problematika upravovaných textů. Praha: UK, 2013. RÁDLOVÁ, E. Začínající čtenář se sluchovým postižením a pohádky. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 193-196.RÁDLOVÁ, E. Percepce psaného textu recipienty se sluchovým postižením. [Disertační práce] Olomouc: PedF UK, 2005.SCHIRMER, B.B. Language and Literacy Development in Children Who are Deaf. New York: 1994. SIKOVÁ, K. Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2014.SILBERSTEIN, S. Techniques and Resources in Teaching Reading. New York: Oxford University Press, 1994.SOURALOVÁ, E. Úprav textů pro čtení s porozuměním. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 190-193.SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002.STAŇKOVÁ, V. Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících žáků a v souladu s referenční úrovní A2. [Bakalářská práce] Praha: ÚČJTK, 2012.STRAKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti a její realizace v České republice. Praha: UIV, 1995. ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum, 1999.ŠEBESTA, K. a kol. Druhý a cizí jazyk. Osvojování a vyučování. Terminologický slovník. Praha: FF UK v Praze, 2014.ŠUSTEROVÁ, P. Logopedie na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2015.VALKOVÁ, J. Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí. Praha: FF UK v Praze, 2014.VANĚČKOVÁ, V. Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.WHITE, R., ARNDT, VALERIE. Process Writing. New York. Longmann Publishing,1991.WRIGHT, A. Pictures for Language Learning. New York: Cambridge University Press, 1989. webové stránky, např.:http://www.novamaturita.cz/modifikovane-zkousky-pro-zaky-neslysici-sp-3-1404034018.htmlhttp://www.ctenarska-gramotnost.cz/http://www.rostemesknihou.cz/http://www.celeceskoctedetem.cz/http://www.ctenipomaha.cz/  Další zdroje informací: Webové stránky škol pro sluchově postižené, články, studentské práce (zejm. bakalářské, diplomové a disertační), legislativní normy související s probíranými tématy, časopisy (zejm. Gong, Infozpravodaj, Speciální pedagogika), školní osnovy a vzdělávací programy, učebnice a učební pomůcky, počítačové programy aj. Literatura zde uvedená je literaturou doporučenou. Ke kurzu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v kurzu.

Požadavky

Zápočet: aktivní účast v semináři - včetně exkurzí (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, úspěch u zápočtového testu, seminární práce. 

Garant

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.