Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná geologie (OKB2302009)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OKB2302009 - Všeobecná geologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Obsah kurzu: l.-2. Vznik a stavba Země: úvod a vymezení všeobecné geologie a její interdisciplinární přesahy; teorie vzniku vesmíru, sluneční soustavy (Slunce, planet, Měsíce), vznik Země (vznik a diferenciace jednotlivých geosféry), klasifikace meteoritů, stavba a složení Země: seizmický model Země, zemská kůra (oceánská, kontinentální kůra), pánve a jejich klasifikace, zemský plášť (svrchní a spodní), zemské jádro, magnetické pole Země, paleomagnetismus, Milankovičovy cykly. 11.-12. Regionální geologie ČR - fundament: Český masiv (vymezení, jeho pozice v rámci Evropy, regionální členění), oblast moldanubická (vymezení, členění, litologie, vztahy k okolním regionálně geologickým jednotkám), oblast kutnohorsko-svratecká (vymezení, členění, litologie, vztahy k okolním regionálně geologickým jednotkám), oblast středočeská (vymezení, členění, litologie, vztahy k okolním regionálně geologickým jednotkám), oblast sasko-durynská (vymezení, členění, litologie, vztahy k okolním regionálně geologickým jednotkám), oblast lužická (vymezení, členění, litologie, vztahy k okolním regionálně geologickým jednotkám), oblast moravskoslezská (vymezení, členění, litologie, vztahy k okolním regionálně geologickým jednotkám). 13. Regionální geologie ČR - platformní pokryvy: vymezení a definice platformních útvarů, limnický permokarbon, geologická stavba Západních Karpat (externidy /čelní předhlubeň, flyšové pásmo, bradlové pásmo/, internidy /centrální ZK ? tatrikum, veporikum, gemerikum/, vnitřní ZK, potektonická sedimentace, vulkanismus), autochtonní a alochtonní jura, autochtonní a alochtonní křída, autochtonní a alochtonní paleogén, autochtonní a alochtonní neogén, kvarter.

Literatura

LiteraturaKachlík, V. a Chlupáč, I. (1996): Základy geologie a historická geologie. Karolinum, Praha. Klomínský, J. (1994): Stratigrafický atlas České republiky. ČGS, Praha. Mísař, Z. a kol. (1982): Geologie ČSSR I. - Český masív. SNP, Praha. Petránek, J. (1993): Malá encyklopedie geologie.JIH, České Budějovice. Ziegler, V. (2004): Úvod do studia geologie pro studenty Pedagogické fakulty. PedF UK v Praze, Praha.

