Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a ekonomika zdravotnických provozů 2 (B02592)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu B02592 - Řízení a ekonomika zdravotnických provozů 2, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Těžiště výuky spočívá v samostudiu podpořeném e-learningem a doplněného teoretickým blokem. Základní ekonomické pojmy.Ekonomika zdravotnického zařízení.Základy účetnictví.Daňové předpisy.Základy finanční analýzy.Systém veřejných podpor.Marketing zdravotnického zařízení a reklama.Pracovní a mzdové předpisy: Přijímání zaměstnanců. Flexibilní formy práce. Ukončování pracovního poměru. Odměňování. Zabezpečení provozu oddělení. Péče o zaměstnance. Zaměstnanecké vztahy. BOZP. Zdravotnické informace. Věda a výzkum v ošetřovatelství.Ošetřovatelství a zdravotní politika.1. blok: Základní ekonomické pojmy: pojmy ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, tržní hospodářství, poptávka, nabídkalimity tržní ekonomiky, role státu, nástroje hospodářské politiky státu, veřejný sektor, ekonomické aspekty zdraví. Ekonomika zdravotnického zařízení: Majetek zdravotnického zařízení, náklady, výnosy, hospodářský výsledek, kalkulace a rozpočty, řízení financí ve zdravotnickém zařízení, oddělení jako strategická jednotka, role sestry-manažerky v řízení zdrojů)

Literatura

Základní odborná literatura: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. BRŮHA, D., PROŠKOVÁ, E. Zdravotnická povolání. Wolters Kluwer 2011.Kolektiv autorů: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno 2003 ISBN 80-7226-996-8 HŘEBÍK, F. Obecná ekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2008. HŮRKA, P. Pracovní právo v bodech s příklady. Praha: ASPI 2008. Jarošová, D. Teorie moderního ošetřovatelství. Praha: ISV nakladatelství 2000ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M.: Kreativní ošetřovatelský management, Praha. Advent orion, 2003. ISBN 80-7182-842-1ZLÁMAL, J. BELLOVÁ, J. Ekonomika zdravotnictví. Brno: NCONZO 2005.ZLÁMAL, J., ULRYCH, M. Základy ekonomie pro management zdravotnictví. Olomouc: LF UPOL, 2008. Doporučená odborná literatura:BAKEŠ, M. A KOL. Finanční právo. C.H. Beck 2006. BALGA, J. Systém schengenského acquis. Bratislava: Veda, 2009.BÁRTLOVÁ, S.,. SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ, V. Výzkum a ošetřovatelství. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 2008BLAŽEK, J. Základy ekonomie. Brno: Masarykova univerzita 1996. DURDISOVÁ, J. LANGHAMEROVÁ, J. Úvod do teorie zdravotní politiky. Praha: VŠE 2001. DOUGLAS, M.,L. BEVIS, O.,E.: Nursing management and leadership in action, Toronto. The C.V.Mosby Company, 1996. ISBN 0-8016-1450-3GROHAR -MURRAY, M.E., DiCROCE, H.R. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0267-3HENESSY, D. SPURGEON, P. Health Policy and Nursing. London 2000.FARKAŠOVÁ, D. a kol. Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta 2006. JOKLOVÁ, K., RYŠAVÁ, J. a kol. Zaměstnání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. Praha: ASPI, 2009KINCL,M. Veřejná podpora v Evropské unii. Praha: Bova Polygon, 2004.KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. Ošetrovateľstvo I. Martin: Osveta, 1995KŘEPELKA, F. Evropské zdravotnické právo. Praha: LexisNexis 2004. KŘEPELKA, F. Právo zdravotnického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita 2004.OECD. Cesty k efektivně fungujícím zdravotnickým systémům. Kostelec nad Černými lesy, IZPE. 2004. WAN, T.T.H. Analýza a vyhodnocování systémů zdravotní péče. Olomouc 1998.WHO. World Health Report 2000: Health Systems: Improving Performance. Ženeva 2000. ZLÁMAL, J. Marketing ve zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů 2006ZLÁMAL, J. BELLOVÁ, J. Základy účetnictví pro management zdravotnictví. Olomouc: PF UPOL 2008.

Garant

Mgr. et Mgr. Eva Prošková