Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 24 - bc. studium (KBH / VS24B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS24B - Výběrový seminář 24 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Student bude v průběhu semináře veden k tomu, aby si osvojil nejnutnější terminologii, teorii a metody k samostatné práci s textem, a to pro analýzu z lingvistického i literárněvědného hlediska. Mezi ústředními body semináře patří zejména:-- práce s korpusovými (zejm. konkordančními) nástroji, konkrétně---- tvorba a následná analýza frekvenčního slovníku textu---- vytěžování dat: konkordance, n-gramy (klastry), kolokace/koligace, klíčová slova textu (a jejich vazby)---- práce s anotovanou databází a komparace s textem neanotovaným---- využití regulárních výrazů či speciálních dotazovacích jazyků k vytěžování a filtrování dat-- zkoumání tematické koncentrace textu, bohatosti slovníku a dalších aspektů frekvenční struktury textu-- možnosti komparace a detekce vzájemných shod či rozdílností mezi texty-- sumarizace a vizualizace výsledných dat-- základní principy testování hypotéz prostřednictvím vybraných statistických testůMateriálově budeme využívat jak stávající české korpusy, tak dílčí texty, příp. literární díla vybraná k daným úkolům kvantitativně-korpusové analýzy.Více zde: http://korpling.webnode.cz/kvantitativni-metody/

Literatura

Změlík, R. Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda. Olomouc, 2015. Cvrček, V. Kvantitativní analýza kontextu. Praha, 2013. ? Baker, P. ? Hardie, A. ? McEnery, T. A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh, 2006. Baayen, R. H. Analyzing Linguistic Data. A Practical Introduction to Statistics using R. Cambridge 2008. Ibrahim, R.-Plecháč, P. Báseň a počítač. Praha, 2014. Čermák, F. ? Šulc, M. (eds.). Kolokace. Praha, 2006. Těšitelová, M. Kvantitativní lingvistika. Praha, 1987. Čech, R. ? Popescu, I. I. ? Altmann, G. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. Olomouc, 2014. Těšitelová, M. Otázky lexikální statistiky. Praha, 1974. Gries, S. T. Quantitative Corpus Linguistics with R. A practical introduction. Routledge 2009. Johnson, K. Quantitative Methods in Linguistics. Blackwell, 2008. Rasinger, S. M. Quantitative Research in Linguistics. Bloomsbury, 2013. David, J.-Čech, R.-Radková, L.-Davidová Glogarová, J.-Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno, 2013. Volín, J. Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha, 2007. Gries, S. T. Statistics for Linguistics with R: A Practical Introduction. New York, 2009. Kol. Statistiky češtiny. Praha, 2009. Lockers, M. L. Text Analysis with R for Students of Literature. Springer, 2014. Pořízka, P. Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat. Olomouc, 2014. Těšitelová, M. Využití statistických metod v gramatice. Praha, 1980.

Požadavky

Požadavky pro získání atestace-- pravidelná docházka do semináře (nutná účast studenta vzhledem k blokovému charakteru výuky)-- aktivní účast v semináři (vč. plnění zadaných úkolů)-- úspěšně realizovaný seminární projekt ? vzhledem k technickým nárokům disciplíny bude vycházet z výsledků a znalostí studentů získaných v průběhu semináře

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.