Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Struktura a fungování znakového jazyka (ACN100143)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100143 - Struktura a fungování znakového jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlubší vhled do lexikologických otázek, kterými se zabývá lingvistika znakových jazyků, a do jejich kontextů (sociolingvistických, pragmalingvistických, kognitivnělingvistických).

Sylabus

Poznatky o gramatické struktuře českého znakového jazyka jsou v tomto předmětu doplněny informacemi o lexikální stránce českého znakového jazyka. V opoře o základní poznatky z oblasti lexikologie je pozornost věnována obohacování znakové zásoby, tj. zvl. tvoření nových znaků, přejímání znaků z cizích znakových jazyků, kontaktům s jazyky mluvenými (např. prstová abeceda, inicializace, kalky), nepřímým pojmenováním, specifickým znakům, a slovotvorným procesům typickým pro jazyk existující ve vizuálně motorickém způsobu (produktivní vs. neproduktivní znaky, vizuální motivovanost, klasifikátorové a metaforické slovotvorné prostředky). V souvislosti s užíváním českého znakového jazyka jsou brány v úvahu šíře kulturní, sociolingvistické a  pragmalingvistické aspekty (intrakulturní i interkulturní) komunikace ve znakových jazycích.

Literatura

Povinná literaturaČECHOVÁ, M. a kol. Čeština. Řeč a jazyk. Praha: ISV 2000, s. 55-85, 92-97.FILIPEC, J.; ČERMÁK, F. Česká lexikologie. Praha: Academia 1985, s. 13-47,128-149.MACUROVÁ, A.  Slovní zásoba a terminologie českého znakového jazyka. Speciální pedagogika, 2008, roč. 18, č. 2, s.  138-148.MACUROVÁ, A.; NOVÁKOVÁ, R. Český znakový jazyk v kontaktu. Speciální pedagogika, 2008, roč. 17, č. 4, s.14-34.MACHOVÁ, S.; ŠVEHLOVÁ, M. Sémantika a pragmatïka jako lingvistické disciplíny. Praha: PedF UK 1996, s. 64-86.VAŇKOVÁ, I. a kol. Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum 2005, s. 92-106. Doporučená literaturaBRENNAN, M.: Pragmatics and Productivity. In: Ahlgren, I. (etc.), eds. Perspectives on Sign Language Usage. Durham: ISLA, 1994, s. 371-390.BRENNAN, M.: Productive Morphology in British Sign Language. Focus on the Role of Metaphors. In: Prillwitz, S. (etc.). eds. Current Trends in European Sign Language Research. Hamburg : Signum, 1990, s. 205-228.CAMERACANNA, E. (etc.): How Visual Spatial-Temporal Metaphors of Speech Become Visible in Sign. In: Ahlgren, I. (etc.), eds. Perspectives on Sign Language Usage. Durham : ISLA, 1994, s. 55-68.ENGBERG - PEDERSEN, E.: Pragmatics of Non-Manual Behaviour in Danish Sign Language. In: Edmondson, W.H. (etc.), eds. SLR 87, Papers from the Fourth International Symposium on Sign Language Research. Hamburg : Signum, 1990, s. 121-128.MAREŠ, J.: "Orální komponenty v českém znakovém jazyce". [Bakalařská práce. Universita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Vedoucí práce prof. Alena Macurová], 2011.MILLER, C.: Simultaneous Constructions and Complex Signs in Quebec Sign Language. In Ahlgren, I. (etc.), eds. Perspectives on Sign Language Usage. Durham: ISLA 1994, s. 131-148.MOTEJZÍKOVÁ, J.: Poznáváme český znakový jazyk V. Specifické znaky. Speciální pedagogika 13, 2003, č. 3, s. 218-226.NOVÁKOVÁ, R.: "Nepřímé pojmenování v českém znakovém jazyce". [Diplomová práce. Universita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Vedoucí práce prof. Alena Macurová], 2009.VYSUČEK, P.: Poznáváme český znakový jazyk VI. (Specifické znaky). Speciální pedagogika 14, 2004, č. 1, s. 16-27.Odborná literatura (oběcnělingvistická, bohemistická) shrnující základní poznatky z oblasti lexikologie (dle vlastního výběru a podle individuálních potřeb); hesla z Encyklopedického slovníku češtiny.

Požadavky

Na základě ustanovení ředitelky ÚJKN je u tohoto kurzu počet termínů ve zkouškových obdobích po letním semestru, která nenásledují bezprostředně po ukončení kurzu, dva. Jeden před letními prázdninami a jeden v září.Zápočet (seminář): účast na semináři min.75%, aktivní účast v seminárních diskusích (opřených o prostudovanou literaturu), popř. úvod k seminární diskusi, průběžná domácí práce a portfolio zápisků z prostudované literatury, průběžné testy, minimální úspěšnost 70%. Zkouška (přednáška): solidní znalost odpřednášené látky a povinné literatury; minimální úspěšnost 65% (ke zkoušce může student přistoupit po získání zápočtu). Zkouška je písemná. Dle Opatření děkana č. 14/2014 Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK stanovila ředitelka ÚJKN, že počet termínů bude ve zkouškových obdobích, která nenásledují bezprostředně po ukončení kurzu, v nichž však studenti mohou ještě skládat zkoušku, menší než tři, konrétně dva.

Garant

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.Mgr. Hana Prokšová