Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení pedagogického procesu II (OK0732K15)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OK0732K15 - Řízení pedagogického procesu II, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je osvojit si dovednosti a poznatky z oblasti vlastního hodnocení školy, získat potřebné manažerské kompetence k úspěšnému zvládnutí procesu evaluace v době kurikulární reformy.Na základě získaných znalostí o evaluačních metodách a nástrojích je absolvent schopen správně je aplikovat ve školské praxi.

Sylabus

získávání a analýza informací ze širšího kontextu (evropské tendence vzdělávání, vzdělávací politika státu a okolních zemí, srovnávací šetření, např. PISA) analýza vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících pedagogický proces školy (STEP, SWOT, užití dalších metod) identifikace a tvorba různých typů plánů a strategií, pochopení jejich významu a vzájemných souvislostí jako prostředku k zajištění kvalitnější práce pedagogického sboru, podpory nových přístupů, motivace i vzájemné komunikace kritická analýza odpovídajícího RVP tvorba, implementace a korekce ŠVP sestavení koncepce pedagogické práce autoevaluace školy evaluace pedagogického procesu, vytvoření systému hospitací na škole, hodnocení výsledků vzdělávání, nastavení kritérií řízení, vyhodnocování kvality TQM organizace, navrhování opatření k větší efektivitě monitorování a vyhodnocování kurikula, zohlednění ovlivňujících faktorů řízení školy jako učící se organizace řízení školy v souladu se všemi jejími funkcemi řízení změny v pedagogickém procesu stanovení prioritní oblasti rozvoje školy v souladu se základními tendencemi vzdělávací politiky s ohledem na regionální i odborná specifika

Literatura

Základní: TROJAN, V.: Pedagogický proces a jeho řízení. PedF UK v Praze 2012, ISBN 978-80-7290-543-0Lhotková, I., TROJAN, V., Kitzberger, J.: Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwers ČR, a. s., 2012. ISBN 978-80-7357-899-2. Ostatní doporučená: SLAVÍKOVÁ,L.,KARABEC, S. Ředitel školy - leader i manažer. British council: Czech republic, 2003ISBN 80-210-1679-5 SOLFRONK, J. Kapitoly ze školského managementu. Liberec : VŠP, 2002 URBAN,J ,Řízení lidí v organizacích.Praha:. Aspi, 2003. 108, ISBN 80-86395-46-4 TICHÁ,I. Učící se organizace. TRUNEČEK,J.Znalostní podnik ve znalostní společnosti.Professional publishing,2004 VODÁČEK, L.,VODÁČKOVÁ, O.Management teorie a praxe v informační společnosti.Praha 2005, Management Press,ISBN 80-7261-041-4 L. EGER a kol. Strategie rozvoje školy. J. SVĚTLÍK. Marketingové řízení školy J. SVĚTLÍK. Marketing školy F. BĚLOHLÁVEK: Desatero manažera M. KEŘKOVSKÝ, O. Vykypěl. Strategické řízení: teorie pro praxi. J. HRON, I. TICHÁ, J. DOHNAL. Strategické řízení S. STADLEROVÁ. Strategický management: nástroje, aplikace BÁČA, M.: Praktická aplikace analýzy SWOT v rámci evaluačních procesů. In: Vedení školy v praxi, Raabe 2005. BÁČA, M.: Vlastní hodnocení školy. In: Vedení školy v praxi, Praha 2006. KITZBERGER, J.: Autoevaluace školy. In: Vedení školy v praxi, Raabe 2004. KRATOCHVÍLOVÁ, J., TOMÁŠEK, F.: SWOT analýza. In: Vedení školy, Raabe 2000. PRÁŠILOVÁ, M.: Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele.Olomouc, Univerzita Palackého 2003. PRŮCHA, J.: Pedagogická evaluace. Masarykova univerzita v Brně 1996. RÝDL, K. a kol.: Sebehodnocení školy. Strom 1998 SLAVÍKOVÁ, L. et al.: Řízení pedagogického procesu. PedF UK CŠM (k dispozici na CD) SLAVÍKOVÁ, L.: Vývojové aspekty managementu a řízení školy, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2003. 53 s. ISBN 80-7290-133-8. VAŠŤATKOVÁ.,J.: Úvod do autoevaluace školy. Univerzita Palackého v Olomouci,2006. ISBN 80-244-1422-8 RAABE, Řízení školy v praxi Časopisy: Učitelské noviny, Řízení školy, Učitelské listy (elektronické), Orbis scholae, Pedagogická orientace. Aktuality v médiích, denním tisku a přílohách MFD, LN, HN. www.rvp.cz www.nuov.cz/ae - Cesta ke kvalitě

Požadavky

Ústní zkouška podle zadaných okruhů

Garant

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.