Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Doplňková čeština 3 (ACN100151)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100151 - Doplňková čeština 3, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu Doplňková čeština 3 je upevnit kompetence neslyšících studentů v ČJ a dále je praktickou výukou rozvíjet.Cílem celého šestisemestrového kurzu je dosažení jazykových kompetencí studentů na úrovni B2 dle SERRJ.

Sylabus

Morfologie: V průběžném rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí neslyšících studentů se výuka zaměřuje na otázky morfologické. Studenti se seznámí - na pozadí stavby českého znakového jazyka - se základními okruhy morfologie češtiny (zvl. ohebné vs. neohebné slovní druhy, gramatický vs. lexikální význam). Výklady a procvičování se soustředí na pochopení gramatických kategorií jmen, zvl. jmenný rod a pád (se zřetelem k jeho sémantice) a na užívání českých substantiv (i se zřetelem k jejich funkci ve větě).Lexikologie: Uvědomování si slovotvorných principů, příbuznosti slov, samostatné rozšiřování si slovní zásoby (synonyma, antonyma); vždy v souvislosti s probíraným a procvičovaným tématem, čteným či produkovaným textem.Syntax: Uvědomování si syntaktických vztahů ve větě; vždy v souvislosti s probíraným a procvičovaným tématem, čteným či produkovaným textem; uvědomování si propojení morfologie a syntaxe (slovní druhy / větné členy, valence, slovosled)Studenti jsou seznámeni se základními principy českého slovosledu (aktuální větné členění, gramatická pravidla, rytmické faktory / významové celky a pozice ve větě).Stylistika: Studenti dále probírají různé funkční styly, se zaměřením na styl administrativní. Pravidelnou součástí výuky je četba s porozuměním a vlastní produkce stylisticky různorodých textů (včetně následných korektur a reflexe vlastních chyb).V průběhu výuky se studenti seznamují s rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou češtinou; náležitá pozornost je věnována také frazeologii a nepřímým/obrazným pojmenováním - vždy v souvislosti s aktuálně probíraným tématem.Komunikačním jazykem celého kurzu Doplňková čeština 1-6 je český znakový jazyk a psaná čeština. Část výuky je možné vést formou e-learningu.

Literatura

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 322 s. ISBN 978-80-246-1793-0.HRONOVÁ, K. - TURZÍKOVÁ, M. Čeština pro cizince. 2. přeprac. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 479 s. ISBN 80-7238-028-1.kol. aut. O češtině. 1. vyd. Praha: Česká televize, 2007, 198 s. ISBN 978-80-85005-83-7.KRAUS, J. Písemnosti v našem životě. 2. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 159 s. ISBN 80-716-8920-3.MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003, 168 s. ISBN 80-867-9214-5.NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život 2: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, 357 s. ISBN 978-80-87481-52-3.NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006, 255 s. ISBN 80-869-0323-0.Petráňová, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD. 3. pád [CD-ROM]. Praha: Pevnost, 2005.Petráňová, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD. 7. pád [CD-ROM]. Praha: Pevnost, 2006.POLÍVKOVÁ, A. Jak být in v písemném projevu: se vzorovými ukázkami. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2009, 157 s. ISBN 978-80-242-2419-0.REŠKOVÁ, I. - PINTAROVÁ, M. Communicative Czech: intermediate Czech. 1. vyd. Jihlava: Ivana Bednářová, 1996, 195 s. ISBN 80-902-1809-1.REŠKOVÁ, I. - PINTAROVÁ, M.: Administrativa: profesní čeština. Brno: SOZE, 2008, 165 s.SVOZILOVÁ, N. - PROUZOVÁ, H. - JIRSOVÁ, A. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 1. vyd. Praha: Academia, 2005, 580 s. ISBN 80-200-1310-5. Běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky.Pracovní listy vytvořené učitelem podle aktuální jazykové úrovně a studijních potřeb frekventantů kurzu.

Garant

Mgr. Radka Zbořilová

Vyučující

Mgr. Radka Zbořilová