Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz III - ekonomicko-regionalistický - Světová ekonomika (OB2312032)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312032 - Výběrový kurz III - ekonomicko-regionalistický - Světová ekonomika, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci

Sylabus

PhDr. Milena Tichá, CSc.: Světová ekonomika Bakalářský studijní program: Specializace v pedagogiceStudijní obor: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Výběrový kurz III.  Ekonomicko-regionalistický: Světová ekonomika  OB 2312032  LS 1/1 Z 2 kredity Základní problémové okruhy: I. Úvod 1. Světová ekonomika jako věda, předmět jejího zkoumání.2. Světové hospodářství, podstata, vznik, vývoj, struktura.3. Světové hospodářství na přelomu tisíciletí.Globalizace a regionalizace světového hospodářství. II. Regionální mezinárodní ekonomická integrace4. Obecná charakteristika regionální mezinárodní ekonomické integraceRegionální mezinárodní ekonomická integrace v Evropě, v Americe a v AsiiIII. Evropská Unie5. Vznik a rozšiřování Evropské unie6. Vývoj Evropské unie, prohlubování integrace7. Měnová unie v rámci EU a zavedení euraPakt stability a růstu a jeho naplňování8. Schengenský prostor a rušení pasových kontrol9. Rozpočet EU10. Daně a daňová politika v EU11. Zemědělská politika EU12. Regionální politika EU13. Instituce EU14. Evropská unie a ČR15. Hodnocení ekonomického vývoje EU a nových členských zemíHodnocení ekonomické úrovně členských zemí EU16. Aktuální problémy evropské integraceVolný pohyb pracovních sil. Euroústava. Rozšiřování EU. Prohlubování integrace.Euro. Daně. Dotace zem. produktů.  Literatura povinná: ·   Vybrané kapitoly ze světové ekonomiky. Praha: VŠE, 1990.·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. Praha: C.H. Beck, 2001.·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha: C.H. Beck, 2001.·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika. Praha: Manager - Podnikatel, 1997.·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika.Praha: VŠE, 2001.·   CIHELKOVÁ, E. Nový regionalismus. Praha: C.H. Beck, 2007.·   CIHELKOVÁ, E. Nový regionalismus. Praha: C.H. Beck, 2007.·   CIHELKOVÁ, E. a kol. Regionalismus a multilateralismus. Praha: C.H. Beck, 2010.·   Proměny světové ekonomiky a Česká republika. Praha: VŠE, 1996.·   Tichá, Milena. K aktuálním ekonomickým problémům. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2004.  Literatura doporučená: ·   Samuelson, Paul; Nordhaus, William. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1991.·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003.·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.·   Holman, Robert. Ekonomie. Praha: C.H. Beck, 1999.·   Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2000. ·   Nezval, P. Světová ekonomika, vybrané problémy. Karviná, 1994.·   Prchal, Miroslav. Kdo hýbe světovou ekonomikou. Praha: Globe, 1995.·   Jonáš, Jiří. Světová ekonomika na přelomu století. Praha: Management Press, 2000.·   Kolektiv kat. světové ekonomiky VŠE Praha. Světová ekonomika na prahu 90. let. Bezděz: VŠE, 1994.·   Helísek, Mojmír. Měnové krize. Praha: Professional publishing, 2004. ·   Jeníček, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. Praha: C.H.Beck, 2002.·   Jeníček, Vladimír; Foltýn, Jaroslav. Globální problémy a světová ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2003.·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. Piszciewicz. 2004.·   NORBERG, Johan. Globalizace. Praha : Alfa publishing, 2006.·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. KEY Publishing. 2008.·   Hodač, J.; Kotrba, T. Učebnice globalizace. Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-33-4. ·   Holub, Alois a kol. Česká ekonomika na cestě do Evropské unie. Praha: Professional publishing, 2003. ISBN: 80-86419-43-6·   Cihelková, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2003.·   Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence. Praha: C.H. Beck, 2003.·   Konig, L.; Lacina, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2004.·   Cihelková, E.; Jakš, J. a kol. Evropská integrace - Evropská unie. Praha: Oeconomica, 2005.·   HAD, Miloslav;STACH, Stanislav;URBAN, Luděk. Česká republika v Evropské unii. Praha : Linde, 2006.·   König P., Lacina L., Přenosil J. Učebnice evropské integrace. Vydání 2. Brno : Barrister & Principál, 2007, 404 s. ISBN: 978-80-7364-044-6·   Lacina,L a kol. Učebnice evropské integrace. Brno : Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-31-0. ·   Vlček, J. a kol. Ekonomická emancipace jednotlivce v procesu transformace ekonomiky. Praha: UK Filozofická fakulta, MJF, 2003.·   Jonáš, Jiří. Ekonomická transformace v České republice: makroekonomický vývoj a hospodářská politika. Praha: Management press, 1996.·   Slaný, Antonín a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C.H. Beck, 2003.·   Czesaný, Slavoj. Hospodářský cyklus. Praha : Linde 2005. ·   TICHÁ, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. In: PELCOVÁ, N. a kol. Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2007, s. 185 - 206. ISBN 80-7290-6·   Tichá, Milena. Několik poznámek k ekonomickým aspektům násilí. In: Násilí ve výchově, sportu a umění : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 4.5. 2006. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2006, s. 112-119. ISBN 80-7290-272-5·   Tichá, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. Paideia - philosophical e-journal of Charles university, 2006, roč. 3. č. 1. ISSN 1214-8725 Dostupné na http:/www.pedf.cuni.cz/paideia·   Tichá, Milena. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 3.5. 2007. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2007, s 141-146. ISBN 80-7290-272-5·   TICHÁ, M. Etická  ekonomická kritéria rozhodování a výchova k ekonomickému myšlení. In: Éthos ve výchově, sportu a umění : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 15.5. 2008. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2008, s. ….. ISBN…. (v tisku)     

