Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie náboženství pro religionisty I (ARL100090)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ARL100090 - Filosofie náboženství pro religionisty I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus: 8.10.2015Vymezení pojmu filosofie náboženství v kontextu židovského myšlení 15.10.2015Zjevení, tradice a filosofická reflexe v judaismu 22.10.2015Hellénismus. Filón Alexandrijský 29.10.2015Židovský kalām. Saadja Gaon 5.11.2015Novoplatonismus a jeho vliv na židovskou filosofii. Jisraeli, ibn Gabirol, ibn Pakuda, ha-Levi 12.11.2015Židovský aristotelismus. Maimonides 19.11.2015Židovská mystika a filosofie 26.11.2015Racionální kritika tradičního náboženství v dílech osvícenských židovských filosofů: Spinoza, Mendelssohn, S. Maimon 3.12.2015Novověká reflexe židovské tradice: Cohen, Rosenzweig, Strauss, Scholem 10.12.2015Filosofie judaismu v dílech moderní židovské orthodoxie: Solovějčik, Kook 17.12.2015Fenomenologie moderní židovské náboženské zkušenosti: Heschel, Fackenheim 7.1.2016Židovský existencialismus: Buber, Lévinas 

Literatura

Literatura 1.      Primární Filón Alexandrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. Praha: Oikúmené 2001 Saadia Gaon, The Book of Beliefs and Opinions. New Haven: Yale University Press 1990 Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari. Praha: Academia 2013Bachja ibn Pakuda, Duties of the Heart. Jerusalem - New York: Feldheim Publishers 1999Selected Religious Poems of Solomon ibn Gabirol. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America 1974Mária Mičaninová, Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola. Praha: Bergman 2010 Maimonides, Výběr z korespondence. Praha: Academia 2010Rabiho Moše ben Majmona Osm kapitol o lidské duši a mravním konání. Praha: Sefer 2001Maimonides (Moses ben Maimon), Ethical Writings of Maimonides. New York: Dover Publications 1975 Benedikt Spinoza, Traktát theologicko-politický. Praha: s.n. 1922?Friedrich H. Jacobi, O Spinozově učení v dopisech panu Mojžíši Mendelssohnovi. Praha: Oikúmené 1997 Hermann Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Eine jüdische Religionsphilosophie. Wiesbaden: Fourier Verlag 1995Franz Rosenzweig, The Star of Redemption. London: Routledge & Kegan Paul 2002Leo Strauss, Jeruzalém a Athény. Několik předběžných poznámek, in: Reflexe. Filosofický časopis 14/1995, s. 6-1- 6-27Gershom Scholem, Davidova hvězda. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1996 Abraham Isaac Kook, The Lights of Penitence. New York: Paulist 1979Josef Solovějčik, Halachický člověk. Praha: Academia 2012Josef Solovějčik, Osamělý člověk víry. Praha: Nakladatelství P3K 2012 Emil L. Fackenheim, Přítomnost Boha v dějinách. Praha: Oikúmené 2013Abraham Joshua Heschel, Šabat. Jeho význam pro současného člověka. Praha: Academia 2009Abraham Joshua Heschel, Man Is Not Alone. A Philosophy of Religion. New York: Harper & Row 1966Abraham Joshua Heschel, God in Search of Man. A Philosophy of Judaism. New York: Farrar, Straus and Giroux 1986 Martin Buber, Já a ty. Olomouc: Votobia 1995Martin Buber, Temnota Boží. Praha: Vyšehrad 2002Emmanuel Lévinas, Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené 1997Emmanuel Lévinas, Etika a nekonečno. Praha: Oikúmené 2009 2.      Sekundární Richard Schaeffler, Filosofie náboženství. Praha: Academia 2003Isaac Husik, Introduction, in: A History of Mediaeval Jewish Philosophy. New York: Atheneum 1969, s. xiii-lJulius Guttmann, Fundamentals and First Influences, in: Philosophies of Judaism. New York: Anchor Books 1966 Milan Balabán, Hebrejské myšlení. Praha: Herrmann a synové 1993Milan Balabán, Víra - nebo osud? Praha: Oikúmené 1993Claude Tresmontant, Bible a antická tradice: Esej o hebrejském myšlení. Praha: Vyšehrad 1998 Kurt Schubert, Židovský helénismus a jeho následky, in: Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad 1995, s. 129-151František Kovář, Filosofické myšlení hellenistického židovstva. Praha: Herrmann & synové 1996Miroslav Šedina, Logos a pneuma. Filón Alexandrijský a "gramatika" hellenistické filosofie na počátku křesťanské éry, in: Filón Alexandrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. Praha: Oikúmené 2001, s. 7-201 Harry Austryn Wolfson, The Philosophy of the Kalam. Cambridge, Mass.: Harvard University PressColette Sirat, The Mutakallimūn and other Jewish thinkers inspired by Muslim theological movements, in: A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press 1990, s. 15-56 Kurt Schubert, Středověká židovská náboženská filosofie, in: Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad 1995, s. 152-182Daniel Boušek - Dita Rukriglová, Ha-Leviho Kuzari, in: Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari. Praha: Academia 2013, s. 9-70 Dita Rukriglová a kolektiv, Moše ben Majmon - Maimonides. Filosof, právník a lékař. Praha: Academia 2014 Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism. New York: Schocken Books 1974 Pierre Bouretz, Judaismus Hermanna Cohena: náboženství zbavené dětinskosti, in: Svědkové budoucího času I. Praha: Oikúmené 2009, s. 21-139Pierre Bouretz, Hvězda Franze Rosenzweiga: z temnoty světa k záři vykoupení, in: Svědkové budoucího času I. Praha: Oikúmené 2009, s. 140-261Pierre Bouretz, Gershom Scholem: tradice mezi poznáním a nápravou, in: Svědkové budoucího času II. Praha: Oikúmené 2009, s. 7-192Pierre Bouretz, Leo Strauss a jeho odkaz, in: Svědkové budoucího času III. Praha: Oikúmené 2009, s. 7-181 Milan Lyčka, Filosofie náboženství Josefa Solovějčika. Praha: Academia 2010 Pierre Bouretz, Martin Buber: humanismus v době smrti Boha, in: Svědkové budoucího času II. Praha: Oikúmené 2009, s. 193-303Pierre Bouretz, Soud nad dějinami s Emmanuelem Lévinasem, in: Svědkové budoucího času III. Praha: Oikúmené 2009, s. 268-371

Požadavky

Student si ke zkoušce připraví esej v rozsahu 5-10 normostran na téma, které si předem dohodne se zkoušejícím. Průběh samotné zkoušky spočívá v rozpravě nad tezemi, uvedenými v písemné práci, ve které student prokáže znalost i širšího historického a ideového kontextu vybraného tématu.

Garant

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.