Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výchova a vzdělávání neslyšících (ACN100208)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100208 - Výchova a vzdělávání neslyšících, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je (na základě kritické práce s informacemi) orientovat studenty v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením u nás - včetně diachronního a mezinárodního kontextu.

Sylabus

Předmět navazuje na většinu oborových předmětů vyučovaných v prvním ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících, s některými z nich se částečně prolíná (zejm. s Kulturou českých neslyšících a s Dějinami hluchoty), jiné oborové předměty uvozuje (zejm. Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících a Modul pedagogický 1, 2, 3). Během semináře by studenti měli, na základě kritické práce s texty, získat komplexní systémový - a zároveň relativně detailní - přehled o dnešní podobě vzdělávání Neslyšících (a obecněji o vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením). Poznatky o domácí situaci jsou usouvztažněny s širším kontextem mezinárodním; do převažujícího synchronního úhlu pohledu je včleněna i perspektiva diachronní. Velký důraz je kladen jednak na pochopení zásadního vlivu vzdělávání a jeho organizace na život neslyšících lidí jako jednotlivců a komunity Neslyšících jako celku, jednak na znalost relevantních legislativních norem a jejich aplikaci na konkrétní situace a jevy.Součástí předmětu jsou exkurze do všech pražských škol pro sluchově postižené a jejich následná reflexe: (1) Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Výmolova ul., Praha-Radlice, (2) Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova ul., Praha, (3) Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná ul., (4) Bilingvální mateřská škola Pipan, Praha (+ další aktivity v budově v Hábově ul.). Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)- školy hlavního vzdělávacího proudu, školy pro sluchově postižené: předškolní - základní - sekundární - terciální vzdělávání- integrace, inkluze- raná péče- poradenské služby ve školství, speciálně pedagogická centra- internáty, domovy mládeže- kvalifikace pedagogů, neslyšící pedagogové - rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy- maturitní zkouška, testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ, jednotné přijímací zkozky na maturitní střední školy, jednotné závěrečn učňovské zkoušky…- FRPSP, EKOV, AP3SP...- česká "školská" legislativa- mezinárodní "školská" legislativa- historie vzdělávání neslyšících u nás- historie vzdělávání neslyšících v zahraničí- současné vzdělávání neslyšících ve vybraných zemích - porovnání se situací u nás

