Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 4 - bc. studium (KBH / VS4BC)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS4BC - Výběrový seminář 4 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Uvedení do problematiky - práce s textem, stylistická analýza textu, základní vlastnosti textu, pravidla textové výstavby, komunikační situace a faktory ovlivňující výslednou podobu komunikátu2) Stylová charakteristika jazykových prostředků obecně, analýza jazykových prostředků užitých v konkrétních autentických textech3) Mluvenost a psanost, dialog a monolog, mediální a soukromý dialog, zdvořilost a kategorie tváře4) Publicistický styl, výstavba zprávy, odlišnost zprávy v psané a mluvené publicistice, zpráva ve veřejnoprávním a komerčním médiu5) Žánry publicistického stylu, specifika jejich výstavby, úloha titulku, tvůrčí psaní v publicistice6) Umělecký funkční styl, verbální a neverbální složka, "dobrý" umělecký text, analýza autentického materiálu, odhalování a oprava stylistických nedostatků7) Odborný funkční styl, zákonitosti výstavby odborných textů, intertextovost v odborném stylu, nejčastější nedostatky odborných textů8) Útvary a žánry odborného stylu, práce s autentickým jazykovým materiálem, praktický nácvik9) Útvary řečnického stylu, politický projev a propaganda, komunikace jako nástroj ovlivňování, získávání a přesvědčování

Získané způsobilosti

Student bude po absolvování předmětu schopen zařadit text k odpovídajícímu funkčnímu stylu, určit jeho specifické rysy, odhalit a opravit stylizační nedostatky a vytvořit původní text splňující požadavky kladené na daný textový typ.

Literatura

Mareš, P. (2003). "Also: nazdar!": aspekty textové vícejazyčnosti. Praha: Nakladatelství Karolinum. Bečka, J. V. (1992). Česká stylistika. Praha: Academia. Fairclough, N.:. (1992). Discourse and Social Change. Blackwell Publishers Ltd. Rotry, R., Culler, J., Brooke-Rose, C., Eco, U., & Collini, S. (1992). Interpretation and overinterpretation. Cambridge: Cambridge University Press. Čmejrková, S., Světlá, J., & Daneš, F. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda. Čmejrková, S., & Hoffmannová, J. (2003). Jazyk, média, politika. Praha: Academia. Jaklová, A., Kořenský, J., Hoffmannová, J., & Müllerová, O. (1987). Komplexní analýza komunikačního procesu a textu: učební text pro výběrové semináře filologických oborů. České Budějovice: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích. Fairclough, N. (1989). Language and Power. Harlow: Longman. Halliday, M.A.K. (1978). Language as social semiotic. Thje social interpretation of language and meaning. London. Doležel, L. (2014). Narativní způsoby v české literatuře. Příbram: Pistorius & Olšanská. Hausenblas, K., Mareš, P., & Macurová, A. (1996). Od tvaru k smyslu textu: stylistické reflexe a interpretace. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Čmejrková, S. (2000). Reklama v češtině. Voznice: Leda. Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. Groensteen, T., & Antonová, B. (2005). Stavba komiksu. Brno: Host. Minářová, E. (2011). Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada. Krčmová, M., Minářová, E., Čechová, M., & Chloupek, J. (1997). Stylistika současné češtiny. Praha: ISV. Macurová, A., & Mareš, P. (1993). Text a komunikace: jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum. Hirschová, M. (1989). Úvod do teorie textu. Olomouc: Vydavatelství UP. Hausenblas Karel. (1972). Výstavba jazykových projevů a styl. Praha.

Požadavky

1) Aktivní účast na semináři (povoleny jsou maximálně dvě absence)2) Přednesení prezentace tematicky související s látkou probranou na semináři; studenti si připraví samostatné vystoupení, které vznikne s oporou v odborné literatuře a bude vycházet z analýzy autentického lingvistického materiálu

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.