Požadavky

!!! POJMY ZE VŠEOBECNÉ GEOLOGIE !!!! I. Přednášky z endogenní geologie: endogenní geologie, exogenní geologie, gravitační diferenciace, geosféra, primární atmosféra, sekundární atmosféra, oxická atmosféra, geoid, chondrity, achondrity, P-vlny, S-vlny, oceánská kůra, kontinentální kůra, Mohorovičičova plocha diskontinuity, tholeitické bazalty, subdukční zóna, aktivní a pasivní kontinentální okraj, ofiolity, akrece, akreční prizma, peridotity, pillow lávy, Conrádova plocha diskontinuity, kratón, platforma, pásemné pohoří, termální subsidence, peridotity, dunity, eklogity, astenosféra, zóna snížených rychlostí seizmických vln, Guttenbergova plocha diskontinuity, paleomagnetismus, inklinace, teorie deskové tektoniky, magmatismus, metamorfóza, seizmicita, orogeneze, eroze, sedimentace, divergentní rozhraní, transformní zlomy, středooceánský hřbet, MORB, rychlé a pomalé hřbety, kontinentální rift, HP-LT metamorfóza, LP-HT metamorfóza, wadati-Beniffova zóna, akreční prizma, předoblouková a zaoblouková pánev, hot spots, orogenze, lineární orogeneze, geosynklinální teorie, eugeosynklinála, miogeosynklinální pánev, molasa, subsekvenční vulkanismus, Wilsnův cyklus, gravitační E, rotační E, latentní E, albedo, impakt, horninový cyklus, cyklus ?C?, cyklus ?H2O?, horniny, minerály, horninotovrné minerály, vedlejší minerály, akcesorické minerály, struktura a textura hornin, vyvřelé, sedimentární a metamorfní horniny (viz přednáška Mineralogie a petrografie), rovnovážná a frakční krystalizace, Bowenovo schéma, viskozita, hypoabyssální, abyssální, pluton, batholit, exfoliace, dóm, xenolity, diskordance, konkordance, pravé žíly, sopouchy, ložní žíla, lakolity, fakolity, efuze, extruze, trapy, plateaubazalty, pahoe-hoe, aa láva, tuf, tufity, pyroklastika, lapilli, pemza, obsidián, sopečná skla, reologie, kaldera, sizmograf, seizmogram, hypocentrum, epicentrum, hydrotermální aktivita, fumaroly solfatary, moffety, gejzírity, blastéza, anatexity, migmatity, anchimetamorfóza, protolit, kontaktní, šoková, regionální, dislokační metamorfóza, katakláza, mylonity, suevit, metasomatóza, indexový minerál, metamorfní zóna, facie, epizóna, mesozóna, katazóna, vrstva, nadloží, podloží, vrstevní polocha, vrstevní sled, skupina, člen, souvrství, vrstvy, horizont, zákon superpozice, stratifikace, foliace, zvrstevní, stratigrafické jednotky, hranice, stratotyp, paratyp, skrytá, úhlová diskordance, hiát, transgrese, regrese, sekvenční stratigrafie, směr vrstvy, sklon vrstvy, struktura, deformace, konkrece, stylolity, kompakce, klastické žíly, solifukce, hákování vrstev, gravitační sesuvy, skluzy, diapiry, mtŕazové klíny, kryogenní, glaciální deformace, elastická, plastická a křehká deformace, napětí, střih, konjuktivní, nekonjuktivní struktury, vrása (osa, osní rovina, ramena, antiklinála, synklinála, hřeben, kýl, inflexní bod, křídlo, amplituda), barchysynklinála, brachyantiklynála, synklinorium (brachy-), antiklinorium (brachy-), kompetentní, nekompetentní horniny, disharmonické vrásnění, kliváž (domény, litony), minerální lineace, intersekční lineace, krenulace, striace, budináž, pukliny, zlomové struktury, pokles, zdvih, přesmyk, tektonické zrcadlo, tektonická brekcie, příkop, hrástě, příkrov, allochton, autochton, bradlo a tektonické okno II. Přednášky z exogenní geologie: mechanická, chemická eroze, koraze, koroze, evorze, abraze, detrakce, deterze, exarace, deflace, větrná koraze (abraze), denudace, eluvium, deluvium, aluvium, peneplén, transport, sedimentace, chemogenní, biogenní, mechanická, infiltrace, impregnace, vadozní, juvenilní voda, spodní voda, napjatá (artéská), volná hladina, zvodnělé vrstvy, depresní kužel, vcezování říční vody, isolátor (artéský strop), piezometrické niveau, pramen, ústí, laminární a turbulentní proudění, prudnice, hloubková, laterální, zpětná eroze, výsep, jesep, ron, dejekční kužel, zemní pyramidy, kaňony, spádová křivka, meandr, amfiteátr, okrouhlík, niva, mrtvé rameno, aluviální vějíře, divočící, meandrující, anastomozní řeky, brakická voda, kosy, estuárie, delta (s dominancí říční sedimentace, s dominancí vlnění, s přílivo-odlivového vlnění), sklaní terasy, tabulové planiny, hory, kvesty, inverze reliéfu, epigenetické toky, antecedentní údolí, erozní cyklus, epikontinentální, vulkanická, hrazená jezera, kras (holo-, mero-), škrapy, terra rosa, uzavřené, otevřené závrty, ponory, hltače, propast, vyvěračka, suché žleby, polje, jeskyně, travertin, pěnovec, sintr, stalaktit, stalagmit, stalagnát, nátěrky, záclony, pseudokras (jeskyně, vulkanické tunely, skalní města, suky, římsy, ostrohy, voštiny, krusty, kořenové stalagmity, ventaroly, fulgurity), šelf, kontinentální svah (stupeň), turbiditní proudy, litorál, neritik, bathyál, abyssál, pelagiál, slapové jevy, firn, polygonové půdy, horský, piedmontní, pevniský ledovec, firnoviště, kary, arety, horny, fjeldy, splazy, ablace, telení, moréna (spodní, boční, vnitřní, čelní), kotel, fjordy, souvky, striace, oblíky, till, tillit, nunatak, drumliny, kamy, eskery, ledovcový dóm, bludné balvany, varvity, periglaciální zóna, spraše, sprašové hlíny, váté písky, glaciály, interglaciály, Milankovičovy cykly, aeroxysty (voštiny), viklany, sklaní okna, brány, hrance, písečné duny, barchany, návěj, závěj, čeřiny, diagonální, křížové zvrstvení, hamady, ergy, pouštní lak, kalcikrusty, solná jezera (playas), evapority, kamenité sutě (osypy), skalní moře, hákovaní vrstev, permafrost, soliflukce, sesuvy, ulomkotoky (mury), humifikace, rašelinění, halmyrolýza, gleje, laterity, rankery, rendziny, terra fusca, terra rossa, arenosoly, pelosoly a slance. Výše uvedená pojmy mají pouze orientační charakter a nepostihují veškeré hesla, které jsme řešili v rámci předmětu Všeobecná geologie?

Garant

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.