Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Management (JEB045)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu JEB045 - Financial Management, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvod a základní pojmy: základní právní formy a cíle podnikání- tvorba hodnoty pro akcionáře a další alternativní cíle, cenové a daňové prostředí podnikatelské sféry, krátkodobé a dlouhodobé finanční potřeby firem, vnitřní a vnější zdroje, definice peněz, finanční trh a zprostředkování, jeho instrumenty v ČR a EU, úspory vs.investování (intertemporální model), implikace modelu současné hodnoty pro manažery a corporate governance 2. Finanční výkazy a jejich analýza.Analýza finančního stavu firmy a finanční projektování: poměrové ukazatele ve vztahu k cílům firmy, ukazatele rentability, ukazatele platební schopnosti a kapitálové struktury,ukazatele konstruované kombinací účetních a mimoúčetních údajů,aplikace finanční analýzy a finančního projektování 3. Současná hodnota, jednoduché a složené úročení a diskontování, roční, měsíční, spojité, nominální a efektivní úroková sazba, perpetuita a anuita, vlastnost aditivity 4. Kapitálové rozpočetnictví: Aplikace současné hodnoty pro oceňování projektů - Investiční rozhodnutí s pravidlem čisté současné hodnoty vs. ostatní kritéria: doba návratnosti,vnitřní výnosová míra a jejich modifikace,odhady hotovostního toku, prolínání projektů,modely s přidělováním kapitálu BM-kap.5-6 5. Aplikace současné hodnoty pro oceňování podniků resp.cenných papírů. Současná hodnota obligací a akcií: dnešní a budoucí cena, modely DCF, konsole a standardní obligace, ocenění kmenových akcií, modely s konstantním růstem 6. Vazba dividend a růstových příležitostí, analýza citlivosti ceny akcií a dividendová politika, správa a řízení korporací podruhé:majoritní a kumulativní hlasování 7. Riziko, výnos, alternativní náklady kapitálu a likvidita: komponenty míry výnosnosti jednotlivého CP, kapitálový trh a měření rizika portfolia, vztah mezi rizikem a výnosem -- výběr optimálního portfolia, model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) a jeho předpoklady, koeficient beta a jeho využití, SML 8. Způsoby financování korporace a tržní efektivnost: tři formy hypotézy efektivního trhu a několik ponaučení,varianty financování, vydání cenného papíru 9. Kapitálové rozpočetnictví, kapitálová struktura a náklady kapitálu firmy. Provozní páka a beta. Shrnutí kalkulace nákladů na jednotlivé instrumenty dlouhodobého financování společnosti (na dluh, na prioritní a obyčejné akcie, na nerozdělený zisk). 10. Vážené průměrné náklady na kapitál společnosti (WACC). Výchozí a cílová kapitálová struktura v účetním a tržním vyjádření. Volný hotovostní tok pro akcionáře a pro společnost jako celek, oceňování celého (nezadluženého) podniku (EV) a zadlužené společnosti. Oceňovací modely s násobky finančních ukazatelů. 11. Dluhová politika, optimální kapitálová struktura a ocenění společnosti: dokonalý a nedokonalý kapitálový trh (MM model), výnosy a dluhová politika, daně a kapitálová struktura, náklady finanční tísně, interakce finančních a investičních rozhodnutí, ocenění nezadlužené firmy a jeho nezávislost na dividendové politice 12. Dluhové financování: hodnocení rizikového dluhu,různé podoby dluhu , jištění před finančním rizikem, leasing 13. Krátkodobá finanční rozhodnutí a management provozního kapitálu: komerční úvěrové nástroje, správa hotovosti,krátkodobé půjčky- obchodní a bankovní úvěry Požadavky k dokončení: a) Seminární práce (max. 40 bodů) b) Prezentace seminární práce (max. 10 bodů)c) Závěrečná písemný test (50 bodů)d) Ústní zkouškaK připuštění ke zkoušce je třeba alespoň 55 bodů a současně alespoň 50% maxima u jednotlivých úkolů.

Literatura

CoreBrealey R.A., Myers S.C.: Principles of Corporate Finance, 9th edition, McGraw-Hill, 2007 (or in Czech from Computer Press Praha 2000 (5.vyd) SupplementaryBodie Z., Merton R., Finance, Prentice Hall New Jersey,2000, ISBN 0-13-310897-XBuckley A., Ross S., Westerfield R., J.F. Jaffe, Corporate Finance Europe, McGrawHill, 1998Shapiro A., Balbier S., Modern Corporate Finance, Prentice Hall London

Garant

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.