Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz B - ekonomie (ON2312004)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ON2312004 - Výběrový kurz B - ekonomie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci

Sylabus

PhDr. Milena Tichá, CSc. Hospodářská politikaMagisterský studijní program: Učitelství pro SŠStudijní obor: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - základy společenských vědVýběrový kurz B - ekonomieON 231 2004 Hospodářská politika LS 1/1  Z, ZK  3 kredity Základní problémové okruhy: I. Obecně teoretické základy hospodářské politiky 1. Podstata hospodářské politiky.2. Cíle, nástroje, typy a účinnost hospodářské politiky.3. Monetární politika.4. Fiskální politika.5. Vnější obchodní a měnová politika.6. Účinnost hospodářské politiky.7. Mezníky ve vývoji hospodářské politikyII. Oblasti hospodářské politiky 8. Politika tvorby konkurenčního9. Stabilizační politika10. Strukturální politika.11. Sociální politika.12. HP a světové hospodářství. III. Hospodářská politika ve vyspělých zemích. 13. Intervencionalistická hospodářská politika.14. Indikativní plánování.15. Švédský model hospodářské politiky.16. Sociálně tržní hospodářství.17. Japonská hospodářská politika.18. Reaganomika.19. Thatcherismus. IV. Hospodářská politika ČR 20. Obecná charakteristika hospodářské politiky ČR.21. Transformace ekonomiky ČR v tržní hospodářství a její výsledky. Sociální politika v ČR.22. Ekonomický vývoj ČR.23. Ekonomický vývoj v zemích střední a východní Evropy a postavení ČR s tomto regionu.24. Ekonomický vývoj ve vyspělých zemích a jeho vliv na ekonomiku ČR.25. Postavení ČR ve světové ekonomice.26. Integrační procesy a harmonizace hospodářské politiky v rámci integračních seskupení.27. Mezinárodní koordinace hospodářské politiky prostřednictvím mezinárodních institucí. V. Aplikace hospodářské politiky ve vybraných oblastechekonomiky. 28. Hospodářský cyklus a anticyklická HP.29. Inflace a protiinflační politika.30. Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti. Literatura povinná ·   Urban, Luděk a kol. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994.·   Urban, Luděk. Praktická hospodářská politika. Praha: VŠE, 1997.·   Slaný, Antonín a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C.H. Beck, 2003.·   Slaný, Antonín; Žák, Milan. Hospodářská politika. Praha: C.H. Beck, 1999.·   Tichá, Milena. K aktuálním ekonomickým problémům. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2004. Literatura doporučená ·   Samuelson, Paul; Nordhaus, William. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1991.·   Holman, Robert. Ekonomie. Praha: C.H. Beck, 1999.·   Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2000.·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003.·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.·   Konečný, Bronislav; Sojka, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie.Praha: Libri, 1996.·   Pudlák, J. Vybrané otázky z makroekonomie. Praha: Svoboda, 1991. ·   Dornbush, R.; Fisher, S. Makroekonomie. Praha: SPN, 1994.·   Gowland, David. Makroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995.·   Soukup, Jindřich a kol. Úvod do obecné ekonomie. Praha: VŠE, 1990.·   Holman, Robert. Makroekonomie. Praha: C.H. Beck, 2004. ·   Beneš, V.; Musílek, P. Cenné papíry a burzy. Praha: VŠE, 1990.·   Tepper, Tomáš; Kápl, Martin. Peníze a vy. Praha: Prospektrum, 1991, reedice 1994.·   Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004.·   SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006.·   Žák, Milan. Učebnice hospodářské politiky II. Praha: VŠE, 1997.·   Žák, Milan; Němcová, Ingeborg. Učebnice hospodářské politiky I. Praha: VŠE, 1995.·   Krebs, Vojtěch a kol. Sociální politika. Praha: ASPI, 2005.·   IZÁK,V. Fiskální politika. Praha : Oeconomia, 2006. ·   Šulc, Zdislav. Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu. Praha, 1996.·   Scénář ekonomické reformy. Hospodářské noviny ze dne 4.9.1990.·   Jonáš, Jiří. Ekonomická transformace v České republice:makroekonomick00FD vývoj a hospodářská politika. Praha: Management press, 1996.·   Spěváček, Vojtěch. Transformace české ekonomiky, politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha: Linde, 2002.·   Vlček, J. a kol. Ekonomická emancipace jednotlivce v procesu transformace ekonomiky. Praha: UK Filozofická fakulta, MJF, 2003.·   KOUBA, Karel; VYCHODIL, Ondřej; ROBERTS, Jitka.Privatizace bez kapitálu : Zvýšené transakční náklady české transformace. Praha : Karolinum, 2005.·   KLAUS,V.;TOMŠÍK, V. Makroekonomická fakta české transformace. Brno : NC Publishung, 2007. ·   Jonáš, Jiří. Světová ekonomika na přelomu století. Praha: Management Press, 2000.·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika. Praha: Manager - Podnikatel, 1997.·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha: C.H. Beck, 2001.·   Helísek, Mojmír. Měnové krize. Praha: Professional publishing, 2004.·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. KEY Publishing. 2008.  ·   Jeníček, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. Praha: C.H.Beck, 2002.·   Jeníček, Vladimír; Foltýn, Jaroslav. Globální problémy a světová ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2003.·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. Piszciewicz. 2004.·   NORBERG, Johan. Globalizace. Praha : Alfa publishing, 2006 ·   Holub, Alois a kol. Česká ekonomika na cestě do Evropské unie. Praha: Professional publishing, 2003.·   Cihelková, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2003.·   Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence. Praha: C.H. Beck, 2003.·   Konig,L; Lacina, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2004.·   Cihelková, E.; Jakš, J. a kol. Evropská integrace - Evropská unie. Praha: Oeconomica, 2005.·   HAD, Miloslav;STACH, Stanislav;URBAN, Luděk. Česká republika v Evropské unii. Praha : Linde, 2006. ·   Buchtová, B. a kol.: Nezaměstnanost - psychologický,ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing, 2003.·   Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002.·   Czesaný, Slavoj. Hospodářský cyklus. Praha : Linde 2005.·   TICHÁ, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. In: PELCOVÁ, N. a kol. Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2007, s. 185 - 206. ISBN 80-7290-6·   Tichá, Milena. Několik poznámek k ekonomickým aspektům násilí. In: Násilí ve výchově, sportu a umění : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 4.5. 2006. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2006, s. 112-119. ISBN 80-7290-272-5·   Tichá, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. Paideia - philosophical e-journal of Charles university, 2006, roč. 3. č. 1. ISSN 1214-8725 Dostupné na http:/www.pedf.cuni.cz/paideia·   Tichá, Milena. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 3.5. 2007. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2007, s 141-146. ISBN 80-7290-272-5·   TICHÁ, M. Etická  ekonomická kritéria rozhodování a výchova k ekonomickému myšlení. In: Éthos ve výchově, sportu a umění : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 15.5. 2008. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2008, s. ….. ISBN…. (v tisku) 

