Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Etika a filosofie výchovy (D0903014)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D0903014 - VP - Etika a filosofie výchovy, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíle: Cílem výuky předmětu je předat studentům solidní znalosti z uvedených témat a vybavit je praktickými dovednostmi, které jim umožní úspěšně zvládnout i náročně výchovně vzdělávací situace. umět popsat a vysvětlit základní pojmy z oblasti etiky a filosofie výchovy; pochopit vztah etické výchovy k ostatním vědním disciplínám; pochopit pozitivní hodnoty života a prosociální chování; seznámit se s metodami výchovy charakteru; umět popsat a vysvětlit typy inteligence; seznámit se s diagnostikou a prevencí sociálně patologických jevů; porozumět základním aspektům specifických poruch učení; umět zpracovat vybraná témata multikulturní výchovy, včetně aktivit pro studenty; umět zpracovat vybraná témata globální výchovy, včetně aktivit pro studenty; umět zpracovat vybraná témata mediální výchovy, včetně aktivit pro studenty; osvojit si metody dramatické výchovy a umět je využít při výchově a vzdělávání

Sylabus

Obsahové zaměření: Přednášky Trendy ve výchově, styly výchovy v rodině. Etická (prosociální) výchova, filosofie výchovy. Sociálně patologické jevy - úvod do problematiky, šikana. Teorie mnohačetných inteligencí. Semináře Specifické vývojové poruchy učení, jejich vymezení, projevy, diagnostika a reedukace. Problematika závislostí - drogy, alkohol, nikotin. Patologické hráčství. Multikulturní výchova - základní pojmy, specifika života vybraných etnik. Výchova a vzdělávání jedinců pocházejících z odlišného sociokulturního prostředí. Dramatická výchova jako prostředek rozvoje osobnosti jedince. Globální a ekologická výchova. Výchova ke zdravému životnímu stylu, komplexní pojetí správné životosprávy. Mediální výchova - kritické myšlení, funkční gramotnost, mediální opora při výchově.

Literatura

Základní studijní literatura:BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie. Praha: ISV, 2001.KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001.KREJČOVÁ, V. a kol. Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: ARTAMA 1992.MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS 1998.MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998.PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada 1994.POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál 2001.PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV nakladatelství 2001.ROCHE OLIVAR, R. Etická výchova. Istropolitana: Orbis Pictus, 1992.ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál 1998.STŘELEC, S. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Scriptum. Brno: Paido 1998.ŠIŠKOVÁ, T. (ed.) Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál 1998.ŠVARCOVÁ, E. Vybrané kapitoly z etopedie a sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009.ŠVARCOVÁ, E. Slovníček pojmů k multikulturní výchově. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus 2000.VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus 2006.ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál 2000. Doplňující literatura: FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi.Praha: Portál 1997.HEIBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál 1997.PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. (věda o edukačních procesech). Praha: Portál, 1997.SIMON,S., HOWE,L., KIRSCHENBAUM, H. Vyjasňování hodnot. Praha: TALPRESS 1997.

Garant

PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBAPhDr. Hana Nikodemová