Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie náboženství (ASZFS0003)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ASZFS0003 - Filosofie náboženství, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus: ZS 8.10.2015Vymezení pojmu filosofie náboženství v kontextu židovského myšlení 15.10.2015Zjevení, tradice a filosofická reflexe v judaismu 22.10.2015Hellénismus. Filón Alexandrijský 29.10.2015Židovský kalām. Saadja Gaon 5.11.2015Novoplatonismus a jeho vliv na židovskou filosofii. Jisraeli, ibn Gabirol, ibn Pakuda, ha-Levi 12.11.2015Židovský aristotelismus. Maimonides 19.11.2015Židovská mystika a filosofie 26.11.2015Racionální kritika tradičního náboženství v dílech osvícenských židovských filosofů: Spinoza, Mendelssohn, S. Maimon 3.12.2015Novověká reflexe židovské tradice: Cohen, Rosenzweig, Strauss, Scholem 10.12.2015Filosofie judaismu v dílech moderní židovské orthodoxie: Solovějčik, Kook 17.12.2015Fenomenologie moderní židovské náboženské zkušenosti: Heschel, Fackenheim 7.1.2016Židovský existencialismus: Buber, Lévinas LS 1.      Počátky vztahu filozofie a náboženství v evropských dějinách: Řecké a hebrejské myšlení; mýtus, víra, filozofie2.      Křesťanské myšlení v rámci premoderní metafyziky:  Augustin, Anselm a Tomáš Akvinský3.      Mystika: Dionýsos Pseudo-Areopagita,  mistr Eckhart,  Mikuláš Kusánský4.      Změna paradigmatu na prahu moderny: renesance, reformace a "třetí cesta křesťanství5.      Karteziánský obrat a pojetí Boha v novověké filozofii; Alternativy k Descartovi: Pascal a Komenský6.      Osvícenství a Kantova filozofie náboženství7.      Schleiermacher a počátky hermeneutiky náboženství; Feuerbachova antropologická redukce8.      Kierkegaard a počátky existenciální interpretace víry9.      Nietzsche a "smrt Boha"10.  Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství a teologii; Bultmann a.Tillich11.  Katolické myšlení XX. stol. (Rahner a Teilhard)12.  Existencialismus XX. století a náboženství (Sartre, Jaspers, Marcel13.  Náboženství v postmoderním myšlení ((Ricoeur, Foucault, Derrida, Vattimo, Caputo, Kearney aj.)

Literatura

Literatura:ZS 1.      Primární Filón Alexandrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. Praha: Oikúmené 2001 Saadia Gaon, The Book of Beliefs and Opinions. New Haven: Yale University Press 1990 Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari. Praha: Academia 2013Bachja ibn Pakuda, Duties of the Heart. Jerusalem - New York: Feldheim Publishers 1999Selected Religious Poems of Solomon ibn Gabirol. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America 1974Mária Mičaninová, Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola. Praha: Bergman 2010 Maimonides, Výběr z korespondence. Praha: Academia 2010Rabiho Moše ben Majmona Osm kapitol o lidské duši a mravním konání. Praha: Sefer 2001Maimonides (Moses ben Maimon), Ethical Writings of Maimonides. New York: Dover Publications 1975 Benedikt Spinoza, Traktát theologicko-politický. Praha: s.n. 1922?Friedrich H. Jacobi, O Spinozově učení v dopisech panu Mojžíši Mendelssohnovi. Praha: Oikúmené 1997 Hermann Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Eine jüdische Religionsphilosophie. Wiesbaden: Fourier Verlag 1995Franz Rosenzweig, The Star of Redemption. London: Routledge & Kegan Paul 2002Leo Strauss, Jeruzalém a Athény. Několik předběžných poznámek, in: Reflexe. Filosofický časopis 14/1995, s. 6-1- 6-27Gershom Scholem, Davidova hvězda. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1996 Abraham Isaac Kook, The Lights of Penitence. New York: Paulist 1979Josef Solovějčik, Halachický člověk. Praha: Academia 2012Josef Solovějčik, Osamělý člověk víry. Praha: Nakladatelství P3K 2012 Emil L. Fackenheim, Přítomnost Boha v dějinách. Praha: Oikúmené 2013Abraham Joshua Heschel, Šabat. Jeho význam pro současného člověka. Praha: Academia 2009Abraham Joshua Heschel, Man Is Not Alone. A Philosophy of Religion. New York: Harper & Row 1966Abraham Joshua Heschel, God in Search of Man. A Philosophy of Judaism. New York: Farrar, Straus and Giroux 1986 Martin Buber, Já a ty. Olomouc: Votobia 1995Martin Buber, Temnota Boží. Praha: Vyšehrad 2002Emmanuel Lévinas, Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené 1997Emmanuel Lévinas, Etika a nekonečno. Praha: Oikúmené 2009 2.      Sekundární Richard Schaeffler, Filosofie náboženství. Praha: Academia 2003Isaac Husik, Introduction, in: A History of Mediaeval Jewish Philosophy. New York: Atheneum 1969, s. xiii-lJulius Guttmann, Fundamentals and First Influences, in: Philosophies of Judaism. New York: Anchor Books 1966 Milan Balabán, Hebrejské myšlení. Praha: Herrmann a synové 1993Milan Balabán, Víra - nebo osud? Praha: Oikúmené 1993Claude Tresmontant, Bible a antická tradice: Esej o hebrejském myšlení. Praha: Vyšehrad 1998 Kurt Schubert, Židovský helénismus a jeho následky, in: Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad 1995, s. 129-151František Kovář, Filosofické myšlení hellenistického židovstva. Praha: Herrmann & synové 1996Miroslav Šedina, Logos a pneuma. Filón Alexandrijský a "gramatika" hellenistické filosofie na počátku křesťanské éry, in: Filón Alexandrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. Praha: Oikúmené 2001, s. 7-201 Harry Austryn Wolfson, The Philosophy of the Kalam. Cambridge, Mass.: Harvard University PressColette Sirat, The Mutakallimūn and other Jewish thinkers inspired by Muslim theological movements, in: A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press 1990, s. 15-56 Kurt Schubert, Středověká židovská náboženská filosofie, in: Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad 1995, s. 152-182Daniel Boušek - Dita Rukriglová, Ha-Leviho Kuzari, in: Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari. Praha: Academia 2013, s. 9-70 Dita Rukriglová a kolektiv, Moše ben Majmon - Maimonides. Filosof, právník a lékař. Praha: Academia 2014 Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism. New York: Schocken Books 1974 Pierre Bouretz, Judaismus Hermanna Cohena: náboženství zbavené dětinskosti, in: Svědkové budoucího času I. Praha: Oikúmené 2009, s. 21-139Pierre Bouretz, Hvězda Franze Rosenzweiga: z temnoty světa k záři vykoupení, in: Svědkové budoucího času I. Praha: Oikúmené 2009, s. 140-261Pierre Bouretz, Gershom Scholem: tradice mezi poznáním a nápravou, in: Svědkové budoucího času II. Praha: Oikúmené 2009, s. 7-192Pierre Bouretz, Leo Strauss a jeho odkaz, in: Svědkové budoucího času III. Praha: Oikúmené 2009, s. 7-181 Milan Lyčka, Filosofie náboženství Josefa Solovějčika. Praha: Academia 2010 Pierre Bouretz, Martin Buber: humanismus v době smrti Boha, in: Svědkové budoucího času II. Praha: Oikúmené 2009, s. 193-303Pierre Bouretz, Soud nad dějinami s Emmanuelem Lévinasem, in: Svědkové budoucího času III. Praha: Oikúmené 2009, s. 268-371 LSLiteratura uvedena u doporučených témat písemných prací v "Požadavcích ke zkoušce".

Požadavky

Požadavky k atestu z filosofie náboženství pro neoborové studenty (kromě studentů ÚFaR): Atest se skládá z písemné a z doplňující ústní části. Podle tématu, které si student si vybere (ze zimního či letního semestru), ho bude atestovat příslušný přednášející. Písemná část - esej: Rozsah: 5 - 10 stran, tedy (tedy cca 2.500 až 3.500 slov) Téma: Student si vybere z přiloženého seznamu témat (LS), pokud si zvolí jiné téma, je třeba si je předem nechat schválit přednášejícím, což v ZS platí výlučně (není nabídka témat). Obsah: Jde o esej (nikoliv o "referát o knize středoškolského typu", nesmí být pouhým "výtahem z četby"), má mít charakter kritického zamyšlení nad knihou, příp. tématem; autor má vyhmátnout podstatné myšlenky, správně je interpretovat a připojit vlastní reflexi. Nenastavujte esej životopisem autora (o biografii autora je možné se zmínit tam, kde je to potřebné pro interpretaci díla). Esej nesmí být plagiátem (předložení opsané práce, příp. částí bez uvedení citace může být trestáno až vyloučením ze studia), ani být použita vícekrát pro různé atesty. Formální náležitosti: Titulní stránka musí obsahovat název práce, jméno autora, obor a ročník studia; na konci musí být připojen seznam použité literatury. Esej musí mít náležitě zpracované citace, příp. další poznámkový aparát; text nesmí obsahovat hrubé gramatické chyby a příliš překlepů. Pokud tyto náležitosti nebude esej mít, nebude přijata k atestaci. Odevzdání: Nejméně 5 dní před atestací je třeba text odeslat na adresu tomas.halik@gmail.com nebo milan.lycka@ff.cuni.cz  a na ústní zkoušku je nutné text přinést vytištěný v papírové podobě.Hodnocení:výborně: text splňuje všechna požadovaná kritéria, obsahuje cenné a originální myšlenkyvelmi dobře: text splňuje všechna požadovaná kritéria, avšak nesvědčí o schopnosti se hlouběji zamyslet nad tématemdobře: text nesplňuje všechna požadovaná kritéria, příp. obsahuje věcné omylyneuspěl: autor zřejmě neporozuměl textu Ústní doplňující zkouška:Zkoušející může položit otázky, týkající se písemné práce, zejména tam, kde je třeba ověřit nejasná či sporná místa; předpokládá se, že student má hlubší znalosti o autorovi, kterého si zvolil (názvy dalších děl, zařazení do určité školy či tradice).Zkoušející může položit doplňující otázky, zjišťující povšechnou orientaci studenta v dějinách filosofie. Student může očekávat otázky na klíčové autory (např. Filón, Augustin, Maimonides, Tomáš Akvinský, Descartes, Spinoza, Pascal, Kant, Hegel, Schleiermacher,  Kierkegaard, Nietzsche, Cohen, Heidegger, Solovějčik, Marcel, Jaspers, Teilhard de Chardin, Wittgenstein, Heschel) nebo směry (patristika, novoplatonismus, aristotelismus, scholastika, racionalismus, empirismus, pozitivismus, fenomenologie, existencialismus, filozofie jazyka), příp. filozofické problémy (např. ontologický důkaz Boží existence, kategorický imperativ, "smrt Boha" apod.). Zde se nepředpokládají hlubší a podrobnější znalosti, avšak autora či směr  je třeba stručně  charakterizovat, zařadit do určité školy či tradice, určit alespoň století a znát alespoň název hlavního díla u filozofů a hlavního představitele u směru. U "filosofických problémů" alespoň jméno myslitele, který ho formuloval, a stručnou charakteristiku toho, co se za tím pojmem skrývá.Je možné čerpat z učebnic, encyklopedií  a slovníků např. Anzenbacher, Dějiny filozofie; Störig, Malé dějiny filozofie; Weischedel, Zadní schodiště filozofie, aj.U vynikajících esejů, kde není pochyb o původnosti předložené práce, je možné ústní  část minimalizovat nebo od ní  upustit. Doporučená témata písemných prací ke zkoušce (LS): Různá pojetí filozofie náboženství (jejich výhody a nevýhody) Literatura:Schaeffler: Filosofie náboženstvíCole: Filozofie náboženstvíHoryna: Filozofie náboženství Augustin -  cesta k Bohu skrze poznání sebe Literatura:Augustin: VyznáníDoporučená sekundární: Heinzmann: Středověká filozofie, str. 58-95Allen: Filozofie jako brána k teologiiWeischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 60-67 Anselmův ontologický důkaz Boží existence Literatura:Anselm: ProslogionDoporučená sekundární:Cole: Filozofie náboženstvíAllen: Filozofie jako brána k teologii Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 68-70 Filozofie a víra u Tomáše Akvinského Literatura:Tomáš Akvinský: Kompendium teologieDoporučená sekundární:Kenny: Tomáš AkvinskýAllen: Filozofie jako brána k teologiiPieper: Scholastika Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 71 a násl. Mystika a filozofie Literatura:ukázky in: Sokol J.: Mistr Eckhart a středověká mystikaDoporučená sekundární:Sokol J.: Mistr Eckhart a středověká mystikaWehr G.: Mistr EckhartUnderhill E.: Mystika (úvod T. Halíka) Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 79 a násl. Descartes o Bohu Literatura:Descartes: Úvahy o první filozofiiDoporučená sekundární:Schaeffler: Filosofie náboženství Coreth, Schöndorf: Filozofie 17. a 18. stol., zvl. str. 50-57Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 92 a násl. Pascal o náboženství Literatura:Pascal: MyšlenkyDoporučená sekundární:de Boer: Bůh filozofů a Bůh PascalůvCoreth, Schöndorf: Filozofie 17. a 18. stol., str. 75-80 Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 101 a násl. Kantovo pojetí náboženství Literatura:Kant: Kritika praktického rozumuDoporučená sekundární:Schaeffler: Filosofie náboženstvíCole: Filozofie náboženstvíCoreth, Schöndorf: Filozofie 17. a 18. stol., zvl. str. 202-236 Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 145 a násl. Hegelova filozofie náboženství Literatura:Hegel: Filozofie dějin (III. díl, 3. oddíl);Doporučená sekundární:Singer P.: HegelCoreth, Ehlen, Schmidt: Filozofie 19. stol., zvl. str. 60-77Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 172 a násl. Schleiermacher o náboženství Literatura:Schleiermacher: O náboženstvíDoporučená sekundární:Kranát: Schleiermacherův původní názor, in: Schleiermacher: O náboženství Feuerbachova filozofie náboženství Literatura:Feuerbach: Podstata náboženství Doporučená sekundární:Coreth, Ehlen, Schmidt: Filozofie 19. stol., str. 153-157Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 197 a násl. Kierkegaardovo chápání víry Literatura:Kierkegaard S.: Nemoc k smrti; Bázeň a chvěníDoporučená sekundární:Gardiner: KierkegaardCoreth, Ehlen, Schmidt: Filozofie 19. stol., str. 109-119Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 190 a násl. Nietzsche: Bůh je mrtev Literatura:Nietzsche: Radostná věda (část třetí);Nietzsche: Tak pravil ZarathustraDoporučená sekundární:Kouba: Nietzsche (kap. 3),Hrbek M.: Smrt Boha v Nietzschově filozofiiCoreth, Ehlen, Schmidt: Filozofie 19. stol., zvl. str. 60-77Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 138-144 Jaspersova filozofická víra Literatura:K. Jaspers: Filozofická víraJaspers: Šifry transcendence Doporučená sekundární:Weischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 220 a násl. G. Marcel a existenciální chápání náboženství Literatura:Marcel G.: Přítomnost a nesmrtelnost; nebo: Marcel: Od názoru k víře; nebo: Marcel: K filozofii naděje Tillichova filozofie náboženství Literatura:Tillich P.: Odvaha býtPaul Ricoeur a hermeneutika náboženských symbolů Literatura:Ricoeur P.: Myslet a věřitRicoeur P.: Život, pravda, symbol Doporučená sekundární:Ondok: Řeč o Bohu, str. 120 a násl. Náboženství v pojetí analytické filozofie Literatura:Ondok: Řeč o BohuWeischädel: Zadní schodiště filozofie, str. 241 a násl. Hledání Boha v díle Simone Weilové Literatura:Simone Weilová: Tíže a milostnebo: S. Weil: Waiting on Godnebo: S. Weil: Duchovná autobiografia (Bratislava 2006)Doporučená sekundární:Beyrová: Simone Weilová  Formou eseje je možné dále zpracovat následující knihy:-          Gross, Kuschel: Bůh a zlo-          Friedman: Mizení Boha-          Jonas: Princip odpovědnosti-          Girard: Obětní beránek-          Scheler: Řád lásky  

Garant

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.