Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Český znakový jazyk 5 (ACN100149)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100149 - Český znakový jazyk 5, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

V opoře o dosavadní praktickou znalost českého znakového jazyka a teoretické znalosti o komunikaci Neslyšících dále zlepšovat své řečové a komunikační dovednosti v přímém kontatu s neslyšícími mluvčími.

Sylabus

V semináři jsou prohlubovány znalosti studentů o komunikaci Neslyšících a o českém znakovém jazyce. V návaznosti na výuku předchozích semestrů jsou rozvíjeny produkční a percepční schopnosti studentů, kteří jsou schopni se souvisle vyjadřovat v českém znakovém jazyce v delších promluvách a porozumět delšímu projevu v českém znakovém jazyce. Důraz je kladen na zlepšování komunikačních dovedností v přímém kontaktu s neslyšícími mluvčími. Výuka bude probíhat přímo v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka). Projev každého studenta v českém znakovém jazyce bude min. jedenkrát za semestr zaznamenán a následně analyzován. Při práci v semináři je pozornost průběžně zaměřena na dva základní okruhy (v nichž jsou zároveň upevňovány a prohlubovány dosud nabyté dovednosti a znalosti):Jazykové a komunikační jevy:a)       nemanuální prostředkyb)       simultánní konstrukcec)       perspektiva pozorovatele x perspektiva účastníkad)       střídání rolíe)       predikátové klasifikátoryf)        výstavba souvislého textuSlovní zásoba/tematické okruhy:a)         Filmy (typy filmu, stručné vyprávění o filmu, kino x TV x DVD…)b)         Praha a ostatní města v ČR (popis města a jejich příběhy…)c)         Dobré a špatné životní zážitkyd)         Pohádky (tradiční pohádky, stručné vyprávění o svém oblíbené pohádky)e)         Slovní zásoba z oblasti - informatiky, zeměpis a přírodopis 

Literatura

BURIANOVÁ, H., JURÁŠKOVÁ, A. Červená Karkulka - čtení a hraní. [CD-ROM] Brno: Labyrint, 2004.Český znakový jazyk pro pedagogy českých neslyšících I., II., III. [DVD-ROM] Praha: JC Ulita, 2011. ISBN 978-80-87526-00-2.HAY, I. Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce. Znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě. Diplomová práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2010.HEJLOVÁ, L. Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce.Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.KASTNEROVÁ, E. Pražské památky v kultuře českých neslyšících a jejich pojmenování v českém znakovém jazyce.Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy. [DVD-ROM] Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7373-019-2.LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravověda. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-041-3.Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 1., 2., 3., 4. [CD-ROM] Olomouc: PedF Univerzity Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0846-5.MACUROVÁ, A., VYSUČEK, P. Slovní zásoba a terminologie českého znakového jazyka. Speciální pedagogika, roč. 18, 2008, s. 138-148. ISSN1211-2720.Moje první pohádky v českém znakovém jazyce a v češtině. [CD-ROM]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2010.MOTEJZÍKOVÁ, J. Simultánnost v českém znakovém jazyce. Diplomová práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2005.NOVÁKOVÁ, R. a kol. Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. [DVD]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.Po českých hradech a zámcích s průvodcem v českém znakovém jazyce. [DVD-ROM] Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2010.POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna, 2002. ISBN: 80-7168-800-2.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-917-3.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka: doplněk 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-946-7.PTÁČEK, A. Humor neslyšících. [DVD] 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-06-2.PŮLPANOVÁ, L. (ed.) Dívej se, povídám… Texty od Neslyšících, pro Neslyšící, o Neslyšících.  1. vyd. Praha: ČUN, 2006.SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.ŠŮCHOVÁ, L. a kol. Slovník český jazyk - český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol. [CD-ROM] Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2007.TETAUEROVÁ, I. Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce.Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2008.TUČKOVÁ, D. Deixe a prostor v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. [DVD]. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-55-0. Další literatura dle zadání vyučujícího předmětu. 

Požadavky

Aktivní účast v semináři (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test (min. úspěšnost 75 %). Účast na min. třech akcích kulturní a jazykové minority Neslyšících (např. v klubu Neslyšících, na plese Neslyšících; ne tlumočené divadelní představení) + potvrzení o návštěvě (potvrzené organizátorem) a videozpráva o návštěvě v ČZJ.Videokamera je k dispozici na FF UK u vyučující M. Čihákové. Pravidla půjčování kamery viz webové stránky CNES.

Garant

Mgr. Radka Nováková

Vyučující

Bc. Milan Fritz