Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HP0402)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HP0402 - Římské právo a základy novodobého práva soukromého II, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Římské právo a základy novodobého práva soukromého je předmětem zkoušky po 2. semestru magisterského studia.Obsahem tohoto předmětu je ucelený výklad o římském právu, se zvláštním zřetelem k potřebám dalšího studia na právnické fakultě. Z tohoto důvodu nejsou také probírány otázky spojené s právem trestním a problémy organizace správy římského státu jsou vykládány pouze s ohledem na otázky pramenů práva a jeho aplikace.Úvodem jsou vyloženy ty problémy, které umožňují pochopení dalších partií látky. Jedná se o seznámení s prameny římského práva a římským státním zřízením, a to od nejstarších dob, až do vlády císaře Iustiniana. Především se jedná o otázky spojené s legislativou lidových shromáždění, činností praetora a tvorby císařských konstitucí. Stejně tak je však přednášena problematika vývoje římské právní vědy. Značná pozornost je rovněž věnována kodifikacím římského práva: Zákoník dvanácti desek, Codex Theodosianus, tzv. Corpus iuris civilis (Codex Iustinianus, Digesta, Institutiones). Jádro výuky je soustředěno na otázky soukromého práva. Právo osob zahrnuje zejména pak výklad o právní subjektivitě a způsobilosti k právnímu jednání v kontextu římského práva, o příbuzenství a římském manželství. Věcná práva obsahují seznámení s problematikou vlastnického práva (včetně jeho ochrany a způsobů nabývání), držby a věcných práv k věci cizí (servitutes, superficies, emphyteusis). V rámci závazkového práva (obligací) jsou studenti seznamováni jednak s obecnými otázkami jako je vznik, změna, zánik a zajištění závazků a pak s jednotlivými zavazovacími důvody. Závazky ze smluv zahrnují vysvětlení nejen čtyř základních skupin (smlouvy verbální, literární, reálné a konsenzuální) ale i dalších (nepojmenované reálné kontrakty, quasi kontrakty, pacta). Vyloženy jsou rovněž obligace z deliktů (krádež, loupež, protiprávní poškození cizí věci, urážka na cti, podvod atp.). Dědické právo obsahuje testamentární i zákonnou dědickou posloupnost, stejně jako výklad o odkazech. V rámci procesního práva je pozornost soustředěna na všechny tři typu soukromého procesu: proces legisakční, formulový, cognitio extra ordinem. Závěr tvoří výklady o tzv. obecných naukách, zejména o náležitostech právního jednání. Integrální součástí tohoto předmětu jsou rovněž další osudy římského práva v evropském právním kontextu (tzv. recepce římského práva) se zvláštním zaměřením na Itálii a Německo.Výuka předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého umožňuje studentům seznámit se na samotném počátku studia práv, na příkladu římského práva, s technikou tvorby, aplikace a fungování práva v jeho celistvosti. Kromě toho se jedná rovněž o předmět propedeutického charakteru, poskytující studentům terminologické i obsahové základy znalosti práva, a to zejména práva soukromého.

Literatura

Povinná:J. Kincl, V. Urfus, M. Skřejpek. Římské právo. C.H.Beck. Praha. 1995. M. Skřejpek. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Aleš Čeněk, Plzeň. 2011. V. Urfus. Historické základy novodobého práva soukromého. C.H.Beck. Praha. 2001. M. Skřejpek, P. Bělovský, D. Falada, J. Šejdl. Případy z římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2013. Doporučená:M. Skřejpek. Římské právo v datech. C.H.Beck. Praha. 1997. M. Skřejpek. Poodkryté tváře římského práva. Havlíček BRAINTEAM. Praha. 2006. M. Skřejpek. Ius et religio, právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov. 1999. M. Skřejpek. Prameny římského práva. ORAC. Praha. 2004. P. Blaho, M. Skřejpek. Iustiniani institutiones. Karolinum. Praha. 2010. Bona fides. Sborník z konference. PFUK. Praha. 2000. Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách (překl. J. Kincl). Plzeň. 2007. P. Blaho, H. Hausmaninger. Praktické štúdie z rímského práva. MANZ. Wien-Bratislava. 1993 (2. vyd., 1998). L. Heyrovský. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha. 1910 (případně jiné). J. Vančura. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha. 1923. M. Skřejpek. Latinsko-český slovníček římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2012. Intervalla delucida. http://www.prf.cuni.cz/intervalla/index.htm.

Požadavky

Zakončení výuky v předmětu římské právo a základy novodobého práva soukromého.Zimní semestr:Výuka bude ukončena zápočtem. Znalosti budou prověřeny formou znalostního testu v následujícím rozsahu: prameny práva, právo osob, věcná práva. Test bude obsahovat 30 otázek, každá otázka bude hodnocena jedním bodem.Způsob hodnocení:Vykonal: 6 správných odpovědí z každé ze tří částí testu à 10 otázekTest bude organizován pro celý ročník. Minimálně 3 termíny v rámci zimního zkušebního období, 1 termín (náhradní) na konci výuky letního semestru. Letní semestr:Výuka bude ukončena zkouškou složenou ze dvou části:1. Písemná část - vykonal - 6 správných odpovědí z 10 otázekJedná se o test skládající se ze skutkového zadání a 10ti právních otázek vázaných na uvedené skutkové zadání.Písemná část bude organizována pro celý ročník. Minimálně 3 termíny v rámci zkušebního období za letní semestr, 1 termín (náhradní) v září.2. Ústní část - Otázky k ústní zkoušce jsou zveřejněny v dokumentech katedry pod názvem "Otázky k ústní zkoušce z římského práva" - http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404046838/Viz blíže: http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404046840/Dokumenty z obou odkazů jsou k disposici také přímo zde v IS.

Garant

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Vyučující

doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.JUDr. David Faladaprof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.Mgr. Kamila StloukalováMgr. Jan Šejdl, Ph.D.