Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Profesionální komunikace (DV01017)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01017 - VP - Profesionální komunikace, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíle:• Osvojit si zásady efektivní komunikace• Zvládnout základy asertivní komunikace• Pochopit význam empatie v profesi zdravotnického pracovníka• Osvojit si empatii a umění aktivního naslouchání• Osvojit si techniky řešení problémových situací• Naučit se klást otázky za účelem zjišťování informací

Sylabus

Typ předmětu: VolitelnýSylabus - Profesionální komunikaceVolitelný předmět doporučený pro 3. ročníkRozsah studijního předmětu: bloková výuka - 20 hodin (6 hod. přednášek, 14 hod. seminářů)Počet kreditů: 3Způsob zakončení: zápočetVyučující: PhDr. Šárka Tomová, PhD.Další požadavky na studenta:Podmínkou udělení zápočtu je nejméně 85% účast na výuce, úspěšná prezentace samostatné práce na zadané téma dle předem stanovených požadavků nebo zpracování a praktická ukázka řízeného a volného rozhovoru mezi zdravotníkem a pacientemObsahové zaměření přednášek a seminářů:Asertivita, asertivní právaFunkce postojů v komunikaciEmpatie a její význam u zdravotnického pracovníkaRozhovor a jeho fázeAspekty ovlivňující dyadickou komunikaciKladení otázek, sběr anamnestických údajůSynchronizace verbálních a neverbálních projevůAfiliantní styl komunikace

Literatura

Studijní literatura DE VITO, A.J.: Základy mezilidské komunikace. Grada Publishing, a.s., 2008, 6. vydání ISBN 978-80-247-2018-0HONZÁK, R.: Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén, 1999 ISBN 80-85824-60-4KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988KŘIVOHLAVÝ, J: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat, 1993 ISBN 80-85495-18-XLEWIS, D.: Tajná řeč těla. Praha: Hodego, 2000 ISBN 80-7219-018-0PLAŇAVA, I.: Jak (to) spolu mluvíme. Brno: MU 1992 ISBN 80-210-0412-6PLAŇAVA, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Grada Publishing, a.s., 2005 ISBN 80-247-0858-2PTÁČEK, Radek - BARTŮNĚK, Petr. 2011. Etika a komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2.SCHARLAU, Ch.: Techniky vedení rozhovoru. Grada Publishing, a.s., 2008 ISBN 978-80-247-2234-4VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G.: Komunikace pro zdravotní sestry. Grada Publishing, a.s., 2007 ISBN 80-247-1262-8VYBÍRAL, Z.: Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005 ISBN 80-7178-998-4

Garant

PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA