Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální trendy v soc. službách (KKS / 7ATSS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKS / 7ATSS - Aktuální trendy v soc. službách, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

o Geneze sociálně politických myšlenek a institucí. Historický vývoj sociálních služeb.o Rezidenční péče. Ústavní péče ? vývoj, charakteristické znaky, rizika. Totální instituce. Důvody k rušení ústavní péče, alternativy.o Mezinárodní rámec pro formulaci cílů sociální politiky v oblasti sociálních služeb, principy změn po roce 1989, zásadní lidskoprávní dokumenty a jejich aplikace v sociálních službách, evropská a česká sociální doktrína v oblasti sociálních služeb.o Sociální politika v oblasti sociálních služeb, principy změn v sociálních službách po roce 1989. Deinstitucionalizace a transformace. Alternativy ústavní péče. Legislativní ukotvení.o Proces deinstitucionalizace a transformace ústavní péče ČR - služby pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby pro děti. Znaky deinstitucionalizace.o Řízení procesu rušení ústavní péče ? regionální úroveň, lokální úroveň, analýzy, plánování.o Tvorba koncepce a projektu transformované organizace, návrh alternativních služeb, práce se zdroji.o Práce s veřejností ? odbornou i laickou, zvyšování povědomí o důvodech a přínosech rušení ústavní péče.o Příprava pracovníků ? výběr, vzdělávání, praktická příprava.o Příprava a provázení uživatelů procesem transformace.o Logistika procesu transformace ? plán, přesun personálu, uživatelů, eliminace rizik, management změny, právní aspekty.o Monitoring a evaluace.

Získané způsobilosti

- rozumí kontextu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb,- na základě srovnání různých evropských systémů a koncepcí sociálních služeb se dokáže zorientovat v aktuální situaci sociálních služeb v ČR,- zná různá pojetí a modely sociálních služeb,- rozumí vývoji a zná charakteristické znaky ústavní péče, je si vědom důsledků pro jejich uživatele,- rozumí procesu transformace ústavní péče ČR v kontextu aktuálních programových prohlášení a znalostí moderních teorií sociálních služeb,- teoretické znalosti dokáže využít k posouzení sociálních služeb regionu i konkrétního zařízení z hlediska deinstitucionalizace a transformace, - dokáže vypracovat návrh rámcového projektu transformované organizace,- dokáže pozitivně ovlivňovat laickou i odbornou veřejnost.- zná základní postupy práce s aktéry procesu transformace a deinstitucionalizace

Literatura

Matoušek, O. Sociální služby - legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007. Russell-Jones, N. Management změny. Praha: Portál, 2006. Kořínková, D. Překážky transformace ústavní péče. Praha: QUIP, 2008. KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Aspi, 2007. Johnová, M. Sociální služby poskytované v ústavních zařízeních. Praha: MPSV, 2003. Kotter, J.P., Cohen, D.S. Srdce změny. Praha: Management Press, 2003. MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha : SLON, 1999. Tomeš, I. Úvod do teorei a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-680-3.

Požadavky

Zkouška má dvě části. První je odevzdání písemné práce, druhou částí je písemný test. Termíny odevzdání písemné práce, stejně jako konání zkouškových testů jsou pro všechny studenty závazné, jejich nedodržení znamená, že student bude hodnocen "neuspěl", resp. 0 bodů za písemnou práci. Omluva z písemných zkouškových testů je možná pouze ze závažných důvodů, které musí student doložit. Klasifikace bude udělena dle následujícího klíče:Písemná práce I max. 10 bodůTest max. 30 bodůMinimální hranice pro úspěšnou klasifikaci je v součtu 24 bodů. Písemnou práci nelze opravovat. Případný druhý opravný, tedy komisionální termín bude klasifikován pouze na základě písemného testu, ve kterém bude muset student získat alespoň 60% možných bodů.

Garant

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.