Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality služeb (YMR14POZI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu YMR14POZI - Řízení kvality služeb, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Název kurzu: Řízení kvality služebVyučující: Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., Mgr. Hana DrábkováRozsah: 6/14Atestace: Zk, celkem 4 ECTS kredityZáměr vzhledem k profilu absolventa:Předmět uvádí studenta do klíčových hodnot a z nich vyplývajících variant způsobů hodnocení kvality služeb v sociální a zdravotní oblasti a jejich dopady na kvalitu života uživatelů služeb.Cíle/výstupy:objasní atributy pojmu kvalita v kontextu jednotlivých etap historického vývojevysvětlí různé postupy a metody pro řízení a hodnocení kvalityumí porovnat nejvýznamnější systémy hodnocení kvality ve vztahu k výchozím hodnotám a dopadům na kvalitu péčedefinuje základní kritéria/indikátory kvality ve vybrané oblasti služebumí kriticky hodnotit probíhající formy hodnocení kvality a jejich standardizace ve vybrané sociální nebo zdravotní organizaciumí formulovat principy efektivního zavádění řízení kvality a aplikovat je formou navrženého postupu do konkrétní sociální a zdravotnické organizaceobjasní možné pozitivní i rizikové dopady svého navrženého postupu na kvalitu života klientů sociálních a zdravotních služebTémata výuky:Kvalita jako pojem a hodnota v historickém kontextu. Systémy řízení kvality u nás a v Evropě. Národní politika podpory kvality v ČR:obecně k pojmům jakost a kvalita, historický vývoj, kvalita jako hodnotajednotlivé přístupy k řízení kvality - ISO, TQM, EFQM, CAF, Benchmarkingstrategie a cíle politiky podpory kvality v ČR a v EvropěProgramy zvyšování kvality ve zdravotnictví:vymezení některých pojmů souvisejících s kvalitou zdravotní péčesystémy sledování a zvyšování kvality poskytované zdravotní péčestandardy pro podporu zdraví v nemocnicích, nástroj sebehodnocení, provádění auditůKvalita v sociálních službách:hlavní znaky systémů sociálních služeb v evropských zemíchstandardy kvality sociálních služeb a jejich hodnocenípotřeby uživatelů a individualizace poskytované péče, vazba kulturu poskytování služebPožadavky k absolvování kurzu: písemná práce a zkouškaPísemná práce na téma: "Realizace zavádění systémů kvality ve Vašem sociálním / zdravotnickém zařízení" - kritické zhodnocení a diskuse alternativ podle skutečnosti, nebo nový návrh formou projektu kvality (student zpracuje seminární práci v rozsahu 6 normostran a odevzdá ji nejpozději 14 dní před zkouškou).V případě zájmu o konzultaci v průběhu psaní práce se můžete obrátit na tyto kontakty:práce zaměřené na kvalitu v sociálních službách: ingrid.stegmannova@fhs.cuni.czpráce zaměřené na kvalitu ve zdravotnictví: hanarysankova@seznam.czÚstní zkouška: rozprava nad písemnou prací a nad probranými tématy - viz otázky ke zkoušce v Moodle.Základní studijní literatura: Studijní materiály k předmětu v MoodleDoporučená studijní literatura:CRAINER, S., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management: Základní myšlenkové směry: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 1.vyd. Praha: Management Press, 2000. 250 s. Expert (Grada). ISBN 80-726-1019-8.HAVRDOVÁ, Z. a kol. Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010, 207 s. ISBN 978-808-7398-067.HAVRDOVÁ, Z., ŠMÍDOVÁ, O., ŠAFR, J., ŠTEGMANNOVÁ, I. Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2011, 207 s. ISBN 978-808-7398-159.MÁTL, Ondřej a Milena JABŮRKOVÁ. Kvalita péče o seniory: řízení kvality dlouhodobé péče v ČR. 1. vyd. Praha: Galén, 2007, 176 s. ISBN 978-807-2624-997.MÁTL, Ondřej a Milena JABŮRKOVÁ. Kvalita péče o seniory II: řízení kvality dlouhodobé péče v mezinárodním srovnání. 1. vyd. Praha: Galén, 2007, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7262-524-6.Mezinárodní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení, Praha: Grada 2004NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., PLURA, J., TOŠENOVSKÝ, J. Moderní management jakosti. Dotisk 1. vydání. Praha, Management Press 2011. 380 s. ISBN 978-80-7261-071-6.PILLINGER, J. Quality in social public services. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2001. ISBN 92-897-0066-1.NENADÁL, J., JABŮRKOVÁ, M. Kvalita v podmínkách Evropské unie: společné povinnosti - společné výhody. Vyd. 1. Editor Ondřej Mátl, Milena Jabůrková. Ostrava: Montanex, 1998, 310 s.  ISBN 80-722-5010-8.Standardy kvality sociálních služeb. Praha, MPSV 2002Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe - průvodce poskytovatele. Praha, MPSV 2003Zákony a vyhlášky (ve znění pozdějších předpisů): Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchVyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službáchZák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službáchVyhl. č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaciVyhl. č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služebVyhl. č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče  

Garant

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.Mgr. Hana Drábková

Vyučující

Mgr. Hana DrábkováMgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.