Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie práva a státu novověku (HV3054)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HV3054 - Filosofie práva a státu novověku, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Poskytnout posluchačům ucelený soubor poznatků o vývoji filosofie práva a státu v období raného, středního a pozdního novověku. Sledování základů právní kultury vede též k osvojení si správného právního myšlení v historicko-filosofickém kontextu. 

Sylabus

I.              ČÁST VŠEOBECNÁ 1.             Charakteristika filosofie práva a státu raného, středního a pozdního novověku (16. st. - 20. st.)Nástin filosofického myšlení o právu a státu v období raného novověku (16. st. - první pol. 18. st.), tj. pozdní renesanční a reformační humanismus, pozdní scholastika, reformační theologismus, empirismus a racionalismus;  v období středního novověku (druhá pol. 18. st. - druhá pol. 19. st.), tj. osvícenství a učení navazující na racionalismus a osvícenství, jusnaturalismus a republikanismus, německý idealismus a romantismus, liberalismus, utopický socialismus a anarchismus, historická právní škola a učení navazující; a v období pozdního novověku (konec 19. st. - 20. st.), tj. anglický právní positivismus, exegese práva a německý právní positivismus, moderní socialismus, naturalistická sociologie a biologický evolucionismus, fašismus a nacismus, počátky moderního právního positivismu, jusnaturalismu a sociologismu, ordoliberalismus a problém trestu smrti. II.           ČÁST ZVLÁŠTNÍ 2.       Filosofie práva a státu pozdního renesančního a reformačního humanismu, pozdní scholastiky a refomačního theologismu-protestantství a katolictví (16. st. - počátek 17. st.)          O státě. Výměr republiky. O svrchovanosti. Nedělitelnost suverenity. O formách vlády. Tři druhy svrchovaných mocí. Učení o spravedlnosti. Spis "Les Six Livres de la Republique" - Jean Bodin.          Právní opodstatněnost suverénních států. Právo mezi národy, mezinárodní právo - Francesco de Vittoria. Problém politické moci. O zákonech. O zákoně přirozeném. O svrchovanosti - Francisco Suárez.          Myšlenky o povstání poddaných proti nehodnému panovníkovi - Martin Luther. Učení o občanské válce, právo vzpoury. Ideál státu republikánského - Jean Calvin / Jan Kalvín. Právní názory proti tyranům. Právo neposlouchati. Právo odporovati - Hubert Languet.          Kritika vlastnictví - Sir Thomas More / Thomas Morus. O vzpourách. O vládě státní - Sir Francis Bacon. O státě slunečním - Tommaso Campanella.3.       Filosofie práva a státu empirismu (17. st. - první pol. 18. st.),Učení o právu. Zásada války všech proti všem. O zákoně přirozeném. Rozdíl mezi zákonem a právem. Učení o spravedlnosti a svobodě - Thomas Hobbes. Panovník je pouze zmocněnec lidu. O svobodě náboženské. Svoboda tisku - John Milton.Přirozený zákon. Právo obrany a právo trestu. O třech mocech ve státě. Učení o právu povstání - John Locke. Důvod existence vlády. Vláda legitimní a nelegitimní. Občanská poslušnost - David Hume. (Th. Hobbes a J. Locke - empiristické, resp. pragmatické a utilitární pojetí přirozeného práva).4.      Filosofie práva a státu racionalismu (17. st. - první pol. 18. st.)O právu míru a války. Učení o spravedlnosti. Právo svrchovanosti. O právu válečném. Soustava státní teorie - Hugo Grotius / Huig de Groot. Zásady práva. O zákonu přirozeném a zákonu rozumovém. O neomezeném právu společnosti - Benedictus de Spinoza / Baruch Spinoza.Učení o právu přirozeném - Freiherr Samuel von Pufendorf. Základy přirozeného práva a práva národů - Christian Thomasius. Učení o právu - Gottfried Wilhelm Leibniz. Právo přirozené a právo národů - Christian Wolff. (H. Grotius, S. Pufendorf, G. W. Leibniz - exaktní systém přirozeného práva).5.       Filosofie práva a státu osvícenství a učení navazujících na racionalismus a osvícenství, a jusnaturalismu a republikanismu (18. st. - poč. 19. st.)Předchůdci učení Montesquieuova - Abbé de Saint-Pierre a markýz ď Argenson. Rozdělení ústav. Učení o politické svobodě. Učení o oddělení a rozdělení státní moci. Učení o ústavě anglické. Spis "Ľ Esprit des lois" - Charles de Secondat Louis Montesquieu. Tzv. Montesquieuova škola - W. Blackstone, W. Paley, J. L. Delolme a vliv jeho učení na anglické právnictví. Názory na společenské reformy. Výklad Ducha zákonů. Myšlenky republikánské. Rozprava o mravech - François-Marie Arouet Voltaire. (Ch. Montesquieu - parlamentarismus věku rozumu, F. Voltaire - royalismus věku rozumu).Přirozenoprávní koncepce vzniku státu mimo teorii společenské smlouvy - Giovanni Battista Vico. Právo lidu na revoluci. Svobodné všelidové hlasování o návrzích zákonů - Gabriel Bonnot abbé de Mably. Právo na spravedlivý soud a na obhajobu.  