Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Pedagogická psychologie (D0903015)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D0903015 - VP - Pedagogická psychologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíle: seznámit s pojmem učení, s přístupy k učení; porozumět a definovat základní pojmy - vědomosti, dovednosti, návyky. pochopit principy socializace; umět definovat sociální skupiny, sociální normy, znát typy sociálních skupin; rozvíjet profesní sebereflexi, znát prvky autodiagnostiky; porozumět psychologii žáka, řešit rušivé a nerušivé nespolupracující chování; znát styly učení a podmínky učení; umět zpracovat a vysvětlit fáze vyučovacího procesu; rozvíjet schopnost objektivního hodnocení; umět vypracovat diagnostiku žáka i skupiny; uvažovat o stylech výchovy v rodině, o vztahu rodiny a školy; pochopit hlediska úspěchu a neúspěchu z pohledu žáka i učitele; řešit náročné situace ve škole; seznámit s ideální charakteristikou osobnosti učitele; informovat o vybraných mimoškolních institucích a jejich výchovném působení.

Sylabus

Obsahové zaměření: Přednášky Pojem učení, přístupy k učení, definice pojmů - vědomosti, dovednosti, návyky. Socializace, sociální skupiny, sociální normy (legislativní, společenské, etické). Autodiagnostika učitele a vychovatele. Psychologie žáka, rušivé a nerušivé nespolupracující chování. Semináře Styly učení, podmínky učení. Proces učení z pohledu učitele, fáze vyučovacího procesu. Hodnocení, kontrola, zkouška. Diagnostika žáka - druhy, metody a jejich členění. Diagnostika skupiny - metody, analýza vztahů ve skupině, rozbor. Výchova v rodině, vztah rodina a škola. Motivace žáka, úspěch a neúspěch (z hlediska žáka i učitele). Náročné situace ve škole. Osobnost učitele, vychovatele, profesní a osobnostní kompetence. Mimoškolní instituce - specifika výchovného působení.

Literatura

Základní studijní literatura:BLÍŽKOVSKÝ, B. Pedeutologické základy učitelského vzdělávání. In Učitel v demokratické škole. Brno : Paido, 1994. BRUNNER, J. S. Vzdělávací proces. Praha : SPN, 1995.ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: UK, 1993.ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.DITTRICH, P. Pedagogická diagnostika. Praha: H+H, 1992.DOLEŽALOVÁ, J., LAŠEK, J. (ed.) Vybraná témata z pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. FLANDERS, N.A. Analyzing Teaching Behavior. London : Addison-Wesley, 1970. FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997.HELUS, Z. Jak dál ve vzdělávání učitelů ? Pedagogika, 1995, č.2, s.105. HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004.HRABAL, V. st., HRABAL, V. ml. Diagnostika. Praha : Karolinum, 2004.HRABAL, V. Jaký jsem učitel ? Praha : SPN, 1988. kolektiv: Aktuální otázky pedagogiky a psychologie (sborník). Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. MAREŠ, J. a KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : CDVU MU, 1995. MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací hodina. Praha : SPN, 1984. PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha : SPN, 1988. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál 2000. RYS, S. Příprava učitele na vyučování. Praha : SPN, 1979. SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1998. ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno : Paido, 1994. ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno : Paido, 1998. ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Brno : Paido 1999. TONUCCI, F. Vyučovat nebo naučit. Praha : PedF UK, 1991. Doplňující literatura: DYTRTOVÁ, R., KRHUTOVÁ, M.: Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. PRÜCHA, J.: Pedagogický slovník. 6.vyd. Praha: Portál, 2009.PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál, 2001.

Garant

PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA