Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení regionální sociální politiky (ASC51P202)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ASC51P202 - Řízení regionální sociální politiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Kurs : Řízení regionální sociální politikyKód předmětu: ASC51P202Přednášející : Ing. Petr VíšekGarant: Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.Cíl: naučit analyzovat sociálně ekonomickou situaci obce a regionu a tvořit a realizovat sociálně politické programy a plány obcí a krajů. Obsah:Regionální sociální politika po reforma státní správy. Úvod a klíčové pojmy. Obecná východiska Regionální sociální politika v dokumentech Rady Evropy. Dokumenty Rady Evropy s principy pro samosprávu. Sociální politika v obcích a regionech v pojetí Rady Evropy.Regionální politika EU. Princip subsidiarity. Strukturální fondy.Stát a samospráva v oblasti sociální politiky. Rozdělení rolí mezi stát a samosprávu po II. etapě reformy veřejné správy. Problémy vztahu státu a samosprávy Principy regionální a komunální sociální politiky a jejího financování. Právní rámec komunální a regionální sociální politikyPostupy při tvorbě regionální a místní politiky. Sociálně demografická a sociálně ekonomická analýza a sběr dat. Datová obslužnost měst a krajů. Soc. poradenství jako zdroj informací o sociálních problémech občanů. Interpretace sebraných sociálně demografických.a sociálně ekonomických údajů. Detekce sociálních problémů a rizik. Metoda SWOT.Cíle - vymezení cílových skupin v obci a regionu a formulace politiky vůči nim. Chudí a nezaměstnaní. Rodina jako cílová skupina. Senioři. Zdravotně postižení. Romové. Bezdomovci. Sociálně rizikové skupiny. Děti a dospělí v krizi. Závislost na návykových látkách a gamblerství. Domácí násilí. Prostituce. Zneužívané, týrané a zanedbávané děti. Kriminalita. Uprchlíci. Stanovení priorit a cílů a volby nástrojů. Jako nové téma i dopravní obslužnost jako fenomén soc.integrity a rozvoje místa a regionu. Princip udržitelného života - nový fenomén sociální oblastiNástroje - sociální služby a soc. dávky jako nástroje sociální politiky Normativy vybavenosti měst a regionů soc.službami sociální péče. Služby sociální prevence. Sociální práce, kurátoři. Dobrovolnictví. Dávky sociální péčeHledání spojenců, partnerství, vyjednávání. Veřejnost jako největší spojenec. Práce s médii. Svazky a sdružení obcí. Euroregiony a mikroregiony. Nestátní a neziskový sektor (přednosti a nevýhody)Hledání prostředků. Metody financování. Dotační programy tuzemské. Využití Evropského sociálního fondu. Vyhodnocování efektivity sociálních programů Cíle, smysl a metody vyhodnocování jako východisko dalšího rozvojeZakončení: Obhajoba klausurní práce Literatura:Kolektiv autorů, Obce, města, regiony a sociální politika, Socioklub1997Výzkum NCSS, o.p.s., pro MPSV "Tvorba programů trvalé sociální udržitelnosti na místní a regionální úrovni" NCSS, o.p.s., 2004- v el. podoběDaniel, Paul and John Wheeler, Social Work and Local Politics, Maxmillan London 1989Tomeš, Igor a Kristina Koldinská, Sociální právo Evropské Unie, Beck Praha 2003Lexikon sociálního zabezpečení, Sagit Praha 2002Lexikon Správní právo, Obce, Kraje, Sagit Praha 2002Tomeš Igor a kol., Sociální práva, II.vydání Portál Praha 2010Evropská charta místní samosprávy, Úmluva Rady Evropy č.122, 1985 Lipská charta udržitelných evropských měst, dokumenty Feansta a další.

Garant

prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.Ing. Petr Víšek