Literatura

Vybrané kapitoly ze světové ekonomiky. VŠE, Praha 1990, reedice 1993.Cihelková, Eva a kol.: Světová ekonomika. Manager - Podnikatel, Praha 1997.Cihelková, Eva a kol.: Světová ekonomika. VŠE, Praha 2001.Cihelková, Eva a kol.: Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. C.H. Beck, Praha 2001.Cihelková, Eva a kol.: Světová ekonomika, regiony a integrace. C.H. Beck, Praha 2001.Proměny světové ekonomiky a Česká ekonomika. VŠE, Praha 1996.Jonáš, Jiří: Světová ekonomika na přelomu století.Management Press, Praha 2000.Jeníček, Vladimír: Globalizace světového hospodářství. C.H. Beck, Praha 2002.Jeníček, Vladimír - Foltýn, Jaroslav: Globální problémy a světová ekonomika. C.H. Beck, Praha 2003.Holub, Alois a kol.: Česká ekonomika na cestě do Evropské unie. Professional publishing, Praha 2003.Cihelková, Eva: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie.C.H. Beck, Praha 2003.Zhradník, Petr: Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence. C.H. Beck, Praha 2003.Nezval, P. Světová ekonomika, vybrané problémy. Karviná 1994.Prchal, Miroslav: Kdo hýbe světovou ekonomikou. Globe, Praha 1995.Jonáš, Jiří: Ekonomická transformace v České republice makroekonimický vývoj a hospodářská politika. Management press, Praha 1996.Světová ekonomika na prahu 90. let. Kolektiv kat. světové ekonomiky VŠE - Praha. Bezděz 1994.Slaný, Antonín a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C.H. Beck, Praha 2003

Požadavky

Podmínky pro získání zápočtu:Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast v semináři, zpracování a úspěšná prezentace seminárních prací a splnění všech požadavků průběžné kontroly 

Garant

PhDr. Milena Tichá, CSc.