Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální trendy v soc. službách (KKS / ATSS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKS / ATSS - Aktuální trendy v soc. službách, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod do studia, plán a způsob výuky kurzu. Požadované studijní materiály. Výstupy a zpětné vazby. Uvedení do tématuVývoj moderních systémů sociální ochrany, zejména spciální péče/pomociSociální reforma a sociální doktrína České republiky v oblasti sociálních služebMezinárodní komparace systémů sociální pomoci a principy změn v sociálních službách po roce 1989Vývoj a charakteristické znaky ústavní péčeRůzná pojetí a modely pobytových sociálních služebProces transformace ústavní péče ČR v kontextu aktuálních programových prohlášení a moderních teorií sociálních služebAnalýza poskytovaných sociálních služeb konkrétního zařízeníTeoretické koncepty transformace sociálních služebTvorba koncepce transformované organizaceManagement změnyProjekt transformace konkrétní sociální služby

Získané způsobilosti

- rozumí kontextu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb,- na základě srovnání různých evropských systémů a koncepcí sociálních služeb se dokáže zorientovat v aktuální situaci sociálních služeb v ČR,- zná různá pojetí a modely sociálních služeb,- rozumí vývoji a zná charakteristické znaky ústavní péče, je si vědom důsledků pro jejich uživatele,- rozumí procesu transformace ústavní péče ČR v kontextu aktuálních programových prohlášení a znalostí moderních teorií sociálních služeb,- teoretické znalosti dokáže využít k posouzení sociálních služeb regionu i konkrétního zařízení z hlediska deinstitucionalizace a transformace, - dokáže vypracovat návrh rámcového projektu transformované organizace,- dokáže pozitivně ovlivňovat laickou i odbornou veřejnost.- zná základní postupy práce s aktéry procesu transformace a deinstitucionalizace

Literatura

Simmen, R. Heimerziehung im Aufbruch. Bern und Stuttgart: Verlag Paul Haupt, 1991. Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. Vávrová, S. Kontext transformace pobytových sociálních služeb. Russell-Jones, N. Management změny. Praha: Portál, 2006. Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů. Praha: MPSV, 2010. KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Aspi, 2007. MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha : Portál, 2007. Johnová, M. Sociální služby poskytované v ústavních zařízeních. Praha: MPSV, 2003. Kotter, J.P., Cohen, D.S. Srdce změny. Praha: Management Press, 2003. MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha : SLON, 1999. Tomeš, I. Úvod do teorei a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-680-3.Johnová, M. Zkušenosti s transformací ústavní péče. Praha: QUIP, 2008. Kořínková, D. Překážky transformace ústavní péče. Praha: QUIP, 2008.

Požadavky

Zkouška má dvě části. První je odevzdání písemné práce, druhou částí je písemný test. Termíny odevzdání písemné práce, stejně jako konání zkouškových testů jsou pro všechny studenty závazné, jejich nedodržení znamená, že student bude hodnocen "neuspěl", resp. 0 bodů za písemnou práci. Omluva z písemných zkouškových testů je možná pouze ze závažných důvodů, které musí student doložit. Klasifikace bude udělena dle následujícího klíče:Písemná práce I max. 10 bodůTest max. 30 bodůMinimální hranice pro úspěšnou klasifikaci je v součtu 24 bodů. Písemnou práci nelze opravovat. Případný druhý opravný, tedy komisionální termín bude klasifikován pouze na základě písemného testu, ve kterém bude muset student získat alespoň 60% možných bodů.

Garant

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.Mgr. Martin Bednář, Ph.D.