Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (OK0732K05)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OK0732K05 - Finanční management, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Právní předpisy při financování škol: obecně platné právní předpisy, speciální předpisy pro oblast školství ostatní předpisy upravující financování škol způsoby zveřejňování předpisůZdroje financování škol: základní právní prostředí náklady školy a jejich členění zdroje financování časové použití prostředků

Literatura

Základní: Ekonomika a financování škol, Studijní texty k modulu Ekonomika a finanční management - na CD, CŠM PedF UK v Praze Vybrané kapitoly modulu Ekonomika a finanční management, e-learningový výukový program, CŠM PedF UK v Praze Pracovní sešit k modulu Ekonomika a finanční management - na CD, CŠM PedF UK v PrazeOstatní doporučená: Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR Zákon č. 219/2000 S., o majetku ČR Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí z. č. 320/2001 Sb. Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (využití při kategorizaci majetku) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostechVšechny výše uvedené právní předpisy v platném znění.

Požadavky

Písemná práce: on-line aktivity kontrolované prostřednictvím Moodle - procvičení problematiky formou testování; student prokazuje nejméně dva úspěšně splněné testy.

Garant

Ing. Dagmar Krutská