Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Speciální pedagogika (D0904016)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D0904016 - VP - Speciální pedagogika, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíle: získat základní teoretické vědomosti z oblasti speciální pedagogiky; získat přehled o hlavních disciplínách speciální pedagogiky; seznámit se s řešením problematiky integrace osob se zdravotním znevýhodněním; seznámit se s novými metodami speciální pedagogiky; porozumět problematice péče o děti se specifickými poruchami učení; porozumět problematice péče o děti se specifickými poruchami chování; pochopit vztah mezi poruchami učení a chování; rozvíjet schopnost akceptace odlišnosti a práce s lidmi s handicapem.

Sylabus

Obsahové zaměření: Přednášky Úvod do speciální pedagogiky. Speciálně pedagogická diagnostika. Základy surdopedie, tyflopedie; Základy etopedie, psychopedie; Kombinované vady. Semináře Školní zralost, lateralita, rozumové schopnosti. Problematika integrace osob se zdravotním postižením. Metody speciální pedagogiky. Práce s dětmi se specifickými poruchami učení. Specifika práce s dětmi s poruchami chování.

Literatura

Základní studijní literatura:BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II.: reedukace specifických poruch učení Brno: Masarykova univerzita, 2005. FISCHER, S. Základy speciální pedagogiky. Ústí nad Labem: UJEP, 2007.FRANIOK, P. Speciální pedagogika. Ostrřava: OU, 2006.NOVOTNÁ, H., KREMLIČKOVÁ, M. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha: SPN, 1997.POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál 2001.SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007.ŠRAMOVÁ, B. Domáce násilie páchané na deťoch a mládeži. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, 2004. ŠVARCOVÁ, E. Vybrané kapitoly z etopedie a sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009.VAŠEK, Š. Základy špeciálnej pedagogiky. Praha: Vysoká škola Jana Amose Komenského, 2005. ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2000. Doplňující literatura: FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997. KOVALIK, S., OLSEN, K. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála, 1995. MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998.

Garant

PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA