Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Doplňková čeština 1 (ACN100218)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN100218 - Doplňková čeština 1, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu Doplňková čeština 1 je upevnit (a sjednotit) kompetence neslyšících studentů v ČJ existující při vstupu na vysokou školu a dále je praktickou výukou rozvíjet.Cílem celého šestisemestrového kurzu je dosažení jazykových kompetencí studentů na úrovni B2 dle SERRJ.

Sylabus

Seminář se zaměřuje na zlepšení jazykových a komunikačních dovedností neslyšících studentů v češtině. Má tedy především cíle praktické: upevnit (a sjednotit) kompetence neslyšících studentů v ČJ existující při vstupu na vysokou školu (a dále je praktickou výukou rozvíjet) a seznámit studenty s nároky (v oblasti produkce česky psaných textů i jejich recepce), které na ně bude klást vysokoškolské studium. V souvislosti s počátkem studia jsou volena mj. témata spojená se studiem na VŠ (slovní zásoba, systém studia, struktura VŠ a akademického prostředí, písemná komunikace s pedagogy).Rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí je propojeno s výkladem gramatiky českého jazyka jako jazyka plně flexivního (v kontrastu ke gramatice českého znakového jazyka). Důraz je kladen na zopakování a ukotvení hlavních morfologických principů (valence sloves i jiných slovních druhů, předložkové vazby) v češtině; sloveso jako základ české věty; základy syntaxe (základová větná struktura, větné vzorce).Součástí předmětu je informační přehled o slovnících češtiny, studenti jsou vedeni k aktivní práci se slovníky, gramatickými tabulkami, také k tvorbě a používání vlastních studijních/učebních materiálů (tabulky, přehledy, slovníček aj.). Studenti jsou seznámeni se základní jazykovědnou terminologií.Komunikačním jazykem celého kurzu Doplňková čeština 1-6 je český znakový jazyk a psaná čeština. Část výuky je možné vést formou e-learningu.

Literatura

BISCHOFOVÁ, J. - HRDLIČKA, M. a kol. Čeština pro cizince a azylanty B1. 1. vyd. Brno: SOZE, 2008, 199 s.HERCIKOVÁ, B. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 124 s. ISBN 978-802-4615-707.MACUROVÁ, A. - HOMOLÁČ, J. - SCHWABIKOVÁ, A. - VAŇKOVÁ, I. Umíme číst a psát česky: učebnice češtiny pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Divus, 1998, 141 s. ISBN 80-902379-8-3.MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003, 168 s. ISBN 80-867-9214-5.MAŠKOVÁ, D. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN 80-902571-5-1.NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život 2: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, 357 s. ISBN 978-80-87481-52-3.NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006, 255 s. ISBN 80-869-0323-0.SOCHROVÁ, M. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 2. vyd. 2009, čtvrtý dotisk 2. vydání 2013. Praha: Fragment, 2009, 224 s. ISBN 978-80-253-0950-6. Běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky.Pracovní listy vytvořené učitelem podle aktuální jazykové úrovně a studijních potřeb frekventantů předmětu.

Garant

Mgr. Radka Zbořilová

Vyučující

Mgr. Radka Zbořilová