Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax (KAA / MOSX)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAA / MOSX - Morfosyntax, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz navazuje na kurz Morfologie. Studenti se podrobně seznámí s co největším repertoárem konkrétních derivačních a inflexních morfémů spojených s jednotlivými slovními druhy v angličtině (ve srovnání s češtinou). Zvláštní pozornost bude věnována(1) kategoriím podstatných, přídavných jmen a zájména (kategoriím čísla, rodu, pádu a určenosti)(2) adjektivům a adverbiím(3) kategorii slovesa především v jeho funkci predikátu.Při analýze slovních druhů bude zmíněna i jejich realizace v rámci odpovídající fráze a funkce ve větě.Cílem kurzu je seznámení se s reálnou strukturou anglického jazyka, a proto budou studenti vedeni k samostatnému popisu a analýze konkrétních příkladů a k odvozování reálných pravidel v rámci obecně strukturního přístupu k jazyku. V rámci kurzu bude průběžně uplatňována konfrontační metoda ve srovnání s češtinou s cílem zobecnění získaných znalostí a s přihlédnutím k případné překladatelské praxi.

Získané způsobilosti

Zvýšení teoretického základu pro další studium anglické filologie v oblasti lingvistiky. Studenti v kurzu získávají základní vědomosti o některých teoretických otázkách slovnědruhové klasifikace se zaměřením na kategorie substantiva, adjektiva/adverbia a verba.

Literatura

Veselovská, Ludmila . A Course in English Morphology and Morphosyntax. UP Olomouc, 2009. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. A Student´s Grammar of the English language. Longman, 1991. Huddleston, Rodney and Pullum, Geoffrey K. A Students Introduction to English Grammar. Cambridge, 2005. Aarts, Bas. English Syntax and Argumentation. Biber, Douglas. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. London. Aarts, Bas. Oxford Modern English Grammar. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. A Comprehensive Grammar of the English Language. London, 2004. Biber, Johanson, Leech, Conrad, Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Dušková, Libuše . Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha, 1994. Huddleston, Rodney and Pullum, Geoffrey K. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge, 2002. Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press. Cambridge, 1987. Veselovská, Ludmila. A Course in English Syntax. Olomouc, 2009. Leech, G. Meaning and the English Verb. London, 2004. Spenser, Andrew. Morphological Theory. . Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA., 1991. Matthews, P.H. Morphology. Cambridge University Press., 1974. Katamba, Francis . Morphology. The Macmillan Press Ltd., 1993.

Požadavky

Kurz je určen studentům řádného studia Anglické filologie. Podmínkou k jeho návštěvě/absolutoriu je absolutorium kurzu ÚVOD DO STUDIA JAZYKA a MORFOLOGIE. Výuka je v angličtině a u studentů se předpokládá také zvládnutí běžné terminologie používané při gramatické analýze jazyka.Požadavky k absolutoriu: návštěva kurzů, příprava na semináře, vypracování zadaných domácích úloh. Součástí je psaní eseje a závěrečný písemný test, příp. komplexní morfosyntaktická analýza vybrané části ze 100 stran anglické beletrie.

Garant

doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.