Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení pedagogického procesu I (OK0732K14)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OK0732K14 - Řízení pedagogického procesu I, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

získávání a analýza informací ze širšího kontextu (evropské tendence vzdělávání, vzdělávací politika státu a okolních zemí, srovnávací šetření, např. PISA) analýza vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících pedagogický proces školy (STEP, SWOT, užití dalších metod) identifikace a tvorba různých typů plánů a strategií, pochopení jejich významu a vzájemných souvislostí jako prostředku k zajištění kvalitnější práce pedagogického sboru, podpory nových přístupů, motivace i vzájemné komunikace kritická analýza odpovídajícího RVP tvorba, implementace a korekce ŠVP sestavení koncepce pedagogické práce autoevaluace školy evaluace pedagogického procesu, vytvoření systému hospitací na škole, hodnocení výsledků vzdělávání, nastavení kritérií řízení, vyhodnocování kvality TQM organizace, navrhování opatření k větší efektivitě monitorování a vyhodnocování kurikula, zohlednění ovlivňujících faktorů řízení školy jako učící se organizace řízení školy v souladu se všemi jejími funkcemi řízení změny v pedagogickém procesu stanovení prioritní oblasti rozvoje školy v souladu se základními tendencemi vzdělávací politiky s ohledem na regionální i odborná specifika

Literatura

Základní: TROJAN, V.: Pedagogický proces a jeho řízení, Praha: PedF UK 2012EVROPSKÁ KOMISE Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti. Praha: Gnosis, 1995 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha: MŠMT, 2001. PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Nové, rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Portál, 2009. PRŮCHA, J. (Ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009 (v tisku). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP, 2007. Evropská unie a vzdělávání. Příloha UN č. 22 - 23, 2003. 2. Doporučená literatura České vzdělání a Evropa. Praha: Tauris, 1999. ISCED: Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání. Praha: ÚIV, 1999. UNESCO. Učení je skryté bohatství. Praha: PedF UK, 1997. WALTEROVÁ, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido, 2004. WALLACE, S. (Ed.) Oxford Dictionary of Education. New York: Oxford University Press. WALTEROVÁ, E.; JEŽKOVÁ, V. Vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: PedF UK, 1997. WALTEROVÁ, E.; JEŽKOVÁ, V. Žijeme v Evropě. Průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty učitelství. 2. aktualizované vydání. Praha : Pedagogická fakulta, CES, 2000. Soubor příruček VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH, Praha : Phare 2000. Časopisy: Učitelské noviny, Řízení školy, Učitelské listy (elektronické), Orbis scholae, Pedagogická orientace. Aktuality v médiích, denním tisku a přílohách MFD, LN, HN.

Požadavky

Úspěšné ukončení tohoto předmětu je podmíněno odevzdáním seminární práce podle zadání garanta předmětu. Práce je klasifikována - jde o zkoušku.

Garant

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. Milan BáčaPhDr. Václav Trojan, Ph.D.