Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - EBM (evidence based medicine) (DV01060)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01060 - VP - EBM (evidence based medicine), 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem volitelného předmětu je moderní a přístupnou formou seznámit zainteresované studenty, kteří se připravují k vědecké dráze nebo o ní uvažují, s principy evidence-based medicine (EBM). Praktickým cílem je získat, na základě rozboru postupů používaných v EBM, dovednosti, které jsou základním předpokladem pro schopnost samostatné vědecké práce: Samostatné vyhledání nejlepších dostupných vědeckých důkazů. Kritické hodnocení validity vědeckých důkazů. Agregace vědeckých důkazů - systematické review, metaanalýza, poolená analýza. Hodnocení klinické relevance vědeckých důkazů. Integrace vědeckého důkazu do klinického rozhodnutí.

Sylabus

EBMKombinovaný e-learning kurz a kontaktní výuka.Určeno: Studentům 4., 5. a 6. ročníku (prerekvizitou je úspěšně absolvovaný předmět Epidemiologie).Minimální počet studentů 10, maximální počet 12.Termíny: Teoretická část - e-learningový kurz je dostupný prostřednictvím Moodle. Praktická dvoudenní cvičení v prvém lednovém týdnu, při naplnění další termín po dohodě s garantem předmětu.Syllabus:"Evidence-based medicine" je nové paradigma medicínského myšlení, které prostupuje všemi klinickými obory a které klade důraz na používání nejnovějších vědeckých důkazů v každodenní klinické praxi. Dnes se považuje tato dovednost za nutnou součást moderního medicínského vzdělání. Ve výuce bude podán přehled o tom co medicína založená na důkazech je, jaké jsou na ní pohledy a jak se praktikuje. Těžištěm přitom bude výuka systematického vyhledávání "nejlepších" dostupných vědeckých důkazů, jejich posouzení z hlediska validity, biologické signifikance a klinické relevance, tj. jejich hodnocení z hlediska použitelnosti validního a relevantního důkazu pro konkrétního pacienta. Poznání základních principů, na kterých jsou tyto procesy postaveny je rozhodující k získání schopnosti nezávislého a kritického klinického myšlení. Součástí výuky bude i úvod do problematiky syntézy vědeckých důkazů a posuzovaní kvality přehledových článků a meta-analýz vědeckých prací. V průběhu výuky si účastníci své nově nabyté dovednosti budou ověřovat při praktických cvičeních zaměřených na využití informačních technologií - INTERNETu. Výuka bude podložena učebnicí autorů Šmerhovský, Göpfertová, Feberová: EBM z pohledu klinické epidemiologie, Karolinum 2007. Program:Přednášky1. Definice, úvod. Co je a co není EBM (evidence based medicine). Vznik, kritika, názory zastánců a odpůrců. Vyhledávání důkazů. Formulace zodpověditelné klinické otázky, kritické hodnocení nalezeného důkazu.2. DiagnózaEBM v diagnostice. 3. PrognózaEBM v hodnocení prognózy.4. TerapieAplikace EBM při volbě nejvhodnější terapie. 5. Hierarchie důkazůVědecká váha jednotlivých designů používaných v klinickém výzkumu (kasuistika, observační, experimentální výzkum, systematické přehledy a metaanalýzy).Praktické cvičení Vyhledávání důkazů v elektronických zdrojích. Procvičení vyhledání důkazu ve volně dostupných zdrojích a zdrojích dostupných v síti Univerzity Karlovy.Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu EBM a získání zápočtu:1) Úspěšné absolvování kurzu EBM předpokládá samostudium v podobě e-learningového kurzu EBM. Absolvování této části kurzu je doloženo závěrečný autotestem s úspěšností alespoň 80% (tj. max. 4 chybné odpovědi).2) Druhou podmínkou je absolvování dvoudenní kontaktní výuky, jejímž cílem je nabytí schopnosti samostatně vyhledat potřebné důkazy v dostupných databázích a demonstrace této schopnosti v podobě vyhledání dostupných vědeckých prací k danému tématu. Úkol řeší studenti samostatně jako domácí studium a vyhledané vědecké práce (jejich citace) předloží závěrečný den kurzu.3) Úspěšné absolvování kurzu dále předpokládá v poslední den kurzu demonstraci schopnosti kritického hodnocení validity předložené vědecké studie (klinického kontrolovaného pokusu), klinické relevance resp. aplikovatelnosti výsledků zadané vědecké práce, vyhodnocení velikosti účinku ve smyslu biologické i ve smyslu statistické signifikance, schopnosti vypočítat ukazatele typu ARR, RRR, RR, OR, incidence rate a kumulativní incidence ze zadaných klinických dat. Kurz naleznete na adrese http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3511. Do Moodle se přihlašujte pomocí svých údajů z CAS UK. Klíč k zápisu do vlastního kurzu je ebmepidemiologie. V případě jakýchkoliv technických problémů s přihlášením do kurzu nebo s provozem kurzu se obracejte na adresu jitka.feberova@ruk.cuni.cz. Kontaktní výuka :7.1. V učebně Ústavu vědeckých informací, 14, 00 s dr. Feberovou,8.1. V posluchárně Plechárna, 2S budova děkanátu, 14, 00 s dr. Šmerhovským

Garant

doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.