Literatura

Urban, Luděk a kol.: Hospodářská politika.Victoria Publishing, Praha 1994.Urban, Luděk. Praktická hospodářská politika. VŠE, Praha 1997.Slaný, Antonín - Žák, Milan: Hospodářská politika.  C.H.Beck, Praha 1999.Slaný, Antonín a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C.H. Beck, Praha 2003.Šulc, Zdislav: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu. Praha 1996.Scénář ekonomické reformy. HN 4.9.1990.Žák, Milan - Němcová, Ingeborg: Učebnice hospodářské politiky I. VŠE, Praha 1995.Žák, Milan: Učebnice hospdářské politiky II. VŠE, Praha 1997.Spěváček, Vojtěch: Transformace české ekonomiky, politické, ekonomické a sociální aspekty. Linde, Praha 2002.Vlček, J. a kol. Ekonomická emancipace jednotlivce v proesu transformace ekonomiky.UK-Filizofická fakulta, MJF  Praha 2003.Dornbush, R. - Fisher, S.: Makroekonomie. SPN, Praha 1994.Gowland, David: Makroekonomie. Victoria Publishing, Praha 1995.Cihelková, Eva a kol.: Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. C.H. Beck, Praha 2001.Cihelková, Eva a kol.: Světová ekonomika, regiony a integrace. C.H. Beck, Praha 2001.Jeníček, Vladimír: Globalizace světového hospodářství. C.H.Beck, Praha 2002.

