Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a ekonomika zdravotnických provozů 1 (B02572)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu B02572 - Řízení a ekonomika zdravotnických provozů 1, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

* Zimní semestr: Těžiště výuky je v samostudiu s e-learningovou oporou, které je doplněno jedním čtyřhodinovým teoretickým blokem. Studenti mají možnost komunikace s vyučujícím prostřednictvím e-mailů a v rámci domluvených konzultací. V prvním semestru výuky bude výuka zaměřena na otázky regulace a financování zdravotní péče, včetně zdravotního pojištění, zřizování a právních forem zdravotnických zařízení, etice zdravotnického managementu, my financování zdravotní péče a dále otázkám personálních a hygienických požadavků na zdravotnické zařízení. Rozsah a obsah studia bude totožný s prezenční formou téhož oboru. Kontrola studia bude probíhat prostřednictvím samostatně zpracovaných odpovědí na kontrolní otázky a seminární práce v případě absence z kontaktních hodin výuky. 1. blok: Systémy financování zdravotní péče:modely financování zdravotní péče: komparistika, vývoj, pojem řízené péče. Veřejné zdravotní pojištění:pojištěné osoby, povinné a dobrovolné pojištění, poskytování péče nepojištěným osobám, druhy hrazené péče, podmínky hrazení, smlouvy, dohodovací řízení. Soukromé zdravotní pojištění jako doplněk veřejného zdravotního pojištění. Hrazení zdravotní péče: úhradové systémy (výkonový, kapitační, DRG), metody spoluúčasti, úhrada zdravotní péče v ČR a její vývoj, dohodovací řízení, rámcové smlouvy.    * Letní semestr: Těžiště výuky je v samostudiu s e-learningovou oporou, které je doplněno čtyřhodinovým teoretickým blokem. 2. semestr výuky obsahuje tato témata: Technické požadavky na provoz zdravotnických zařízení: zdravotnické prostředky, lékařské ozáření, léčiva. Zajišťování, řízení a ověřování kvality zdravotní péče v rámci ZZ i jednotlivého pracoviště. Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení. Organizační teorie. Organizační kultura. Vedení a řízení lidí. Management v ošetřovatelství. Supervize. Řízení lidských zdrojů. Integrovaný záchranný systém. 1.blok: Technické požadavky na provoz zdravotnických zařízení - zdravotnické prostředky: pojem zdravotnický prostředek, zacházení s nimi ve zdravotnickém zařízení, povinná dokumentace, postavení SÚKL, IT v ošetřovatelství. Lékařské ozáření: pojem lékařské ozáření, požadavky na zdravotnické pracovníky, ochrana zdravotnických pracovníků, radiologické zařízení, postavení SÚJB.

