Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Český znakový jazyk 1 (ACN100215)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100215 - Český znakový jazyk 1, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Zvládnout základy gramatiky českého znakového jazyka, pochopit úlohy mimiky v českém znakovém jazyce, dovednost vést rozhovory o jednoduchých tématech s neslyšícími mluvčími.

Sylabus

V semináři se studenti seznámí s vizuálně motorickou existencí českého znakového jazyka.  Naučí se znakový jazyk produkovat manuálními (rukama) i nemanuální komponenty (obličejem) a vnímat (očima). Naučí se základy gramatiky českého znakového jazyka a pochopí úlohy mimiky v českém znakovém jazyce. V semináři bude lektor používat český znakový jazyk, důraz bude kladen na přirozenost komunikace. Studenti se seznámí s komunikačními pravidly Neslyšících. Cílem není, aby si frekventanti semináře osvojili co největší množství jednotlivých znaků, ale aby pochopili základní strukturní a funkční specifika českého znakového jazyka.Výuka bude probíhat přímou metodou v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka). Předmět se zaměřuje na recepci českého znakového jazyka (nejen lektora, ale i videozáznamů různých mluvčích - "autentických textů" různých žánrů) a na produkci na úrovni začátečníka. Projev každého studenta v českém znakovém jazyce bude min. jedenkrát za semestr zaznamenán a následně analyzován.Při práci v semináři je pozornost průběžně zaměřena na dva základní okruhy (v nichž jsou zároveň upevňovány a prohlubovány dosud nabyté dovednosti a znalosti):Jazykové a komunikační jevy:a)       základní komunikační pravidla Neslyšících (oční kontakt, upoutaní pozorností, dotyk …)b)       základní nemanuální chování (kladné a záporné oznámení, doplňovací a zjišťovací otázka)c)       základní slovosled v českém znakovém jazyce (SOV, přívlastek za jménem…)d)       česká dvouruční prstová abecedae)       základní slovesa (mít, znát, rozumět, vědět, pamatovat si, zapomenout, moct, muset, umět + další dle tematických okruhů)f)        deixe, vizualizace prostorug)       specifikátory tvaru a velikosti Slovní zásoba/tematické okruhy:a)         Představování, základní popis člověka (vzhled, vlastnosti)b)         Rodina, širší rodina, příbuzenské vztahy v rodiněc)         Základní číslovky 1-100d)         Barvy, materiály, základní věci kolem nás (v bytě, v domě, ve škole)e)         Popis místnosti (vpravo, vlevo, nahoře, dole, nad, pod, před, za; dveře, okno…)f)          Místo bydliště (Česká republika, Praha, město x vesnice), bydlení (sídliště, rodinný dům)g)         Cesta do školy (dopravní prostředky, popis cesty)h)         Každodenní život Neslyšícíchi)          Vánoční svátky a Silvestr

Literatura

FALTÍNOVÁ, R. Vlastní jména osobní v českém znakovém jazyce. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-17-8.HENDRYCHOVÁ, L. Vyjádření záporu v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.JAMBOROVÁ, E., KOSIECOVÁ, M., MILIČ, R., SMOLÍKOVÁ, J. Vizuální komunikace - praktická cvičení. [DVD]. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-80-2.KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-20-8.MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika, roč. 11, 2001, s. 69-75. ISSN1211-2720.MACUROVÁ, A. Nemanuální prostředky ve znakových jazycích: stručné poznámky úvodem. Speciální pedagogika, roč. 22, 2012, s. 13-19. ISSN1211-2720.Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce. [CD-ROM] Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2007.NOVÁKOVÁ, R. a kol. Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. [DVD]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.NOVÁKOVÁ, R. Kultura neslyšících. [DVD] 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-08-6.POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna, 2002. ISBN: 80-7168-800-2.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-917-3.POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka: doplněk 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-946-7.PŮLPÁNOVÁ, L. Osobní zájmena v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2004.SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9. Další literatura dle zadání vyučujícího předmětu.

Garant

Mgr. Radka Nováková

Vyučující

Milena Čiháková