Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 15 - bc. studium (KBH / VS15B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS15B - Výběrový seminář 15 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V průběhu semestru budou studenti soustavně pracovat s úseky textu (umělecká próza, filmový scénář, odborná studie) v originálním znění (angličtina) a v překladu (čeština). Byť nepůjde o tradiční překladatelský seminář, dobrá znalost anglického jazyka je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí domácí přípravy a aktivní participaci ve výuce.Studentům budou s týdenním předstihem zadávány úseky textu k analýze a soubory úkolů ke zpracování. Pozornost bude postupně věnována následujícím tematickým okruhům (navržené názvy okruhů pouze naznačují témata, jimiž se účastníci semináře budou zabývat, nekryjí se zcela s tematickým zaměřením jednotlivých seminářů).01) Uplatnění variet českého jazyka v textu překladu I - autorská řeč.02) Uplatnění variet českého jazyka v textu překladu II - řeč postav.03) Překlad vlastních jmen I - antroponyma.04) Překlad vlastních jmen II - toponyma a ostatní.05) Posesivní adjektiva a pronomina v textu překladu.06) Prostředky deixe v jazyce překladu.07) Překlad expresivních jazykových prostředků - I (vulgarismy).08) Překlad expresivních jazykových prostředků - II (užití zdrobnělin, hypokoristik atd.).09) Struktura vět a souvětí v originále a v překladu (spojovací prostředky, interpunkce, možnosti úprav).10) Ozvuk kulturních a historických jevů v jazyce překladu.

Literatura

Knittlová, D. Funkční styly v angličtině a češtině. Olomouc, 1990. Levý, J.:. České teorie překladu (Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře), sv. 1. 2. Praha, 1996. Levý, J. České theorie překladu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. Knittlová, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc, 2000. Steiner, George. Po Bábelu: otázky jazyka a překladu. Praha, 2010. KNITTLOVÁ, Dagmar, at al. Překlad a překládání. Olomouc, 2010. Hopkinson, Christopher. Shifts of Explicitness in Translation: a Czech-English Study. Ostrava, 2008. Vrbová, Alena. Stylistika pro překladatele. Praha: Karolinum, 1998. Čechová, M. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997. Knittlová, Dagmar. Teorie překladu. Olomouc: UP, 1995. Levý, J. Umění překladu. Praha: Panorama, 1983.

Požadavky

K udělení zápočtu bude vyžadována pravidelná účast (za průběžného plnění zadaných dílčích úkolů) a odevzdání seminární práce, která bude spočívat v samostatném zhodnocení cca 10 stran překladu v obou verzích podle zadaných pokynů.

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.