Literatura

* Literatura základní: ARMSTRONG, M. Personální management. Praha Grada 1999. BRŮHA, D., PROŠKOVÁ, E. Zdravotnická povolání. Wolters Kluwer 2011. GROHAR -MURRAY, M.E., DiCROCE, H.R. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Praha: Grada, 2003. HOLČÍK, J., a kol. Systém péči o zdraví a zdravotní gramotnost. Brno Masarykova Univerzita. 2010. SIBN 978-80-210-5239-0. Kolektiv autorů: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno 2003 ISBN 80-7226-996-8 IVANOVÁ K., Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví. Brno: NCO NZO, 2006. Kolektiv autorů: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno 2003 ISBN 80-7226-996-8 PUSTELNÍK, K., JAROŠOVÁ, D. Úvod do studia zdravotnických systémů. Ostrava 2003. Škrla, P., Škrlová, M.: Kreativní ošetřovatelský management, Praha. dvent orion, 2003. ISBN 80-7182-842-1 TĚŠINOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R. Medicínské právo. C. H. Beck, 2011 ZLÁMAL, J. BELLOVÁ, J. Ekonomika zdravotnictví. Brno: NCONZO 2005. * Doporučená literatura: ČERNÁ, S., Obchodní právo III. Díl. Praha: ASPI, a.s. 2006. DURDISOVÁ, J. LANGHAMEROVÁ, J. Úvod do teorie zdravotní politiky. Praha: VŠE 2001. HŘEBÍK, F. Obecná ekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2008. IVANOVÁ K., Etika pro pracovníky ve zdravotnictví. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta 2005. IZPE. Zdravotní politika a ekonomika 8: Financování českého zdravotnictví v kontextu úhrad. IZPE Kostelec nad Černými lesy 2003. KNAPP, v., A KOL. Občanské právo hmotné, svazek II. Praha: ASPI, s.r.o., 2002 KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. Ošetrovateľstvo I. Martin: Osveta, 1995 KUTNOHORSKÁ, J. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada 2007. ŠVARC, Z. A kol. Základy obchodního práva. 2. rozšířené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2009. TYL, J., SCHNEIBERG, F., a kol. Kapitoly ze sociální medicíny a veřejného zdravotnictví. Praha: Karolinum, 1998 WAN, T.T.H. Analýza a vyhodnocování systémů zdravotní péče. Olomouc 1998. WHO. World Health Report 2000: Health Systems: Improving Performance. Ženeva 2000. Etika v ošetřovatelské praxi. Vybrané kapitoly z publikace Sary t. Fry: Ethics in Nursing Pratice, edited by ICN, Ženeva 1994. ČAS * Základní odborná literatura: KILÍKOVÁ, M. JAKUŠOVÁ, V. Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve. Martin: Osveta 2008. Kolektiv autorů: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno 2003 ISBN 80-7226-996-8 Jarošová, D. Teorie moderního ošetřovatelství. Praha: ISV nakladatelství 2000 PUSTELNÍK, K., JAROŠOVÁ, D. Úvod do studia zdravotnických systémů. Ostrava 2003. ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M.: Kreativní ošetřovatelský management, Praha. Advent orion, 2003. ISBN 80-7182-842-1 TĚŠINOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R. Medicínské právo. C. H. Beck, 2011 * Doporučená odborná literatura: ARMSTRONG, M. Personální management. Praha Grada 1999. BLAŽEK, J. Základy ekonomie. Brno: Masarykova univerzita 2. upravené vyd. 2002. DOUGLAS, M.,L. BEVIS, O.,E.: Nursing management and leadership in action, Toronto. The C.V.Mosby Company, 1996. ISBN 0-8016-1450-3 GROHAR -MURRAY, M.E., DiCROCE, H.R. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0267-3 HALÍK, J. Vedení a řízení lidských zdrojů. Praha Grada 2008 HAVRDOVÁ, Z. HAJNÝ, M. Et al. Praktická supervize. Praha Galen 2008 HORÁK, R., KRČ, M., ONDRUŠ, R., DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Linde Praha, 2004. IVANOVÁ K., Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví. Brno: NCO NZO, 2006. KOLEKTIV. Krizové řízení v obcích při mimořádných událostech. Praha: Ministerstvo životního prostředí 2002 KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. Ošetrovateľstvo I. Martin: Osveta, 1995 Mezinárodní kancelář práce. Rámcový návod k řešení násilí na pracovišti ve zdravotnictví. ČMKOS - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Praha 2007 PEŠEK, J., PAVLÍKOVÁ, J. Naše zdravotnictví a lékárenství a EU. Praha: Grada 2005. SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D. Integrovaný záchranný systém a jeho složky. Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 2007 SOUČEK, Z., BURIAN, J. Strategické řízení zdravotnických zařízení. Olomouc 2006. ŠKRLA P., ŠKRLOVÁ, M. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada 2008 ZLÁMAL, J. BELLOVÁ, J. Ekonomika zdravotnictví. Brno: NCONZO 2005.

Garant

Mgr. et Mgr. Eva Prošková