Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět PVS/VS Tlumočení pro věřící (ACN300046)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACN300046 - PVS/VS Tlumočení pro věřící, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Specifika tlumočení v různých církevních prostředích, pro různé klienty: definice, specifika, formy.  Požadavky neslyšících klientů. Sebereflexe a vzdělávání tlumočníka (vyhledávání informací, zdroje).Etický kodex v ČR a Etické kodexy v zahraničí z pohledu tlumočení náboženských textů a obřadů. Chování tlumočníka v liturgickém/posvátném prostoru.Specifika církevní komunikace; stylová různorodost a mnohotvárnost textů církevní komunikace související s komunikační funkcí, cílem, tématem, s žánrovou diferenciací a jinými faktory textů v církevní komunikaci.Tora, Korán, Bible - charakteristika knih, druhy textu, zdrojové jazyky, teorie překladu biblických textů - obecně, historické a moderní překlady Bible do češtiny.Překlady Bible jako samostatná vědecká disciplína.Nástin specifik překladu biblických textů v českém znakovém jazyce. Projekt Bible bez hranic (překlad 90 biblických kapitol do ČZJ).Odborný terminologický slovník. Speciální slovní zásoba a její charakteristické rysy. Tendence a zdroje jejího rozvoje. Slovníková zpracování u nás a v zahraničí.Slova obecné slovní zásoby fungující v terminologii ve specifických významech. Modifikace významů ve slovních spojeních.Jmenné znaky pro významné biblické postavy v ČZJ a v jiných znakových jazycích.Liturgie a liturgické texty, ustálené modlitby.Liturgické zpěvy a duchovní hudba.Rozbor videonahrávek s projevem v ČZJ. Pokus o tlumočení živé mluvené řeči a následný rozbor.

Literatura

Axelrod, C.: Za svetlom v tichu a tme. Banská Bystrica 2009.Bayerová, N.: Specifika církevní komunikace, Ostrava 2005.Benoist, L.: Znaky, symboly a mýty, Praha 1995.Bort, J.: Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící, Praha 2001.Broesterhuizen, M.: Faith in Deaf culture. Theological studies, 2005. Roč. 66, č. 2, s. 304-329.Dambskiej, P. U. (ed.): Mala encyklopedia przekladoznawstwa, Czestochowa 2000.Eliade M.: Posvátné a profánní, Praha 1994.Eliade M.- Ioan Petru Culianu ve spolupráci s Hillary S. Wiesnerem, Slovník náboženství. Český spisovatel, Praha 1993.Hedánek, J.: Několik soudobých překladů Bible do češtiny (přednáška pro Pražský lingvistický kroužek ze dne 16. a 30. května 2005.Heller, J.: Výkladový slovník biblických jmen, Praha 2003.Heller, J.- Mrázek, M.: Nástin religionistiky:Uvedení do vědy o náboženstvích, Praha 1988.Horálek, K.: K otázce přeložitelnosti, Slovo a slovesnost XXIV, 1963, s. 161-164.Horyna, B.: Úvod do religionistiky, Praha 1994.Koubová,M.: Specifika překladu biblických textů do českého znakového jazyka,Kubalík, J.: Křesťanské církve v naší vlasti. Praha, 1983Levý, J., Umění překladu, Praha 1983Lewis, C. S.: K jádru křesťanství. Praha 1993.Metzger, B.M.: Starověké a anglické překlady Bible, Praha 2010.Minárová, E.: Stylová charakteristika textů církevní komunikace. In Klimová, K._Minárová, E: (eds.): Čeština - bádání, učení, Brno 2007.Nida, E.A. - Taber, Ch.R.: The theory and practise of translation, 1982.Nida, E. A. Toward a science of translating: with special reference to principles and procedures involved in Bible translating. Boston: Brill, 2003.Novotný, A.: Biblický slovník I. A II. Praha 1992.Pavlicová a kol.: Slovník judaismu - křesťanství - islám- Praha 1994.Penner, M.: Issues in Sign Language Translation,: with Special reference to Bible Translation. In: UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA. Work Pappers of the Summer Institute of of Linguistics: Vol.49 [online]. Session: WorldVenture 2009.Petráňová, R.: Specifika tlumočení do českého znakového jazyka pro věřící, TOP 94/2009, roč. XX, s. 23-24.Petráňová, R. Může se i český znakový jazyk stát jazykem Bible?. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, roč. 4, 1-2. Dostupné z: http://sali.ff.cuni.cz.Ramirez, Ch.: The Committee of International Cooperation for Bible Translation in Sign Languages (CICBTSL): What does this organization work?. In: [online]. Dostupné z: http://efsli.blogspot.cz/2011/07/committee-of-international-cooperation.html.Ratzinger, J.: Úvod do křesťanství. Brno 1991.Tauer, F.: Svět islámu, jeho dějiny a kultura. Praha 1994Šindlovský, E.G.: Svět liturgie, Praha 1991.Šimandl, J. - Mádr, O. - Bartoň, J. - Hlavsová, J.: Jak zacházet s náboženskými výrazy (pravopis, výslovnost, tvary, význam). Academia, Praha 2004.Tamez, E.: The Bible from the Perspective of the Deaf Community: A Costa Rican Experience. April 2008, Bible Translators, United Bible Societies. Dostupné z http://www.ubs-translations.org/fileadmin/publications/tbt/practical/TBT_PP_Tamez_Apr_08.pdfWaldenfels, H.: Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa, Praha 1992.Žváček, D., Kapitoly z teorie překladu (Odborný překlad), Olomouc 1995.

Garant

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.