Literatura

ANDREJSEK, J. Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2010.ČERNÝ, V. Historický vývoj vzdělání a výchovy hluchoněmých. České Budějovice, Svaz spolků učitelů hluchoněmých, 1934.EDWARDS, A.R. Words Made Flesh: Nineteenth-Century Deaf Education and the Growth of Deaf Culture (History of Disability). New York: NYU Press, 2014.GREGORY, S. a kol. (eds) Problémy vzdělávání sluchově postižených. Praha: UK, 2001.HÁDKOVÁ, K., ŠIŠKA, J., ZHANG XIUYANG. Komparace přístupů uplatňovaných ve vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením v Číně, Nizozemí a Velké Británii. Speciální pedagogika, roč. 17, 2007, č. 4, s. 249-261.HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012.HRUBÝ. J. Úvod do výchovy a vzdělávání sluchově postižených: Část 1. [DVD ROM] Praha: Tiché učení, 2011.HRUBÝ. J. Úvod do výchovy a vzdělávání sluchově postižených: Část 1. Praha: Tiché učení, 2011.HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Neslyšící pedagogové. 1. pololetí školního roku 2011/2012. Přehled. Praha: FF UK, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, 2012. [text, na kterém se podílelo 12 studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících, připraven k publikaci ve formě digitálního dokumentu na webu http://ujkn.ff.cuni.cz]HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005.HUDÁKOVÁ, A. Děti s vadou sluchu v základní škole a v nižších ročnících víceletého gymnázia. In Mertin, M., Ciprová, J., Budínská, M. (eds) Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ. 11. aktualizace. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2007, s. 1-37 (kap. C 3.4).HUDÁKOVÁ, A. Milánský kongres: podrobnosti, souvislosti. InfoZpravodaj - Magazín informačního centra o hluchotě, 2012, roč. 20, č. 3, s. 7-10.HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. [Disertační práce] Praha: UK, 2008. [obhájeno 19. 3. 2009; připraveno k tisku]JANOTOVÁ, N. Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí. Praha: Septima, 1998.JANOTOVÁ, N., ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených I. Praha: SPN, 1990.JUNGOVÁ, V. Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu - vývoj situace v ČR v posledních 30 letech. [Bakalářská práce] Praha: UK, 2014.kol. autorů. Péče o sluchově postižené v Československé socialistické republice. Praha: Čes. svaz sluchově postižených, 1971.KOLÁŘ, J. První český ústav pro hluchoněmé v Čechách: Zvláštní otisk z časopisu Obzor hluchoněmých. České Budějovice: K. Fiala, 1926.KOLÁŘ, J. Sto let vyučování hluchoněmých na Moravě: Zvláštní otisk z Obzoru hluchoněmých. České Budějovice, vl. nákladem, 1933.KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002.LANE, H. Pod maskou benevolence. Praha: Karolinum, 2013.LANE, H. When the Mind Hears: A History of the Deaf. Suffolk: Richard Clay Ltd., 1984.LUPOMĚSKÝ, R. Průvodce problematikou neslyšících v bývalé Jugoslávii a v současném Srbsku. Praha: Neslyšící bez naděje, 2010.MARSCHARJ, M., SPENCER, P.E. (eds) Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education. New York: Oxford University Press, 2003.MÁZEROVÁ, R. Kultura komunity neslyšících v České republice: nástin vývoje komunity neslyšících do roku 1938. Budapešť: Open Society Institute, 1999.NAJMANOVÁ, M. Státní maturita pro sluchově postižené studenty. [Diplomová práce] Praha: UK, 2008.POTMĚŠIL, M. a kol. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Brno: MU, 2010.POTMĚŠIL, M. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP, 2012.POTMĚŠIL, M. Projektování v surdopedii. Olomouc: UP, 2007.POTMĚŠIL, M. Sluchové postižení a sebereflexe. Praha: Karolinum, 2007.POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999.POUL, J. Nástin vývoje vyučování neslyšících. Brno: MU, 1996.PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: MU, 1994.PULDA, M. Surdopedie. Olomouc: UP, 1992.SEDLÁČEK, J. Hluchoněmý: jeho výchova a vzdělání. 1. díl. Praha: Svaz spolků učitelů hluchoněmých v R.Č.S., 1934.SEDLÁČEK, J. Hluchoněmý: jeho výchova a vzdělání. 2. díl. Praha: Svaz spolků učitelů hluchoněmých v R.Č.S., 1937.SOLOVJEV, I.M. a kol. Psychologie neslyšících dětí. Praha, SPN, 1977.SOVÁK, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. Praha: SPN, 1987.SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1986.STRNADOVÁ, V. Potom ti to povíme. Praha: ČUN, 1994.UHERÍK, A. Hluchota, reč, poznanie. Martin: Osveta, 1990.ZVONEK, A. Sluchově postižený pedagog. [Diplomová práce] Brno: PedF MU, 2001. Další zdroje informací: Webové stránky škol pro sluchově postižené, články, studentské práce (zejm. bakalářské, diplomové a disertační), legislativní normy související s probíranými tématy, časopisy (zejm. Gong, Infozpravodaj, Speciální pedagogika) aj. Literatura zde uvedená je literaturou doporučenou. Ke kurzu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v kurzu.DOPNIT JEŠTĚ PUBLIKACE A DP/BP Z LET 2014, 2015, 2016

Požadavky

Zápočet: aktivní účast v semináři (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, zápočtový test. Zkouška: rozprava nad seznamem prostudované literatury. Níže uvedený seznam literatury je pouze orientační. Ke zkoušce je nutno prostudovat min. dvě cizojazyčné publikace, dvě publikace vydané před r. 1948, dvě publikace vydané v letech 1949-1989, dvě publikace vydané po r. 1989 a dále min. deset článků (z toho alespoň dva elektronické). Vše dle vlastního výběru, ale se vztahem k obsahu předmětu.

Garant

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.