Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Obecná didaktika (D09020030)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D09020030 - VP - Obecná didaktika, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíle: Primárním cílem je rozvíjet profesionální pedagogické myšlení, vystihnout historicko-srovnávací kontext a uvažovat o bezprostředních aplikacích do praxe. Dílčí cíle: rozvíjet profesní orientaci na základě komparace obecných poznatků a konkretizovaného učiva; pochopit vztah obecné didaktiky k ostatním vědním disciplínám; rozvíjet schopnost uvažovat o didaktických transformacích učební látky až na konkrétní vyučovací hodinu; vést profesně zralé diskuse k aktuálním tématům českého školství; informovat o současných problémech vzdělávání a jejich didakticky optimálních řešeních; porozumět základním koncepcím alternativních výchovně vzdělávacích systémů; řešit fragmenty didaktické činnosti (mikrovýukou); rozvíjet schopnost reflektovat a sebereflektovat kvantitativní a kvalitativní cestou.

Sylabus

Přednášky Didaktický systém J. A. Komenského. Didaktický systém J. F. Herbarta. Didaktický systém vzdělávacího procesu (např. podle J. Maňáka). Cíle a obsah výchovy, struktura výchovných cílů. Semináře Organizační formy vyučování a jejich vztah k řízení třídy. Technologie vzdělávání - vyučovací metody a prostředky. Plánování výuky, hodnocení žáků (studentů), evaluace, reflexe. Podmínky výchovy a vzdělávání. Principy výchovy, výchovné zásady. Pedagogická interakce a komunikace. Aktivizační metody - kreativita. Alternativní zahraniční směry a jejich didaktické systémy.

Literatura

Základní studijní literatura:BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. BLÍŽKOVSKÝ, B. Pedeutologické základy učitelského vzdělávání. In Učitel v demokratické škole. Brno : Paido, 1994. BRUNNER, J. S. Vzdělávací proces. Praha : SPN, 1965.DOLEŽALOVÁ, J., LAŠEK, J. (ed.) Vybraná témata z pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. FLANDERS, N.A. Analyzing Teaching Behavior. London : Addison-Wesley, 1970. HELUS, Z. Jak dál ve vzdělávání učitelů ? Pedagogika, 1995, č.2, s.105. HRABAL, V. Jaký jsem učitel ? Praha : SPN, 1988. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, 1997. kolektiv: K současnému pojetí didaktiky základní školy. Praha : Karolinum, 1994. kolektiv: Aktuální otázky pedagogiky a psychologie (sborník). Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. kolektiv: Využití počítače ve vyučování. Praha : Portál, 1998. KOMENSKÝ, J.A. Zákony školy dobře spořádané. Svazek II, Praha : SPN, 1960. MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : PedF MU, 1992. MAREŠ, J. a KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : CDVU MU, 1995. MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací hodina. Praha : SPN, 1984. PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha : SPN, 1988. PELIKÁN, J. Jak koncipovat vzdělání. Pedagogická orientace, 1991, č.1, s.64. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál 2000. RYS, S. Příprava učitele na vyučování. Praha : SPN, 1979. SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1998. SOLFRONK, J. Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. Praha : Karolinum, 1996. ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno : Paido, 1994. ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno : Paido, 1998. ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Brno : Paido 1999. TONUCCI, F. Vyučovat nebo naučit. Praha : PedF UK, 1991. Doplňující literatura: BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis, 1997. DYTRTOVÁ, R., KRHUTOVÁ, M.: Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. PRÜCHA, J.: Pedagogický slovník. 6.vyd. Praha: Portál, 2009.PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál, 2001.VÁŇOVÁ, R. Transformace českého školství v posttransformační době? Pedagogika, 1996, č.2, s.103.

Garant

PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBAPhDr. Šárka Tomová, PhD.