Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Základy bodyterapie (DV01059)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01059 - VP - Základy bodyterapie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíle: Seznámit se se základními cíli a principy bodyterapie, s historií somatické psychoterapie. Získat bazální informaci o možnostech práce s tělem jako nástrojem terapie a zdrojem lidského poznání. Zvládnout čtyři základní druhy terapeutického doteku. Seznámit se s vybranými metodami práce s tělem. Osvojit si prakticky vybrané bodyterapeutické techniky

Sylabus

Ekologie člověkaTyp předmětu: VolitelnýSylabus - Ekologie člověkaVolitelný předmět doporučený pro 2. a 4. ročníkGarant: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.V zimním semestru 2015/2016 bude VP probíhat ve spolupráci s Ústavem hygieny 1.LF UK Praha.Volitelný předmět 2. - 5. ročník studiaEKOLOGIE ČLOVĚKA Zimní semestr 2015/2016Výuka bude probíhat v zimním semestru vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:45 hodin v posluchárně Ústavu hygieny a epidemiologie, 1. patro, Studničkova7, Praha 2.Zahájení: čtvrtek 08.10.2015 Závěr: čtvrtek 17.12.2015Probírané téma PřednášejícíÚvod, přehled seminárních prací RNDr. Jiří Rameš Problematika jaderných elektráren Ing. Jiří Tyc,- Obč. sdr.. Jihočeští taťkové Biologická a kulturní reprodukce člověka Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Člověk - rodina - civilizace MUDr. Jan Cimický, CSc., MODRÁ LAGUNA Změna klimatu a nové nemoci v ČR - komáři Doc. RNDr. Frant. Rettich, CSc.Klimatické změny Ing. Ivan Obrusník, DrSc., ČHMÚ Praha Problematika elektromagnetických polí doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.Jaderná bezpečnost Ing. Dana Drábová, PhD., předsedkyně SÚJBProblematika očkování MUDr. Alena Slámová Ph.D.Biologický monitoring Prof. MUDr. Vladimír Bencko DrSc.Výuka je koncipována ve formě volných přednášek a seminářů s předpokládanou aktivní účastí posluchačů. Při větším počtu absencí je pro udělení zápočtu podmínkou vypracování stručné seminární práce na zvolené téma předmětu Ekologie člověka. Cílem práce je hlubší pohled na vybrané téma s uvedením vlastního postoje posluchače k dané problematice. Bližší informace - RNDr. J. Rameš, tel: 22496 8533, ÚHE, Studničkova 7, Praha 2, 1. p.Vypsaná témata mohou být doplněna či pozměněna a budou zařazována podle časových možností jednotlivých přednášejících. RNDr. Jiří Rameš doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.vedoucí výuky Ekologie člověka přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UKV letním semestru je výuka klasickým způsobem.Termín konání: 18.4-22.4.2016Místo konání: Posluchárna Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, pavilon QPočet účastníků: min. 3, max. 15Garant: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.Předpokládané základní znalosti: základní znalosti ekologické problematikySemináře:• Globální problémy životního prostředí• Strategie trvalého života, trvalé udržitelnosti• Ekologické programy, ekologické aktivity• Migrace a populační růst• Radiační situace v ČR• Úloha lékaře za mimořádných situací (ekologické katastrofy atd.)• Cizorodé látky a aditiva v potravinách• Biologické rytmy• Balené vodyVýuka probíhá formou seminářů, je doplněna filmy s ekologickou tématikou. Exkurze do vodárny Podolí. Každý student během výuky zpracuje po dohodě jedno z témat a připraví esej v minimálním rozsahu 3-5 stran. Student obdrží základní literaturu a doporučení na další zdroje informací. Při závěrečném semináři student prezentuje zpracované téma. Základem hodnocení je schopnost diskutovat o daném tématu, kvalita práce a dobrá orientace v dalších problémech životního prostředí.

Literatura

Základní studijní literatura: KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Portál. Praha, 1997, ISBN 80-7178-150-9 SMITH, E.W.L. Tělo v psychoterapii. Praha: Portál, 2007, 1. vyd., 208 s. ISBN 978-80-7367-144-0 VAŠINA, L. Sanoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 300 s. ISBN 80-210-2017-2 Další odborná literatura: FALEIDE, A.O., a kol. Vliv psychiky na zdraví. Soudobá psychosomatika. Grada, 2010, ISBN 978-80-247-2864-3 GENDLIN, E.T. Focusing. Tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. Praha: Portál, 2003, 176 s., ISBN 80-7178-793-0 HOFFMANN, R., GUDAT, U. Bioenergetická cvičení. Portál. Praha 2003, ISBN 80-7178-756-6 JOHNSON S.M. Charakterové typy člověka. Brno: Computer press. 2007, ISBN 978-80-251-1521-3 LOWEN, A. Bioenergetika. Terapie duše pomocí práce s tělem. Portál. Praha 2002, 273 s. ISBN 80-7178-649-7 TISCHER, H. Masáž. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 82 s. ISBN 978-80-247-2550-5 ULRICH, S. Technika masáže v rehabilitaci. Praha: Grada, 2011, 192 s. ISBN 978-80-247-2663-2

Garant

doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.