Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz ze specializace VV (OK0621262)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OK0621262 - Výběrový kurz ze specializace VV, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cil výuky: Vytvořit základy pro rozvíjení schopnosti učitele výtvarné výchovy a) zveřejňovat výsledky dětské výtvarné činnosti a vlastní pedagogické činnosti verbálními, obrazovými a dalšími účinnými prostředky, b) objasňovat smysl realizovaných výtvarných činností ve vztahu ke vzdělávacím záměrům, c) vytvářet materiálně technické podmínky pro povinné i zájmové výtvarné aktivity dětí na primárním stupni vzdělávání.

Sylabus

Obsah: způsoby prezentace přípravy, průběhu a výsledků pedagogické práce, prezentace dětských prací, digitální technologie a softwareklíčová slova : formulace vzdělávacích záměrů, hodnotící reflexe a diskuse, vizuální informace, účel, formy, vhodnost, účin, základní principy, koncepce a realizace, písmo a obraz, komentář, materiálně technické prostředky

Literatura

Odborná literatura: CIKÁNOVÁ,K. Tužkou, štětcem nebo myší. 1.vydání. Praha: Aventinum 1998.127 s. ISBN 80-7151-031-9.HAZUKOVÁ,H.;ŠAMŠULA,P. Didaktika výtvarné výchovy II. 2.vydání Praha: UK PedF 1986. 137 s. ISBN nemáKOLEKTIV AUTORŮ: Písmo ve výtvarné výchově. 1.vyd. Praha: SPN 1985. 399 s. ISBN nemáMcLUHAN,M. Člověk, média a elektronická kultura. 1.vyd. Brno: Jota 2000. 415 s. ISBN 80-7217-128-6.SLAVÍK,J.; NOVÁK,J. Počítač jako pomocník učitele(Efektivní práce s informacemi ve škole). 1.vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-149-5.ŠUPŠÁKOVÁ,B. Moderné informačno-komunikačné technológie na podporu výtvarnej výchovy. In: B.ŠUPŠÁKOVÁ (ed.) Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. ISBN 80-223-1570-2.ŠUPŠÁKOVÁ,B. Počítače - výtvarná tvorba - edukačný proces. In ŠUPŠÁKOVÁ,B.Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. 1.vyd. Bratislava: DIGIT, 1999. 124 s. ISBN 80-967231-4-6.ŠUPŠÁKOVÁ,B. (ed.) Vizuálna kultúra a umenie v škole. 1.vyd. Bratislava: DIGIT, 2004.214 s. ISBN 80-968441-1-3.VANČÁT, J. Tvorba vizuálního zobrazení. Gnoseologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. 1. vydání. Praha: Karolinum 2000. 167 s. ISBN 80-7184-975-8.ZDENĚK,M.a kol. Základy výtvarné výchovy. Učebnice pro pedagogické fakulty.1.vydání. Praha: SPN 1987. 290 s. ISBN nemá

Požadavky

Formy kontroly předmětu: zápočetPožadavky ke kontrole: pravidelná účast na seminářích a plnění průběžných cvičení, prezentace seminární práce

Garant

Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.

Vyučující

MgA. Jan Pfeiffer