Presumpce neviny. Zásada Nulla poena sine lege. Kritika expanse moci soudní vůči ostatním mocím ve státě - Cesare Bonesano marchese di Beccaria. Pojem Národního shromáždění a postulát svrchovanosti lidu - Emmanuel Joseph l´abbé de Sieyès. Déclaration des Droits de l´Homme et du Citoyen (1789).Revoluční demokratismus a moderní naturalismus. Postulát nepřenositelnosti svrchovanosti lidu. Le Contrat Social (1761)-bible moderní demokracie - Jean Jacques Rousseau. Radikální republikanismus. "That what the nation choses to do, it has a right to do". Rights of Man (1791-2) - Thomas Paine. Teorie dělby státních mocí. Státní suverenita. Právo lidu na povstání proti útlaku. Declaration of  Independence (1776) - Thomas Jefferson. Revoluční myšlenka občanské rovnosti. Idea absolutní svrchovanosti lidu. Nové prohlášení lidských práv. "Vlastnické právo má být podřízeno požadavku blaha lidu"- Maximilien François Marie Isidore de Robespierre.6.       Filosofie práva a státu německého idealismu a romantismu, a liberalismu (druhá pol. 18. st. - druhá pol. 19. st.)Radikální racionalismus a idealistický kriticismus postosvícenské filosofie. Stát je zřízením práva-primordium ideje právního státu. Disparita norem mravních a právních. Požadavkem spravedlnosti je trest smrti. "Zákon nezavazuje svědomí" - Immanuel Kant. Pantheistický rozvoj transcendentální filosofie. Suverenita lidu a právo na revoluci - Johann Gottlieb Fichte. Objektivní idealismus nacionálně romantické filosofie. Historismus, dialektika a kritika racionalistického osvícenství. Rodina - občanská společnost - stát. "Zákon je uskutečněním mravní ideje" - Georg Wilhelm Friedrich Hegel.            Raný/individualistický liberalismus-predemokratický. Hranice působnosti státu jsou omezeny pouze na oblast legality.  Jedinec je samoúčelem lidské společnosti. Doktrina Laissez  faire, laissez passer la nature va d‘elle-même. "Účelem státu není starost o občany" - Friedrich Wilhelm von Humboldt. Individualistický liberalismus-predemokratický. Kvinteto státních mocí v čele s monarchou. Absolutizace osobní svobody. Politické nástroje k zastavení demokratizačních snah volených orgánů. Funkce svobody tkví především v ochraně soukromých požitků. "Volební právo přísluší jen pozemkovým vlastníkům" - Henri-Benjamin Constant de Rebecque. Liberalistická demokracie. Aristokratický pohled na fenomén svobody a demokracie. Problém tyranie většiny. "Demokracie je neodolatelnou rovností" - Alexis Charles Henri Clérel comte de Tocqueville. Sociální liberalismus-demokratický. Positivismus v dimensi empirismu a utilitarismu. Volební systém poměrného zastoupení. Representace menšin v zastupitelském orgánu. "Když společnost vydává nesprávné zákony, vykonává tak společenskou tyranii". On Liberty (1859). "Nikdo nemá právo umlčet jednotlivce s opačným názorem než má většina" - John Stuart Mill. Liberalistický transcendentalismus a přírodní filosofie. Koncepce občanské neposlušnosti. Civil disobedience (1848) - Henry David Thoreau.7.       Filosofie práva státu utopického socialismu a anarchismu (konec 18. st. - druhá pol. 19. st.)          Myšlení a praxe lidové revoluce. Republika rovných. Volený zákonodárný sbor předkládá návrhy zákonů ke schválení lidu Společenské vlastnictví. Hierarchie přirozených práv. Spiknutí rovných. Conspiration des Egaux (1795-96). "Rovnost je přirozeným právem" - François Noël (Gracchus) Babeuf. Revoluční republikanismus. Rovnost před zákony i ve společnosti - Antoine Louis Léon de Saint-Just. Pozdní racionalismus a relativní atheismus. Svobodná federace samosprávných pospolitostí. Rovnost práv a povinností. Pracovní komuny - New Harmony, Harmony Hall. "Individualismus plodí zla, která lidi rozdělují" - Robert Owen. Sociálně reformní učení a liberální katolicismus. Problém platnosti práva, které je v rozporu s morálkou. Právo lidu na ozbrojený odpor proti nespravedlnosti. Úvaha o nejlepším státě. Vom dem besten Staate (1831). "Pokroková role státu spočívá v odstraňování sociální nerovnosti" - Bernard Bolzano. Gildní socialismus. Zrušení trestu smrti za politické delikty - Jean Joseph Louis Blanc. Radikální demokratismus a republikanismus. Monarcha je vyvrcholením aristokratické hierarchie. Republika je poslední formou státu. "Ve skutečné demokracii jsou abstraktní práva pro většinu občanů bezcenná" - Nikolaj Gavrilovič Černyševskij.                               