Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Český znakový jazyk 4 (ACN100148)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100148 - Český znakový jazyk 4, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Podrobněji se seznámit s problematikou komunikace Neslyšících, osvojit si další lexikální a gramatické struktury z českého znakového jazyka i způsoby jejich užívání. Důraz bude kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů českého znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa apod.).

Sylabus

V semináři se studenti dále hlouběji seznamují s českým znakovým jazykem, osvojují si složitější lexikální a gramatické struktury českého znakového jazyka i způsoby jejich užívání. Důraz bude kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů znakového jazyka. Výuka bude probíhat přímo v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka). Seminář se zaměřuje na recepci a schopnost porozumění delšímu projevu v českém znakovém jazyce (nejen lektora, ale i videozáznamů různých mluvčích - "autentickým textům" různých žánrů) a na produkci/vyprávění delších souvislých příběhů a vedení  rozhovoru s Neslyšícími na vyšší úrovni dle témat. Projev každého studenta v českém znakovém jazyce bude min. jedenkrát za semestr zaznamenán a následně analyzován. Při práci v semináři je pozornost průběžně zaměřena na dva základní okruhy (v nichž jsou zároveň upevňovány a prohlubovány dosud nabyté dovednosti a znalosti):Jazykové a komunikační jevy:a)       nemanuální prostředky (přání, zdůraznění tématu…)b)       simultánnostc)       prostor zástupný x prostor zobrazovacíd)       střídání rolíe)       prostorová slovesaSlovní zásoba/tematické okruhy:a)         Škola, rozvrh hodin, vyučované předměty (školy hlavního vzdělávacího proudu x školy pro sluchově postižené, rozdíly v organizaci výuky, ve skladě předmětů…)b)         Práce (typy zaměstnání a jejich náplň, osobní zkušenosti s různými zaměstnáními a hledání práce…)c)         Životopis (vlastní životopis, životopis slavné osobnosti…)d)         Turistikae)         Život v ČR, a jejich historie a tradicef)          Vtipy, humor neslyšících (kulturní rozdíly mezi slyšícími a Neslyšícími)

Literatura

LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-986-6.LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy. [DVD-ROM] Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7373-019-2.LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravověda. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-041-3.Lexikologie pro základní školy. [CD-ROM] Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2003.MACUROVÁ, A., VYSUČEK, P. Poznáváme český znakový jazyk. Klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika, roč. 15, 2005, s. 22 - 35. ISSN 1211-2720 .MACUROVÁ, A., VYSUČEK, P. Slovní zásoba a terminologie českého znakového jazyka. Speciální pedagogika, roč. 18, 2008, s. 138-148. ISSN 1211-2720.NOVÁKOVÁ, R. a kol. Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. [DVD]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.NOVÁKOVÁ, R., ŠEBKOVÁ, H. Číslovky v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD-ROM]. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-04-8.NOVÁKOVÁ, R., TIKOVSKÁ, L. Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD-ROM]. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-76-5.POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna, 2002. ISBN: 80-7168-800-2.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-917-3.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka: doplněk 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-946-7.SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.ŠŮCHOVÁ, L. a kol. Evropské státy v českém znakovém jazyce. [CD-ROM] Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2009.ŠŮCHOVÁ, L. a kol. Slovník český jazyk - český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol. [CD-ROM] Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2007.ŠŮCHOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, R. Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD]. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-49-9. Další literatura dle zadání vyučujícího předmětu.

Požadavky

Zápočet: Aktivní účast v smináři (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test (min. úspěšnost 75 %). Účast na min. dvou akcích kulturní a jazykové minority Neslyšících (např. v klubu Neslyšících, na plese Neslyšících; ne tlumočené divadelní představení) + potvrzení o návštěvě (potvrzené organizátorem) a videozpráva o návštěvě v ČZJ. Zkouška: Studenti budou hodnoceni vyučujícím lektorem + dvěma lektory, kteří je v aktuálním semestru neučili.  Zkouška má dvě části:1. Vlastní 3-4minutové vyprávění na vylosované téma (studenti si ve výuce před koncem semestru vylosují téma, doma jej zpracují a videozáznam zašlou nejpozději v den konání druhé části zkoušky vyučujícímu přes youtube).2. 10-15minutová konverzace studenta se zkoušejícím na téma zadané  zkoušejícím. Projev v českém znakovém jazyce bude nahrávána na videozáznam a následně analyzován a hodnocen.Každá část zkoušky je hodnocena max. 50 body. Celkové hodnocení je součtem bodů z obou částí. Jako úspěšná je hodnocena zkouška, v níž student získal min. 70 bodů.  Videokamera je k dispozici na FF UK u vyučující M. Čihákové. Pravidla půjčování kamery viz webové stránky CNES.

Garant

Mgr. Radka Nováková