Požadavky

Podmínky pro získání zápočtu:Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast v semináři, zpracování a úspěšná prezentace seminárních prací a splnění všech požadavků průběžné kontroly Podmínky pro konání zkouškyPodmínkou pro konání zkoušky z Výběrového kurzu B - Ekonomie je získání zápočtu z tohoto kurzu Požadavky ke zkoušce:Vědomosti a dovednosti z daného předmětu v rozsahu vymezeném anotací, sylabami a povinnou literaturou  Náměty témat seminárních prácí a základní orientace na literaturu.(Podrobná bibliografická dokumentace je u programu přednášek)I. Oblasti hospodářské politiky1. Protimonopolní politika. (Urban: HP. Žák HP II. Slaný - Žák: HP. Slaný:Makroekonomická analýza a HP) 2. Stabilizační hospodářské politika. (Urban: HP. Slaný - Žák: HP. Slaný:Makroekonomická analýza a HP) 3. Strukturální politika.           " 4. Sociální politika.     "(Krebs, Vojtěch a kol. Sociální politika. Aspi, Praha 2005.) 5. Regionální politika.(Žák: HP II.) 6. Ekologická politika. (Žák: HP II.) 7. HP a veřejný sektor. (Žák: HP II.) 8. HP s světová ekonomika. MMS. Mezin. koordinace HP. HP a MEI - obecně(Urban: HP. Žák: HP II. Slaný - Žák: HP. Jeníček: Globalizace SH. Cihelková: Vnější ekonomické vztahy EU. Slaný:Makroekonomická analýza a HP. Vlček:Ekonomická emancipace, Rolný: Globalizace. Konig: rozpočet a politiky EU. Helísik:Měnové krize. Cihelková, E. - Jakš, J. a kol.: Evropská integrace - Evropská unie. Tichá: K aktuálním ekonomickým problémům. NORBERG, Johan. Globalizace. Praha : Alfa publishing, 2006. HAD, Miloslav;STACH, Stanislav;URBAN, Luděk. Česká republika v Evropské unii. Praha : Linde, 2006. Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika.) II. HP ve vyspělých zemích(Urban: Praktická HP. Slaný-Žák: HP. Jonáš: Svět. ek. Ek periodika. Cihelková: Sv. ek, nové jevy. Cihelková: Sv. ek. regiony a integrace. Slaný: Makroek analýza a  HP, Tichá: K aktuálním ekonomickým problémům. IZÁK,V. Fiskální politika. Praha : Oeconomia, 2006.)9. Cíle a výsledky HP ve vyspělých zemích - obecně.10. Ekonomický vývoj ve VZ.11. Intervencionalistická HP12. Indikativní plánování13. Švédský model HP14. Sociálně tržní hospodářství15. Japonská HP16. Reaganomika17.Thatcherismus18. Aktuální problémy  III. Hospodářská politika ČR (Žák: HP II. Slaný-Žák: HP. Jonáš: Ekonomická transformace.Ekonomická periodika. Jonáš:       Svět. ek. Cihelková: Sv. ek, nové jevy. Cihelková: Sv. ek. regiony a integrace. Spěváček:Transformace. Slaný: Makroekonomická analýza a HP. KOUBA, Karel; VYCHODIL, Ondřej; ROBERTS, Jitka.Privatizace bez kapitálu : Zvýšené transakční náklady české transformace. Praha : Karolinum, 2005. Holub: Česká ek. na cestě do EU. Zahradník: Vstup do EU. Cihelková: Vnější ekonomické vztahy EU. Vlček: Ekonomická emancipace. Konig: Rozpočet a politiky EU. ) 19. Cíle a výsledky HP ČR.20. Transformace ekonomiky ČR - cíle a výsledky.21. Cíle a výsledky jednotlivých transformačních kroků - privatizace, liberalizace cen, zavedení směnitelnosti Kč.22. Cíle a výsledky stabilizační hospodářské politiky.23. Ekonomický vývoj ČR a jeho hodnocení.24. Postavení ČR ve světové ekonomice.25. Integrační procesy a harmonizace HP ČR v rámci integračních seskupení26. Mezinárodní koordinace HP ČR prostřednictvím mezinár. institucí (MMF, SB, OECD).27. Aktuální problémy HP ČR. IV. Transformace zemí střední a východní Evropy (Jonáš: Ek. transformace. Jonáš: Svět ek. Cihelková: Sv. ek, nové jevy. Cihelková: Sv. ek. regiony a integrace. Ek. periodika) 28. Cíle a výsledky transformace - obecně.29. Cíle a výsledky transformace v jednotlivých zemích.30. Ekonomický vývoj ve střední a východní Evropě a v jednotlivých zemích. 31.Aktuální problémy. V. Aplikace hospodářské politiky ve vybraných sférách ekonomiky. (Ekonomická periodika. Urban: HP. Slaný - Žák: HP. Buchtova: Nezaměstnanost. Mareš: Nezaměstnanost. Czesaný, S.: Hospodářský cyklus. IZÁK,V. Fiskální politika. Praha : Oeconomia, 2006.) 32. Hospodářský cyklus a anticyklická politika.33. Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti.34. Inflace a protiinflační politika. 

Garant

PhDr. Milena Tichá, CSc.

Vyučující

PhDr. Milena Tichá, CSc.