Postulát společenské smlouvy o spolupráci s vyloučením veřejné moci a oficiální autority. Osvícený anarchismus - William Godwin. Individualistický/absolutní anarchismus - Max Stirner. Morální/evolucionistický anarchismus - Pierre Joseph Proudhon. Kolektivistický/revoluční anarchismus - Michajl Alexandrovič Bakunin. Etický anarchismus - Élisée Reclus. Teoretický/solidaristický anarchismus - knjaz Pjotr Alexejevič Kropotkin. Radikální a konspirativní anarchismus - Sergej Gennadijevič Nečájev. Anarchosyndikalismus - Georges Sorel.8.       Filosofie práva a státu historicko-právní školy a učení navazujících (19. st.)Romantická reakce na racionalistické/osvícenské pojetí přirozeného práva. Anticipace právního historismu-právní konservativismus a fatalismus. "Změna starých právních pořádků není pochodní pokroku, ale ničivým požárem" - Edmund Burke. Nové právo vyrůstá ze starého. "Bez práva předchozích pokolení nelze tvořit právo nové" - Gustav Hugo. Právní historismus v konturách patriotismu, iracionalismu a nacionalismu. "Právo je produktem ducha národa (Volksgeist)" - Friedrich Carl von Savigny. Historický vývoj práva s recepcí feudálního germánského práva - K.F.Eichhorn, J.L.Grimm, K.J.A.Mittermaier, K.G.Ch.Beseler, O.F.Gierke. Historický vývoj práva s recepcí římského práva - F.C.von Savigny, G.F.Puchta (pojmová jurisprudence), K. A. von Vangerow, B. J. Winscheid (pojmová jurisprudence), H. Dernburg.Kritická reakce na dogmatickou jednostrannost právního historismu. Nová koncepce historicko-positivistické právní nauky-Historická škola Kirchmannova. "Jurisprudence je bezcenná, protože slouží jen omylům zákonodárce. Stačí tři slova zákonodárce, uvozující novelu zákona, a celé právnické knihovny se mění v makulaturu" - Julius Hermann von Kirchmann. Rozvinutí pojmové jurisprudence historicko-právní školy - Karl Friedrich Wilhelm von Gerber. Kritická reakce na pojmovou jurisprudenci historicko-právní školy a překonání historicko-positivistické právní nauky - Zájmová jurisprudence. Respekt k úloze moci a síly v právu. "Právo není pojem, ale živá síla" - Rudolf von Ihering.9.       Filosofiepráva a státu  anglického právního positivismu, exegese práva a německého právního positivismu (19. st. - poč. 20. st.)         Analyticko-utilitaristický právní positivismus. "Podstatou práva je imperativní rozkaz". Imperative Theory-Jeremy Bentham. Analytická jurisprudence. Positivní právo dává monarcha nebo svrchovaná skupina jako nadřazení vůči podřazeným. "Hodnotící kriteria do právní vědy nepatří" - John Austin. Francouzská exegese. Code civil/Code Napoléone(1804). Zákony jsou úplným autoritativním výrazem přirozeného práva - La Loi c’est le Droit. Rakouská právní exegese. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (1811). Commentar über der ABGB (1811-13) - Franz Alois Zeiller.          Zákonný positivismus. Reálnými objekty právní vědy jsou pouze normy positivního práva. Právní filosofie formální a materiální. "Hodnotící úvahy do právní dogmatiky nepatří" - Carl Magnus Bergbohm. Trestněprávní positivismus. "Jediným výsledkem poznávání práva je exaktní analysa minulého a současného platného práva"- Karl Binding. Právní dogmatika s psychologickým aspektem v aplikaci práva. Všeobecná státověda s respektem k sociologickým skutečnostem. "Moc státu je panováním z titulu práva" - Georg Jellinek. Teorie právního státu - der Rechtsstaat. (O. Bähr, J.C.Bluntschli, R.H.H.F. von Gneist, et cetera).10.     Filosofie práva a státu moderního socialismu (polovina 19. st. - počátek 20. st.)Stát a právo jako nadstavba společenského systému-Karl Marx. Původ a historický vývoj státu - Friedrich Engels. Kritika liberálního státu - der Nachtwächterstaat -Ferdinand Lassalle. Právo je systém společenských vztahů odpovídajících zájmům vládnoucí třídy - Pjotr Ivánovič Štučka. Stát a revoluce - Vladimir Iljič Uljanov. Právo je nástroj a metoda působení na ekonomiku a vztahy mezi společenskými třídami -Nikolaj Vasiljevič Krylenko. Občanská společnost je předmětem manipulace vládnoucí třídou - Antonio Gramsci. Právo je výraz konfliktních sociálních vztahů - Jevgenij Bronislavič Pašukanis.11.     