Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Praxe tlumočnická (ACN100144)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100144 - Praxe tlumočnická, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Souvislá tlumočnická praxe má za úkol především propojit teoretické znalosti z problematiky tlumočení pro neslyšící s reálnými tlumočnickými situacemi. Tlumočnická praxe má dále za úkol přiblížit studentovi situaci poskytování tlumočnických služeb v České republice - jaké organizace a instituce se tlumočením pro neslyšící klienty zabývají, jaké klienty jednotlivé organizace mají a jaké jsou jejich požadavky, jaký je systém poskytování a zajišťování tlumočení v nejrůznějších organizacích a institucích. Studenti získají informace o tom, kde a jakým způsobem se mohou tlumočníci vzdělávat. 

Sylabus

Strukturovaná tlumočnická praxe je rozdělená na část probíhající v organizaci či instituci poskytující tlumočnické služby, kde student pracuje pod vedením zkušeného tlumočníka, dále na část individuální, kdy tlumočník dochází samostatně na náhledy a vlastní tlumočení. Student si po celou dobu praxe vede záznamy z praxe, které průběžně konzultuje se svým vedoucím praxe. Při individuálních náhledech tlumočník sleduje výkon zkušeného kolegy a zaměřuje se postupně na nejrůznější aspekty, které tvoří výsledný projev tlumočníka (logistika, projev a postoj, časový posuv při tlumočení, práce s chybou, střídání pozornosti mezí více klientů, vlastní jazykový projev atd.). Praxe pod vedením zkušeného kolegy probíhá v organizaci, která poskytuje tlumočnické služby (např. ČUN, SNN), kde student tlumočí v nejrůznějších situacích pod vedením zkušeného kolegy, který spolupracuje s vyučujícím, v této fázi praxe tlumočník-student konzultuje s kolegou jednotlivé aspekty svého tlumočnického výkonu, případně sleduje kolegu při jeho vlastím tlumočení. V rámci této části praxe by tlumočník měl pod vedením zkušeného kolegy vyzkoušet nejrůznější typy tlumočení - individuální tlumočení v organizaci, individuální tlumočením v terénu, tlumočení pro větší množství klientů (např. přednáška). Poslední, individuální část praxe, může a nemusí probíhat za přítomnosti zkušeného kolegy, tlumočník však tlumočí sám. Student se v rámci praxe samostatně seznámí i s činností profesní organizace tlumočníků, s organizacemi a institucemi, které se zabývají vzděláváním tlumočníků a organizacemi a institucemi zprostředkovávající tlumočnické služby.Celková délka praxe činí 90 hodin a její struktura je následující:1. Náhledy v nejrůznějších tlumočnických situacích, dle formuláře který studenti dostanou, sledují nejrůznější aspekty, které ovlivňují celkový výsledek tlumočení. Spolu s vyučujícím diskutují nad jednotlivými aspekty, které vypozorovali. - minimálně 30 hodin2. Výběr organizace, či instituce, která zprostředkování tlumočnické služby, výběr zkušeného kolegy, u kterého bude student plnit tuto část praxe, závěrečná konzultace s vyučujícím nad poznatky z praxe a doporučení pro individuální část praxe. - minimálně 20 hodin3. Individuální praxe nemusí probíhat v jedné organizaci, či instituci, způsob plnění praxe však student konzultuje před začátkem jejího plnění s vyučujícím, který i na základě doporučení od tlumočníka, se kterým student spolupracoval v předcházející část, zvolí vhodnou formu s ohledem na úroveň tlumočnických dovedností studenta. - minimálně 20 hodin, nejméně 20 % hodin bude supervidováno vyučujícím praxe tlumočnické, a to buď za přímé účasti vyučujícího v tlumočené situaci, nebo na základě videozáznamu tlumočení.4. Student si v průběhu plnění praxe zjišťuje informace i nejrůznějších institucích a organizacích, které tlumočení zajišťují, seznamuje se s jejich pravidly a podmínkami poskytování tlumočení, stejně jako s nároky na tlumočníky kladené. Praxe v profesní organizaci, organizaci či instituci zabývající se vzděláváním tlumočníků, či zprostředkováním tlumočnických služeb činí maximálně 5 hodin. 

Požadavky

Student absolvuje strukturovanou praxi dle pravidel rozepsaných v sylabu.

Garant

Mgr. Naďa Hynková Dingová