Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do studia hluchoty (ACN100201)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100201 - Úvod do studia hluchoty, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem je uvést studenty do celé šíře problematiky hluchoty a na základě kritického studia zdrojů je přimět k nahlížení na tuto problematiku z různých perspektiv (nejen z prespektivy medicínské, jež je východiskem pro současnou surdopedickou praxi).

Sylabus

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)- Terminologie- Různé pohledy na hluchotu- Anatomie sluchového orgánu a fyziologie sluchu- Typy sluchových vad a jejich příčiny, syndromy- Diagnostika sluchových vad- Novorozenecký screening vad sluchu + následná péče- Sluchadla- Kochleární implantáty, další sluchové implantáty- Kompenzační pomůcky

Literatura

Vybraná doporučená literatura:DLOUHÁ, O., VOKŘÁL, J. (eds) Novinky ve foniatrii a audiologii. Praha: Galén, 2007.HAHN, A. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. Praha: Grada, 2007, s. 19-63, 352-359.HAVLÍK, R. Sluchadlová propedeutika. Brno: NCO NZO, 2007.HLOŽEK, Z. Základy audiologie. Olomouc: UP, 1995.HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012.HORÁKOVÁ, R. Surdopedie : Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2011.HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 2. díl. Praha: FRPSP, 1998.HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005.JAKUBÍKOVÁ, J. Vrozené anomálie hlavy a krku. Praha: Grada, 2012, s. 191-234.KABÁTOVÁ, Z., PROFANT, M. a kol. Audiológia. Praha: Grada, 2012.KAŠPAR, Z. Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. [tištěná publikace + DVD]. Praha: ČKTZJ, 2008.Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009.Kochleární implantace Slyším, mluvím… učím se… [DVD]. Praha: Cittadella Production, 2009.KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: UK, 2001.LANE, H. Pod maskou benevolence. Praha: Karolinum, 2013.LANE, H. When the Mind Hears: A History of the Deaf. Suffolk: Richard Clay Ltd., 1984.LANGER, J. Základy surdopedie. [CD-ROM]. UP PedF: Olomouc, 2007.LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003.LEJSKA, M. a kol. Základy praktické audiologie a audiometrie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994.LEONHARDT, A. Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislav: Sapientia, 2001.Můj život s uchem aneb Život s kochleárním implantátem očima dětí a rodičů. Praha: SUKI, 2013.NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha: 1994.NOVÁK, A. Audiologie. Vyšetřovací technika, diagnostika, léčba a rehabilitace. Praha: vlastním nákladem autora, 2003POTMĚŠIL, M. Čtení k surdopedii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.SOURALOVÁ, E. Surdopedie I. Studijní opora pro kombinované studium. Olomouc: SCV PdF UP a Vydavatelství UP, 2005.STOKOE, W.C. Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf. [on-line; cit. 2014-07-10]. Dostupné z www: <http://jdsde.oxfordjournals.org/content/10/1/3.full.pdf>.ŠLAPÁK, I. a kol. Dětská Otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 19-96. Další zdroje informací: Webové stránky škol pro sluchově postižené, články, studentské práce (zejm. bakalářské, diplomové a disertační), legislativní normy související s probíranými tématy, časopisy (zejm. Gong, Infozpravodaj, Speciální pedagogika), školní osnovy a vzdělávací programy, učebnice a učební pomůcky, počítačové programy aj. Literatura zde uvedená je literaturou doporučenou. Ke kurzu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v kurzu.

Garant

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.