Filosofie práva a státu naturalistické sociologie a biologického evolucionismu, fašismu a nacismu (polovina 19. st. - první pol. 20. st.)          Rasová filosofie a rasově anthropologické učení - Joseph Arthur comte de Gobineau. Organistická teorie společnosti. Státní nihilismus. Bio-sociologická diferenciace lidské společnosti - Herbert Spencer. Rasová teorie jako politicko-právní nástroj státu-Houston Stewart Chamberlain. Teorie historického koloběhu ve vývoji společnosti. Monarchismus, militarismus a staropruské feudální ctnosti jako podmiňující faktor státnosti - Oswald Spengler.                               Doktrina fašismu-Alfredo Rocco. Macchiavellismus a fascism-Vilfredo Pareto Italská monarchie-korporativní fašistický stát s privilegovaným postavením katolické církve a zásadou vůdcovství "Duce". Stát je právní uskutečnění národa. Jedinečnost italského fašistického státu, tzv. totalitní stát.         Ideové zdroje nacismu:mystika, filosofie a historie. Starogermánské právo, svastika a rasová teorie.Volksgeist. Blut-und-Boden-Recht. Nacistické právo vrozené a dané-Volksrecht und Juristenrecht. Rasa a národ stojí nad státem. Specifičnost německého nacistického státu, tzv.Führerstaat.          12.     Filosofie práva a státu počátků moderního právního positivismu, jusnaturalismu a sociologismu a ordoliberalismu (20. st.)      Právní normativismus: a) ryzí nauka právní - Hans Kelsen, b) normativní teorie právní - František Weyr. Právní neopositivismus: a) analytická teorie práva - Herbert Lionel Adolphus Hart, b) negativní a positivní pojetí právního positivismu - Norberto Bobbio. Normativněprávní institucionalismus: teorie positivního práva jako poznání vztahu právních norem a institucí představujících sociální skutečnosti - Oto Weinberger, Neil MacCormick (právo je systém normativních myšlenek a zároveň sociální a věcná realita).Právní positivismus modifikovaný právními principy jako přirozeným právem -  Gustav Radbruch (zákonné bezpráví a přirozená právnost). Procedurální právní naturalismus - Lon Luvois Fuller (vnitřní morálka práva). Přirozenoprávní teorie spravedlnosti a common sense - John Rawls (utilitarismus sociálního státu v koncepci sociálního liberalismu). Přirozenoprávní teorie právních pravidel a obecných právních principů - Ronald Myles Dworkin (neoddělitelnost práva a morálky).Sociologická jurisprudence - John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, Roscoe Pound (formální právo a společenská realita). Právní solidarismus - Léon Duguit (stát zjišťuje solidární normy a transformuje je do positivního práva). Sociologie práva - Eugen Ehrlich (právo jako Kvnitřní řád společenských jevů, zákonné právo - živé právo). Volné právo - Hermann Ulrich Kantorowicz (soudcovské vyplňování zákonných mezer). Positivistická sociologie práva - Emanuel Chalupný (obecná sociologie a positivní právo). Reformistická právní sociologie - Josef Hrdina (sociální koncepce právní sociologie). Právní realismus - Jerome Frank (právo je mínění právníků, resp. jejich odhad toho jak rozhodne soudce) - Karl Nickerson Llewellyn (právo je pouhé soudcovské řemeslo se specifickým know how, které se dědí). Systémová právní sociologie - Niklas Luhmann (právo je výsledek společenského konsensu nebo výslednicí protikladných společenských sil). Právní empirismus: a) jurimetrics (vědecké zkoumání právních problémů common law kybernetickými metodami), b) behaviorální jurisprudence (zkoumání faktorů ovlivňujících chování lidí při tvorbě právních rozhodnutí).Ordoliberalismus, resp. antispolečenský neoliberalismus - Friedrich August von Hayek (ekonomisace  práva a abstraktní svoboda v podmínkách demarchie). Právní libertarianismus - Robert Nozick (teorie minimálního státu s prvky sociálního darwinismu a individualistického anarchismu).13.     Filosofie práva a státu a problém trestu smrti (20. st.)Fenomen trestu smrti jako magna problematica z hlediska filosofie práva a státu minulosti i současnosti.

Garant

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.JUDr. Jan Pinz, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Jan Pinz, Ph.D.